Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Rev.concord.      Place names

Concordance of the Example Sentences

unified alphabetization

adeañ

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W   

( 16 )

1.Āinwōt joñan in adeañ meto tak jān āne jen kar lo wōt meramin Kwajleen.It seems like when we were sailing east we could still see the lights on Kwajalein. P548meram
2.Enaaj kōjkan ke joñan ettōr tak eo adeañ ippān kōto im ṇo ko eo,” Jema euwaak.Yes, and the reason being that we have been going against the wind and the waves all this time,” Father replied. P794kōjka-
3.Epojak ke adeañ kaṃbōj im jaat?”Are our compass and charts ready?” P285kaṃbōj
4.Epojak ke adeañ kaṃbōj im jaat?”Are our compass and charts ready?” P285jaat
5.Epojak ke adeañ kaṃbōj im jaat?”Are our compass and charts ready?” P285 P285ad
6.Iba eṃṃan ñe jeañ tar āne waj im teiñi kōb ṇe adeañ ṃokta jān ad itaḷọk wōt ñan eoonene.”Should we sail to that island and fill up our water container before heading to the main island?” P1213kōb
7.Iba eṃṃan ñe jeañ tar āne waj im teiñi kōb ṇe adeañ ṃokta jān ad itaḷọk wōt ñan eoonene.”Should we sail to that island and fill up our water container before heading to the main island?” P1213itaḷọk
8.Iba eṃṃan ñe jeañ tar āne waj im teiñi kōb ṇe adeañ ṃokta jān ad itaḷọk wōt ñan eoonene.”Should we sail to that island and fill up our water container before heading to the main island?” P1213eoonene
9.Ikar ba kōjmān kar pād wōt i liklaḷin Likiep ṃokta jān adeañ kar kabbwe,” Jema eba.I said we were still on the lee side of Likiep before we turned downwind,” Father said. P920liklaḷ
10.Inaaj kapijje ḷọk ilo iiaḷ ṇe adeañ waj, ak jeañ jerak ke ej ja eṃṃan.”I will eat once we are on our way, so let’s just set sail while the conditions are still good.” P1298kapije
11.Jibwi waj dao adeañ jān rūtto ānin.” Bojin eo eba im jibwe lōñ tak pāāk eo ke kōrkōr eo ekar atartar tok ippān wa eo.I’m passing up some food the people on the island sent over,” the Boatswain said and passed up the bag as the canoe came up alongside the boat. P1268jibwe
12.Jibwi waj dao adeañ jān rūtto ānin.” Bojin eo eba im jibwe lōñ tak pāāk eo ke kōrkōr eo ekar atartar tok ippān wa eo.I’m passing up some food the people on the island sent over,” the Boatswain said and passed up the bag as the canoe came up alongside the boat. P1268dao
13.Joñan adeañ kar lo to, enañin juon wiikin adeañ jeek reeaar,” Jema eba.We were so far out westward that it’s taken us one week of sailing east to get here,” Father said. P1200jeje
14.Joñan adeañ kar lo to, enañin juon wiikin adeañ jeek reeaar,” Jema eba.We were so far out westward that it’s taken us one week of sailing east to get here,” Father said. P1200jeje
15.Kapen eṇ ej ba dedeḷọkin adeañ ṃabuñ, jejerake wūjḷā ñe im jibadek jidik,” ejiroñ tok eō.”The Captain says we should finish our breakfast, raise the sail, and be on our way,” he called over to me. P826jerak
16.Nejū e, kōmatte jidik adeañ ṃōñāin raelep raij,” Jema ekkūr tok ke erjel ej etal kōn aḷaḷ ko.Son, can you make us some rice for lunch,” Father called to me as they left with the lumber. P366nāji-

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W