Pukui & Elbert - 1986
Māmaka Kaiao - 2003-10
Lorrin Andrews - 1865
updated: 12/18/2016

ʻ  ā   ē   ī   ō   ū  

stars... 507

stars, planets, constellations...   

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

A

ʻā₁nvi. fiery, burning; fire; to burn, blaze. fig., to glitter or sparkle, as a gem; to burn, as with jealousy or anger. [(MP) PPN *kaha, to burn (intransitive)]

ʻā akaakato shine brightly, as stars

ʻĀ ke kaimana.The diamond sparkles.

hoʻāto set on fire, burn, ignite; to light, as a lamp. fig., to incite, arouse.

hoʻā imuto light an oven; one who lights an oven

Ua hoʻā ʻia kona inaina,His anger was aroused.

ʻAʻā₃n. Sirius, a zenith star that passes over Tahiti and Raʻiātea, formerly believed used by navigators; one of the brightest stars in the heavens. See Sirius for var. names.

ʻAeʻaeahiwa [ʻaeʻae·a·hiwa]n. name of a star (no data).

Ahiwela [ahi·wela]n. Fomalhaut, a star. [mān: ha]

ʻAikanaka₁n. name of a star.

ʻAikikauelono, ʻĀikikauelonon. name of a star, possibly Sirius. Also called Hikikauelono (Hiki-kau-e-lono).

ʻĀikikauelonon. var. spelling of ʻAikikauelono, name of a star...

Alakea₁ [Ala-kea]n. name of a star, probably used in navigation.

alanuionāhōkūhoʻokele [ala·nui-o-nā-hō·kū-hoʻo·kele·]n. pathway of the navigator stars; star course followed by navigators. Probably also hōkū ʻai ʻāina.

ʻale ahi n. solar granule, i.e. gigantic waves of gas which roll across the surface of the sun. lit., wave (of) solar fire. cf. kiko lā, lapa ahi lā, puapuaʻi lā.

ʻAnaheuheu [ʻana·heu·heu]n. Corona Borealis, a constellation. Tah..

ana kilo lanin. sextant. lit., gauge (for) astronomy.

ʻAnakolomeka [ʻana·kolo·meka]n. Andromeda. Eng.

Ka wiliau hōkū ʻo ʻAnakolomekaAndromeda galaxy

analio [a-na-li-o]s. General name of the stars near the horizon at any point of the compass. See analipo.

analipo [a-na-li-po]s. Name of the place supposed to be beyond the stars, i. e., out of sight, but really below the horizon.

ʻAnamuli [ʻana·muli]n. Alderamin, a star. Tah. ʻAnamuri.

anapoʻo [ana·poʻo]vi. to set, as the sun. Niʻihau. usu. napoʻo.

Anianiikalani [ani·ani-i-ka-lani]n. name of a star said to be in the Milky Way.

Ānui [ā·nui]n. Perseus, a constellation. Māori.

ʻAoʻao₆ [ʻao·ʻao]n. Almak, a star. [mān: ha]

Aohōkū [ao-hō·]n. name of a star, possibly Jupiter, lit., star light. cf. Hōkūao.

apo helen. orbit, as of stars and planets.

ʻAua₃n. name recorded for the star Betelgeuse.

Auhaelen. name of a star, companion to Hōkūʻula and Paikauhale. Perhaps the three are Sigma, Antares, and Tau Scorpii.

Auhaku [Au-haku]n. name of a star (no data).

ʻAukele [ʻAu-kele] Aldebaran. (EH)

ʻAukelenuiaiku [ʻAu-kele-nui-a-iku] Aldebaran, Mars. (EH)

ʻAumani [ʻau·mani]n. Alnitak, a star. [mān: ha]
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

E

ʻEnekelakuke [ʻene·kela·kuke]n. Enceladus, a small moon of Saturn. Eng.

ʻepakin. phase. [mān: hkm/eng]

ʻepaki mahinaphase of the moon (Western concept)

ʻEulopa₂ [ʻeu·lopa]n. Europa, a moon of Jupiter. Eng.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

H

Haʻilono₂ [haʻi·lono]n. name of a star.

Haipeliona [hai·peli·ona]n. Hyperion, a moon of Saturn. Eng.

Hakalauʻai [Haka-lau-ʻai]n. name of a star associated with Hanakauluna, considered a sign of pestilence or calamity; also the name of a legendary place.

Hakamoa [haka·moa]n. name of a constellation. lit., chicken roost.

Hakupōkano [Haku-pō-kano]n. name of a star. lit., lord of dark night.

Hālaulani [Hālau-lani]n. a star, said to be observed in the month of Hilinehu.

hale aʻo kilo hōkū [hale aʻo kilo ·]n. planetarium. lit., building (for) teaching astronomy. cf. hale kilo hōkū.

hale kilo hōkū [hale kilo ·]n. star observatory.

Hāloa₄n. star name.

Hānaiakamalama₁ [·nai-a-ka-malama]n. the Southern Cross.

Hānaipono [·nai·pono]n. Mirphack, a star. [mān: ha]

Hanakalauʻai [hana-ka·lau-ʻai]n. name of a star associated with Hanakauluna, and the name of a legendary place. lit., Hana, the abundant food.

Hanakauluna₁ [Hana-kau-luna₁]n. name of a star associated with Hanakalauʻai, and Hakalauʻai; all were omens of pestilence or calamity.

Haʻo₃n. name of a star.

Hauhoa [hau·hoa]n. Zuben Elgenubi, a star. [mān: ha]

Haunakelekele [hau·na·kele·kele]n. name of a star in the Milky Way.

Heleekela, Hereekela [helee·kela]n. the planet Uranus, formerly called Hershel for its discoverer, Sir William Hershel, in 1781.

Heleʻekela [hele·ʻekela]n. Uranus.

Hēlin. Halley. Eng.

Ka hōkū puhipaka ʻo HēliHalley's comet

Hereekela [he-re-e-ke-la]s. Eng. Herschel; the planet of that name. See Astronomia.

Hiʻikua₃ [hiʻi·kua]n. name of a star said to rise on the night of Hoaka and to vanish on the night of Muku in the month of Welehu.

Hiʻilei [Hiʻi-Lei]n. name of a star that rises and vanishes at the same times as Hiʻikua.

hiki- names of cardinal directions, stars, and portions of the sky, perhaps because of movement (hiki₃) of the sun. See below.

hikialoalo [hiki·alo·alo]n. zenith. rare. 

hikialoalo [hi-ki-a-lo-a-lo]adj. The rising and coming to the zenith, as the full moon; i ka mahina hikialoalo.

Hikianalia [hiki·ana·lia]n. name of a star, described as medium-bright and near the equator; visible from April to September; used as a guide to mariner and fisherman.

Hikiʻaumoana [Hiki-ʻau-moana]n. Kauaʻi name for the star Hikianalia. [(CE) PPN *fiti-kaupeka, a star name (problematic)]

Hikikauelia, Hikikaulia [hiki·kau·elia]n. name of a star; according to some, Sirius.

Hikikauelono [Hiki-kau-e-lono]n. name of a star. also ʻAikikauelono.

Hikikaulonomeha [Hiki-kau-lono-meha]n. the star Sirius.

Hikiliimakaounulau [hikili-i-maka-o-unu·lau]n. star name, perhaps morning star. (For. 5:119)

Hikiwawe [hiki·wawe]n. Sadr, a star. [mān: ha]

Hilina Ehun. name of a star and of a Hawaiian month (same as Māhoe Mua: see month). [(CE) PPN *firiŋa, a month name]

Hilinaehu [hi-li-na-e-hu]s. The name of a Hawaiian month; the tenth month of the Hawaiian calendar.

Hinaiaʻeleʻelen. a Hawaiian star and month name. see ʻumeke, month.

Hinaiaeleele [hi-nai-a-e-le-e-le]s. Name of the seventh Hawaiian month.

Hinalani [Hina-lani]n. name of a star.

Hinaliʻi₂ [hina·liʻi]n. name of a star that appears in the month of Hilinehu and follows in its course the star Polowehilani [Polo-Wehi-Lani].

Hinalua [hina·lua]n. Achernar, a star. [mān: ha]

Hinamālailena [hina-mā·lai·lena]n. name of a star, said to be the tutelary star of Hāna, Maui.

Hinaonalailena [hina·ona-lai·lena] var. of Hinamālailena, a star.

Hipakāne [Hipa-kāne]n. the star Aries.

hōkū [·]n. star. [(AN) PPN *fetuʻu, star n]

hua hōkūstarfruit

hoku [ho-ku]s. A star; hoku lele, a comet; ka poe hoku o ke kaei, the planets. 2 Nal. 33:5. The twinkling orbs of heaven.

hōkū ʻaeʻa [· ʻaeʻa]n. planet. lit., wandering star.

hokuaea [ho-ku-a-ea]s. Hoku, star, and aea, wandering. A moving or wandering star, i. e., a planet.

hōkū ala [· ala] same as hōkū ʻaeʻa, planet... lit., rising star.

hokuamoamo [ho-ku-a-mo-a-mo]s. Hoku and amoamo, to wink. The twinkling or winking of the stars.

Hōkūao [·kū-ao]n. Morning Star, Venus when seen in the morning. also Hōkūloa, Hōkūaliʻi.

Hokuao [ho-ku-ao]s. Hoku and ao, light. The morning star; the bright star; the planet Venus when it is the morning star. See also hokuloa.

hōkū hele [· hele] same as hōkū ʻaeʻa, planet... lit., travelling star.

hōkūhele [··hele]n. planet.

hōkūhele IowianaJovian planet

hōkūhele o waho loaouter planet

hokuhele [ho-ku-he-le]s. Hoku and hele, to move. A planet. See hokuaea.

hōkūheleleʻi [·kū-hele·leʻi]n. a design on Niʻhau mats. lit., falling star.

Hōkūhoʻokelewaʻa [·kū-hoʻo·kele-waʻa]n. the star Sirius. lit., canoe-guiding star.

Hokuhookelewaa [ho-ku-hoo-ke-le-waa]s. Hoku, star, hookele, to steer, and waa, canoe. Name of a star, the appearance of which was the signal for sailing on a voyage; a i ka wanaao, i ka puka ana o ka hokuhookelewaa, at the dawn of the morning, at the appearance of the star. Laieik. 36. The name of a star that appeared just before the birth of a high chief.

hōkū ʻimoʻimo twinkling star. (EH)

Hōkū-ʻiwa [·kū-ʻiwa]n. a Hawaiian constellation, perhaps Boōtes. lit., frigate-bird star.

Hōkūkauahiahi [·kū-kau-ahiahi]n. Evening Star.

Hōkūkauʻōpae [·kū-kau-ʻō·pae]n. Evening Star or Sirius. also Hōkūʻōpae.

Hōkūkeʻa [·kū-keʻa]n. Southern Cross. lit., cross star.

Hōkūkomohana [·kū-komo·hana]n. Morning Star. lit., western star. (Kep. 83)

Hōkūleʻa₁ [·kū-leʻa]n. a navigational star, probably Arcturus; a zenith star above Hawaiʻi. lit., clear (or happy) star. also Leʻa. (Kep. 83)

Hōkūlei [·kū-lei]n. an unidentified star.

hōkū lele [· lele]n. shooting star, meteor, any moving star.

hokulele [ho-ku-le-le]s. Hoku and lele, to fly. A meteor.

hōkū lewa [· lewa]n. moving star, planet.

hōkū liʻiliʻi [· liʻiliʻi]n. small star, asteroid.

Hōkūloa [·kū-loa] same as Hōkūao, Morning Star, Venus when seen in the morning... (Kep. 83)

Hōkūloa [··loa]n. Venus.

Hokuloa [ho-ku-lo-a]s. Hoku and loa, great. The morning star. See hokuao, also mananalo.

hōkūnaʻi [··naʻi]n. asteroid.

kāʻei hōkūnaʻiasteroid belt

Hōkūnohoaupuni [·kū-noho-aupuni]n. a name for the Milky Way. lit., ruling star. (Kep. 83)

Hōkūpā [·kū-pā]n. name of a constellation, perhaps Leo or the head of Cetus. lit., fence star.

Hōkūpaʻa [·kū-paʻa]n. North Star. lit., immovable star.

Hōkūpōkano [·kū-pō·kano]n. name of a star. lit., very dark star.

hōkū puhipaka [· puhi·paka]n. comet. lit., tobacco-smoking star. Modern.

hōkū puhipaka [· puhi·paka]n. comet. cf. ka hōkū puhipaka ʻo Hēli. Halley's comet. cf. hōkū welowelo.

hokupuhibaka [ho-ku-pu-hi-ba-ka]s. Hoku and puhibaka, tobacco smoking. A comet. See the next word.

hōkū ukali [· ukali] satellite star. lit., accompanying star.

hōkū ukali [· ukali]n. satellite star. cf. ukali, poelele.

Hōkūʻula [·kū-ʻula]n. a star, perhaps Mars, but see Auhaele. lit., red star.

Hōkūʻula [··ʻula]n. Mars. also Hōkūʻulapīnaʻau.

Hōkūʻulapīnaʻau [··ʻula··naʻau]n. Mars. also Hōkūʻula.

hōkū welowelo [· welo·welo]n. shooting star, comet. lit., streaming star.

hōkū welowelo [· welo·welo]n. shooting star. cf. hōkū puhipaka.

hokuwelowelo [ho-ku-we-lo-we-lo]s. Hoku and welowelo, a tail. A comet from its tail of light. A comet is also called by Hawaiians hokupuhibaka, tobacco-smoking star; also hokuhuelo-loihi, long-tailed star.

Hōlani₁ [·lani]n. name of a mythical place. Stars observed by priests were Hōlani-aliʻi and Hōlani-kū.

Holoholoʻā [holo·holoʻā]n. star name (no data). (Kuhelani)

Holoholopīnaʻau [holo·holo-pī·naʻau]n. name of a star, perhaps Mars.

Holoholopinaau [ho-lo-ho-lo-pi-na-au]s. The Hawaiian name of the planet Mars.

Holoikahiki [Holo-i-Kahiki]n. name of a legendary star (Kep. 77) that guided Hawaiʻinui on his return to Kahikihonuakele after discovering Hawaiʻi.

Holoikahiti [Holo-i-Kahiti] Venus (EH)

Holu₂n. name of a star.

Honua₂n. Earth, i.e. the planet. see pāpaʻa honua, Earth's crust, ʻīkoi honua, Earth's core. see honua₁, land, earth, world...

Ua haʻalele ka moku ahikao Honua i nehinei.The rocket ship left Earth yesterday.

Hoʻomālama₂ star name see mālama₁, to take care of, tend, attend, care for, preserve, protect...

Hopuhopu [hopu·hopu]n. Rasalhague, a star. [mān: ha]

Hua₈ name of a star

Huhui₂ Pleiades. also Huihui.

Hoʻopaʻa i mea paʻa o Huhuibind the chains of the Pleiades (Ioba 38.31)

huihui₃ [hui·hui]n. constellation.

hōkū o ka lani a me huihui onaThe stars of the heavens and their constellations. (Isa. 13.10)

huihui [hu-i-hu-i] The name of the seven stars. See huhui.

huihui hōkū [hui·hui ·]n. constellation. lit., star constellation.

huma [hu-ma]s. Name of the star Aquila.

humama [hu-ma-ma]s. Name of the cluster of three stars in a row in the constellation of Aquila.

Humu₃n. the star Altair, in Aquila, said to have been used for navigation from Hawaiʻi to Tahiti. Also Hoʻohumu. PNP *Sumu.

Humumā [Humu-mā]n. name for the cluster of three stars in a row in the constellation Aquila. lit., Humu and companions.

Huon. name of an unidentified star.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

I

Iʻaleleiaka [Iʻa-lele-i-aka]n. Milky Way. lit., fish jumping in shadows.

ʻIao₂n.
  • name of Jupiter appearing as the morning star;
  • fig., dawn.

Wehe aʻela ka ʻIao.Dawn breaks. (FS 59)

Ihukū [Ihu-kū]n. name reported for a Hawaiian star, although it may be a general term for any guiding star standing () above the bow (ihu) of a canoe.

Ihumoe [Ihu-moe]n. name of a star.

Ikaika₂, ʻIkaikan. a name reported for Jupiter.

ʻIkaikan. var. spelling of Ikaika₂, a name reported for Jupiter.

Ikawaolani [I-ka-wao-lani]n. name of a star. lit., in the mountain area occupied by gods or high chiefs.

Ikiiki₃n. name for the planet Jupiter.

ʻIlioki [ʻili·oki]n. Pluto, the planet.

ʻIliʻula [ʻIli-ʻula]n. name of a star.

Iloano [ilo·ano]n. Libra, a constellation. [mān: ha]

imo [i-mo] To twinkle, as a star; imo ou iho na maka o ke koa, kuku ka lihilihi, okalakala ka hulu o ke koa, pai o kukae me ka naau.

Iowiana [iowi·ana]n. Jovian, in astronomy. Eng.

Hōkūhele IowianaJovian planet

Iupika, Iupita [iu·pika]n. the planet Jupiter, originally known as Kaʻāwela. Eng.

Iupita [iu-pi-ta]s. Eng The planet Jupiter; the Hawaiian name is Kaawela.

ʻIwakeliʻi [ʻiwa·keliʻi]n. Cassiopeia, a constellation. [mān: ha]

Iwikauikaua [Iwi-kau-i-ka-ua]n. name of a star and of an ancient chief of Hawaiʻi.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

K

Kaʻaʻein. star name.

kaʻa holo mahinan. lunar rover. lit., vehicle (for) traveling (on the) moon.

Kaʻakaʻa₂ [kaʻa·kaʻa]n. name of a star or constellation, said to be on the border of the Milky Way. (KL. line 1865)

Kaʻalolo [Kaʻa-lolo]n. name of a star, said to be the tutelary star of Niʻihau.

Kaʻaona₄ [kaʻa·ona]n. name of a star. (KL. line 1881)

Kaʻāwela [Ka-ʻā-wela]n. name of a planet, probably Venus or Jupiter. (Probably the same as Hōkūloa (Kep. 82), Hōkūao and Kalaniʻōpuʻu). (KL. line 1851)

Kaʻāwela [kaʻā·wela]n. Jupiter.

Kaawela [kaa-we-la]s. The name of one of the planets, Venus, the evening star.

Kaʻawili [kaʻa·wili]n. Mintaka, a star. [mān: ha]

kaei [ka-ei] In geography and astronomy, a zone of the earth or heavens; na hoku o ke kaei, the planets. 2 Nal. 23:5.

kāʻei hōkūnaʻi [·ʻei ··naʻi]n. asteroid belt.

kāʻei kau [·ʻei kau ]n. solar constant. lit., zone (where) sun shines.

Kaekae₂ [kae·kae]n. name of a star.

Kaʻeleleokawanaʻao [Ka-ʻelele-o-ka-wanaʻao]n. star name, probably the same as Hōkūloa, Venus. lit., the messenger of the dawn. (Kep. 82)

Kāʻelo₂n. name of a star, possibly Betelgeuse. [(NP) PPN *taakelo, name of a month; a star name]

Kahaikahaʻi [Kaha-i-Kahaʻi]n. star name, said to be the twentieth in the Milky way. lit., going to Kahaʻi [hero's name].

Kāhela₄ [·hela]n. name of a star, seen in the month ʻIkuwā.

kahikikapapalani [kahiki-ka-papa-lani] one of the five divisions of the sky (EH)

kahikikapapanuʻu [kahiki-ka-papa-nuʻu] one of the five divisions of the sky (EH)

kahikikapuihōlanikekuʻina [kahiki-kapu-i-hōlani-ke-kuʻina] one of the five divisions of the sky (EH)

Kahikikū [Kahiki-kū] legendary place, one of the five divisions of the sky (EH)

Kahikinui [Kahiki-nui]n. name of a navigation star, said to be named for one of the eight steersmen of Hawaiʻiloa.

Kahiku [Ka-hiku]n. star name (no data). (Kuhelani)

kahikū [kahi·]vi. to rise higher, of the sun, to a stage between kahikole and kau i ka lolo (noon).

Kahoanakū [Ka-hoana-kū]n. unidentified star. (JM 43)

Kahoʻean. name of a star.

Kāholo₄ [·holo]n. name of a star.

Kahuʻan. name of a star.

Kahueloiki [Ka-huelo-iki]n. unidentified star name. (JM 43)

Kahuelokū [Ka-huelo-kū]n. unidentified star name. (JM 43)

Kahulialiʻi [Kahuli-aliʻi]n. name of a star. cf. Kekauhiwakā.

Kaiehu₃ [kai·ehu]n. star name. (JM 44)

Kaikana [kai·kana]n. Titan, a moon of Saturn. Eng.

Kaʻiliʻula [Ka-ʻili-ʻula]n. tutelary star of Kaʻū, Hawaiʻi.

Kākaʻe [·kaʻe]n. name of a star.

Kākaihili [·kai·hili]n. name of a star.

Kākāili [··ili]n. name of a star.

Kalaikona [kalai·kona]n. Triton, a moon of Neptune. Eng.

Kalālaniamakaliʻi [ka-lā·lani-a-maka·liʻi]n. star or stars, probably Pleiades. See Pleiades. (Kuhelani)

Kalileo [kali·leo]n. Galileo, Galilean. Eng.

mahina ʻo KalileoGalilean moons

Kaliton. Callisto, a moon of Jupiter. Eng.

Kālona [·lona]n. Charon, a moon of Pluto. Eng.

Kaluakoke [kalua·koke]n. Bellatrix, a star. [mān: ha]

Kaluaokaʻohe [Ka-lua-o-ka-ʻohe]n. name of a star. lit., the pit of the bamboo.

Kaluaokaoka [ka·lua-oka·oka]n. name of a star. lit., the pit of dregs.

Kaluokaoka [kalu·oka·oka]n. unidentified star name, pronunciation uncertain. (JM 168)

Kamāhana [ka-mā·hana]n. the constellation Gemini. lit., the twins. see Māhana.

Kamaile Hope [ka-maile hope]n. name of a star; probably this and Kamaile Mua were a star pair, such as Castor and Pollux or Alpha and Beta Centauri. lit., the last maile vine.

Kamaʻiʻon. name of a star (no data).

Kamakaunulau [ka-maka-unu·lau]n. star name, perhaps same as Unulau.

kamakūikahilewa [kama-kū-i-kahi-lewa]n. the sky just below the zenith.

Kamalama [Ka-malama]n. name of a star. lit., the light.

Kamalei [Kama-lei]n. name of a star.

Kamālie [ka-mā·lie]n. name of a star. lit., the calm.

Kamālie Hope [ka-mā·lie hope]n. name of a star. lit., the last calm.

Kamālie Mua [ka-mā·lie mua]n. name of a star. lit., the first calm.

Kanahā₂ [kana·]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kanalia [kana·lia]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kanameʻe [kana·meʻe]n. name of a star, said to be the tutelary star of Chief Kaumualiʻi [Ka-umu-aliʻi] of Kauaʻi.

Kāne₄n. name of a sacred star, seen by priests as portending great misfortune, as the death of a chief; perhaps a variable like Mira or Algol, or even a nova.

Kanihaʻalilo [kani·haʻa·lilo]n. name of a star. lit., lost sound.

Kanikaniʻāʻula₃ [kani·kaniʻāʻula]n. name of a star.

Kanikau₂ [kani·kau]n. name of a star (no data). (Kuhelani)

Kanimeki [kani·meki]n. Ganymede, a moon of Jupiter. Eng.

Kaniʻūʻū₂n. star name (no data). (Kuhelani)

Kanoemakaliʻi [ka-noe-maka·liʻi]n. name of a star. lit., the Pleiades mist.

kao₃ see Nākao, a constellation.

Kao Ean. name of a constellation said to preside over the destiny of Hanalei, Kauaʻi (no data).

Kaomaʻaikū [kao-maʻai·]n. Aldebaran, a star in the horns of the constellation Alpha Tauri.

Kao Makaliʻi [kao maka·liʻi]n. Makaliʻi's dart, a constellation. (Kep. 79)

Kaʻōnohialiʻi [ka-ʻō·nohi-aliʻi]n. star appearing in month of Kaulua, remaining visible through the month of Ikiiki. cf. Paumakualani.

Kapaen. star name (no data). (Kuhelani)

Kapakapa₅ [kapa·kapa]n. name of a star.

Kapanui [kapa·nui]n. Dipha, a star. [mān: ha]

Kapawa [Ka-pawa]n. name of a star. lit., the pawa or predawn hour.

Kapeʻa [Ka-peʻa]n. Southern Cross. lit., the cross. PCP *Peka.

Kapelai ʻoa. Ankaa, a star. [mān: ha]

Kapoʻen. Alpha Tuscanae, a star. [mān: ha]

Kapohākōʻeleʻele [Ka-pohā-kōʻeleʻele]n. unidentified star, no data. (JM 43)

Kapola [Ka-pola]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kapuahi₃ [kapu·ahi]n. name of a star, perhaps the same as Kanukuokapuahi.

Kapualalokalani [Ka-pua-lalo-ka-lani]n. star name, no data. (JM 166)

Kapūlehu [Ka-pūlehu]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kau₁₀ name of a star in the northern sky that served as guide to mariners.

Kau₁₁ the Milky Way.

Kauakapuʻu [Kau-aka-puʻu]n. name of a star associated with Kohala, Hawaiʻi.

Kauamea [Ka-ua-mea]n. a constellation, possibly Corona Borealis.

kauana Lipo [kau·ana lipo]n. the southern sky where the star Lipo may be seen; the rising of the star Lipo. Variants are kauana Lepo, kauana Lewa, and kauana Liolio-iWawau.

Kauano [kau·ano]n. Alnilam, a star. Inv.

Kauanomeha [Kau-ano-meha]n. a star, possibly Sirius. lit., placed in holy stillness. Other names are Kauluikua, Kauʻōpae, Hoʻokelewaʻa, ʻAʻā and ʻĀikikauelono. This star was used by navigators and fishermen.

Kaukaliʻa [Kau-ka-liʻa]n. star name.

Kaukamalama [Kau-ka-malama]n. name of a star that rises with Kawelolani in the month of ʻIkuā.

Kaʻulamaʻākala [kaʻu-lama-ʻā·kala]n. name of a star.

Kaulanaakalā [kau·lana-a-ka-lā]n. name of a star, Acubeus; a poetic name for the west.

kaulana mahina [kau·lana mahina]n. the position of the moon; the traditional lunar calendar.

Kaulia₂ [kau·lia]n. name of a star called the chief of the month of Ikiiki because it appears in that month.

Kauliolioiwawau [kau-lio·lio-i-wawau] probably same as Liolioiwawau, a star name. PPN *Wawaʻu.

Kaulu- [ka·ulu-]n. names of several stars begin thus; see below.

Kaulu₂ Southern Cross. also Newe.

Kaulua₃ [kau·lua]n. one of the many names for the star Sirius; according to some reports, a constellation. The name may be qualified by the terms koko (said to be Betelgeuse), Lena (Sirius), Mōhaʻi (or Haʻi Mōhaʻi), Okaoka. see Wailoa. [PPN *takulua, a star and month name, probably sirius, but with qualifiers the name is used for other stars]

Kauluakoko [Kaulua-koko] Betelgeuse (EH)

Kauluikua [Kaulu-i-kua]n. star name, perhaps same as ʻAʻā, Sirius.

Kaulu Koʻakoʻa [kaulu koʻa·koʻa] probably same as ʻAʻā, Sirius. (cf. Maori Te-Kokota; the present Hawaiian form may have metathesized from an earlier ʻOkaʻoka) (JM 11)

Kaulu Lena same as ʻAʻā, Sirius.

Kauluwena [Kaulu-wena]n. star name, no data. (JM 43)

Kauʻōpae [kau-ʻō·pae]n. name for the star Sirius.

Kauʻōpua [kau-ʻō·pua]n. name of a star.

Kāwaʻe₂ [·waʻe] name of a star.

Kawaewaekahōkūekauilunaohelani [ka-wae·wae-ka-hō·kū-e-kau-i-luna-o-he-lani]n. unidentified star, no data. (Kuhelani)

Kāwai₃ [·wai]n. name of a navigation star (no data).

Kawaomakaliʻi [kawa-o-maka·liʻi]n. name of a constellation in the Milky Way. lit., precipice of Makaliʻi.

Kawaonuiaola [Ka-wao-nui-a-Ola]n. name of a star appearing in the month of Hilina-mā. lit., the great forests of Life.

Kāwaʻu₂ [·waʻu]n. name of a star.

Kawelo Aliʻi [ka-welo aliʻi]n. name of a star said to rise during the month of Hilinehu, and to be accompanied by the star Kamalama. lit., the royal family.

Kawelo Lani [ka-welo lani]n. name of a star that rises with Kaukamalama in the month of ʻIkuwā and disappears shortly.

Kaweo [Ka-weo]n. name of a star (no data).

Keahilele [Ke-ahi-lele]n. name of a star that rises in the month of Welehu, accompanied by Keʻalohilani. lit., the firebrand.

Kealakaʻa [Ke-ala-kaʻa]n. name of a star. lit., the rolling pathway,

Kealiʻiokonaikalewa [Ke-aliʻi-o-Kona-i-ka-lewa]n. the star Canopus. lit., the chief of the south in the heavens. also Aliʻiokonaikalewa.

Keʻalohi [Ke-ʻalohi]n. name of a star that appears on the night of Hoaka in the month of Kaʻaona after the disappearance of Pauahilani; it in turn vanishes in Welehu. lit., the brightness.

Keʻalohilani [Ke-ʻalohi-lani]n. a star that rises on the night of Mauli in the month of Welo and continues through the month of Māhoe Mua, when it vanishes on the night of Muku. A ring around it is said to portend a coming revolution. lit., the heavenly brightness.

Keaopō [keao·]n. Alphekka, a star in the constellation Corona Borealis. [mān: ha]

keʻa papa nuʻun. firmament. (Kam. 64:13)

Keawen. name of a southern star, said to be named for an ancient chief.

Keaweawemakaliʻi [ke-awe·awe-maka·liʻi]n. perhaps the constellation Pleiades. (Kuhelani)

Keʻehuhiwa [ke-ʻehu·hiwa]n. name of a star visible on the night of Muku in the month of Hinaiaʻeleʻele, rising with Luahoʻomoe.

Kēhela [·hela]n. name of a star.

Kehoʻoea [ke·hoʻo·ea]n. constellation name. see Keoe.

Kehoʻoea [kehoʻo·ea]n. Lyra, a constellation.

Keimoka [kei·moka]n. Deimos, a moon of Mars. Eng.

Kekaihili [Ke-kai-hili]n. name of a southern star.

Kekauhiwakā [Ke-kau-hiwa-kā]n. star appearing on the night of Hoaka in the month of Welehu and vanishing on the night of Muku in the same month. Other stars perhaps rising at about the same time are Hiʻi Lei, Hiʻi Kua, Pākōnane, and Kahulialiʻi.

Kēkēpue₂ [··pue]n. name of a star.

Kelewaʻa [Kele-waʻa] var. of Hoʻokelewaʻa, the star Sirius. see kele₂, to sail...

Keoe₂n. probably the constellation Lyra, including the star Vega. Kehoʻoea may be a variant.

Keolan. patron star of Lānaʻi. lit., the life.

Keōlewan. star name, short for Keaolewa. lit., the light [of the] atmosphere. (FS 65)

Kepanipaʻan. name of a star appearing in the month of Māhoe Hope, accompanied by Kaʻaʻei.

Kepaniwaiolokookahikin. star name (no data). lit., the dam within Kahiki. (Kuhelani)

kewevs. crescent, as the moon. cf. nepu.

mahina kewe māhuahuawaxing crescent moon

mahina kewe manonowaning crescent moon

ʻO Hoaka kekahi o mahina kewe māhuahua.Hoaka is one of the waxing crescent moons.

Kiʻaha var. spelling of Kīʻaha₂, the Big Dipper (modern).

Kīʻaha₂, Kiʻaha the Big Dipper (modern).

Kiapaʻakai [kia-paʻa·kai]n. North Star. lit., pillar of salt, so called because, like Lot's wife, it was immovable.

Kīkī-ʻula [·kī-ʻula]n. name of a star. lit., red emitting.

kiko n. sunspot. cf. lapa ahi lā, puapuaʻi lā, ʻale ahi lā.

kilo₁nvt.
  • stargazer, reader of omens, seer, astrologer, necromancer; forecast.
  • kind of looking glass (rare);
  • to watch closely, spy, examine, look around, observe
cf.:
    hākilo to observe closely, spy on, reconnoiter, snoop...
    mākilo to eye wistfully, to look at longingly, to beg thus; beggar...
    ʻōkilo same as kilo, observe, forecast...
    kilokilo redup. of kilo, stargazer..., to watch closely…; enchantment, magic...
 
[(MP) PPN *tiro, look at]

hoʻokilocaus/sim

kilo aupunipolitical expert

kilo ʻualato examine sweet potatoes as in a new mound in order to thin

kilo [ki-lo] To look at and watch the stars. To prognosticate events by looking at the stars; to foretell what the weather will be. s. A star-gazer; o ka mea nana lani, he kilo lani no ia. A predictor of future events from the observation of the stars, from the barking of dogs, the crowing of cocks, &c.

kilo ʻāuli hōkū [kilo ʻā·uli ·]vt. astrology; to divine by observing celestial bodies. lit., observe omens (in the) stars.

kilo hōkū [kilo ·]n.v. astrologer, astronomer, astronomy; to observe and study the stars.

kilokilohoku [ki-lo-ki-lo-ho-ku]s. See kilokilo and hoku, a star. An astrologer; a star-gazer.

kilolani [ki-lo-la-ni]s. Kilo and lani, heaven. One who looks at the stars; a star-gazer; an astrologer. Isa.47:13. One who pretends to predict the future by watching the stars.

Kīnaʻu₄ [·naʻu]n. Avior, a star. [mān: ha]

Kionen. Dione, a moon of Saturn. Eng.

Kiopaʻan. North Star. lit., fixed projection.

kīpūlanivs. var. spelling of kīpū lani, immobile...

kīpū lani, kīpūlani [· lani]vs.
  • immobile, motionless in the sky, as clouds, stars;
  • steadfast and loyal to one's chief.

koeloelo [ko-e-lo-e-lo]v. See koelo. To stream off, as the tail of a comet; to float, as an ensign; to flap in the wind.

Kokoiki [Koko-iki]n. star said to be named for Kokoiki, Kohala, Hawaiʻi, where it was first observed at the time of Kamehameha's birth. lit., little blood.

Kōkoʻolua [·koʻo·lua]n. Mirach, a star. [mān: ha]

koli₂n. meteor.

kolin. meteor.

koli [ko-li]s. Something moving through the air; a meteor; ahi koli, a jack o lantern; he mea e lele ana ma ka lewa, me he akua lele la; he oili.

Kona₄n. name of a star.

Konamaukuku [Kona-mau-kuku]n. name of a star, Agena; probably short for Kukuiakonamaukuku [Kukui a kona mau kuku].

kōnane₁ [·nane]nvi. bright moonlight; to shine, as the moon; clear, bright. see also kōnale₁, kōlane.

ʻO ka kōnane a ka mahina.The moon shines brightly.

konane [ko-na-ne]adj. See konale above. Na po mahina konane, bright moonlight nights. Laieik. 181 [158].

Koʻolua₃ [koʻo·lua]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kōwā₂ [·]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kuaʻie [Kua-ʻie]n. name of a star.

kuanalio, kuanalia [kuana·lio, kuana·lia]vt. northern heavens and its stars.

Me ka liʻa i kuanalia, i kuanalipo ka newa ʻana.Desire in the northern skies, dizzy in the southern skies. (chant)

Kuānea₂ [kuā·nea]n. star name (no data). (Kuhelani)

Kūea [·ea]n. star name (no data). (Kuhelani)

kuhilani₁ [kuhi·lani]n.v. to point out and interpret signs in the sky; a reader of signs in the sky.

Kukui₃ star name (no data). (Kuhelani)

Kukuiakonamaukuku [Kukui-a-kona-mau-kuku]n. name of a star.

Kukui Wanaʻaon. Morning Star. lit., early morning light.

Kūloa [Kū-loa] var. of Hōkūloa, name of a star.

kuloa [ku-lo-a]v. For hokuloa. The morning star.

Kūmau₃ [·mau]n. North Star.

Kumukoʻa [kumu·koʻa]n. name of a star.

kūpipi [·pipi]vs. crowded, as people, stars, or pipipi shells.

Kūpoʻilaniua [Kū-poʻi-lani-ua]n. name of a star. lit., stands the rainy sky cover.

Kupualalookalani [Kupua-lalo-o-ka-lani]n. name of a star. lit., demigod beneath the heavens.

Kūpuku₂ [·puku]n. name of a constellation of a cluster of seven stars. cf. Makaliʻi, Pleiades.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

L

Laʻelaʻe₃ [laʻe·laʻe]n. name of a star.

laina lonikū [laina loni·]n. meridian, a line of longitude. lit., longitude line. see melekiana.

laina lonikū lani [laina loni· lani]n. celestial meridian. lit., sky meridian. cf. laina lonikū.

Lālani₂ [·lani]n. a name for the Milky Way (Kep. 81), and also of a single star. cf. Nālālaniapililua.

Lanakamalaman. name of a star. lit., the light floats.

lani₁nvs. sky, heaven; heavenly, spiritual. [(MP) PPN *laŋi, sky]

ʻai lanispiritual food (1-Kor. 10.3)

Mai ka lani ā ka honua.From heaven to earth (fig., suddenly, without rhyme or reason).

lani [la-ni]s. The upper air; the sky. Kin. 1:15. The visible heavens; kahi i kau nei na hoku; na ao o ka lani, the clouds of heaven; na manu o ka lani, the fowls of heaven; equivalent to na manu o ka lewa. Heaven; a holy place. Kanl. 26:15. Anything high up literally or by dignity of character; haui ka lani, ke alii kiekie. adj. Heavenly; pertaining to the sky. Heavenly; ano lani, having a heavenly or holy character; o ka imi anei ia i ka pono ano lani? is that seeking righteousness of a heavenly character?

Lanihaʻi [lani·haʻi]n. Al Nair-Alpha Gruis, a star. [mān: ha]

Laniholoʻokoʻa [lani·holo·ʻokoʻa]n. Segin, a star. [mān: ha]

Lanihou [lani·hou]n. Mira, a star. [mān]

Lanikūhanan. name of a star. lit., chief stands [at] work.

lani paʻan. firmament. lit., solid heaven.

Lapetusa [iape·tusa]n. Lapetus, a moon of Saturn. Eng.

Lawaiʻa₃n. name of a group of seven stars.

laweālani [lawe·ā·lani]n. highest heavens. (For. 6:363)

Lea₂n. name of a star.

Leʻa₃n. the zenith star Arcturus. also Hōkūleʻa.

Lehuakonan. star in the Milky Way, perhaps Antares. lit., south lehua flower.

-leia

Hoʻoleianame of a star

hoʻoleiapas/imp. of hoʻolei

lele₁nvi. to fly, jump, leap, hop, skip, swing, bounce, burst forth; to sail through the air, as a meteor; to rush out, as to attack; to get out of, as from a car; to dismount, as from a horse; to land, disembark, as from a canoe; to undertake; to move, as stars in the sky; to move, as in checkers; a jump, leap, attack. (For lele with emotional words, see ex., hauli, kūpilikiʻi; also cf. haʻalele.) [(FJ) PPN *lele, fly, run, leap]

ʻĀmama, ua noa, lele wale.Finished, free of taboo, fly on. [of the taboo and prayer] (For. 5:413)

E hoʻolele mai i kānaka.Disembark the people.

hoʻoleleto cause to fly; to fly, as a kite; to disembark, to embark, as on a project; to palpitate, as the heart; to enlarge or project, as pictures

hoʻolele hua kēpauto set type

hoʻolele leoradio broadcast, broadcaster, microphone, ventriloquism, ventriloquist

I hewa iāʻoe i ka lele mua.It is your fault for attacking first.

ka lele muathe first to play or speak [in a riddling contest); the first sorcery victim (Emerson, 20)

kanaka leleangel [old name]

kiʻi hoʻoleleenlargement of a picture

Lele maila ia uwē.Tears poured forth. (FS 57)

lele māmāfly swiftly, dart

mea hoʻolele kiʻipicture projector

mea hoʻolele leomicrophone

mea leleflyer

mea lele muaaggressor

Ua lele ka hanu o Moa.Moa's breath has departed [he has died]. See also ʻuhane.

lele [le-le] To move, as a meteor through the air.

Leleakan. Milky Way.

Leleaka [le-le-a-ka]s. The name of the white belt of stars in the heavens; the Milky Way; he ala waiu. See leleiona.

Leleiona₃ [lele·iona]n. Milky Way.

Leleiona [le-lei-o-na] The Milky Way. See leleaka.

lele piʻovi. to fly or jump in a curve; to fly as a comet through the sky.

lelepio [le-le-pi-o]v. Lele and pio, an arch. To fly, as a meteor through the sky; to move along, as a comet showing its tail; to appear, as a supernatural sign in the heavens.

Lena₅n. name of a star, perhaps Sirius.

lewa₁n.
  • sky, atmosphere, space, air, upper heavens;
  • aerial.
 

He wai kau i ka lewa: he niuwater perched in the sky: a coconut (riddle)

Kaʻaahi kau i ka lewaelevated train

mahele kaua lewaair force

lewan. space. see lewapuni, atmosphere, as around planets...

kukuna lewa lipocosmic ray

lewa lipoouter space

paʻalole hele lewaspace suit

palapala lewa lipospace map

pūʻali kaua lewaair force

lewa [le-wa]s. The upper regions of the air; the region of the clouds; na ao o ka lewa, the clouds of the air. The space where anything may be suspended. The air; the atmosphere; the visible heavens; kahi o ke ea, ka lani; a particular place in the air or atmosphere; ma keia lewa o ka lani, in this part of the heavens.

Lewa₅n. name of a star.

lewa hoʻomakua [lewa hoʻo·makua]n. space just above the surface of the earth. (Malo 10)

lewa lanin. highest stratum of the heavens.

lewalani [le-wa-la-ni]s. Lewa and lani, heaven. An indefinite space in the air; a part of the sky; a place belonging to anything above or in the heavens; the opposite or in some way connected with lewanuu.

lewa lani lewan. lower atmosphere, just above the lewa hoʻomakua.

lewa lilo loa, lewa luna lilon. outer space, highest atmosphere.

lewa lipon. outer space.

lewa mawahon. outer space.

lewa nuʻun. space in the heavens lower than the lewa lani; atmosphere reached by birds.

lewanuu [le-wa-nuu]s. Lewa and nuu, a high even place. Some indefinite place on earth, generally connected with or opposed to lewalani.

lewapuni [lewa·puni]n. atmosphere, as around planets. lit., surrounding atmosphere. see lewa.

Liolioiwawau [lio·lio-i-wawau]n. name of a star, and name for the southern sky. (Wawaʻu is a widely distributed Polynesian place name) see (PN 229) . (PH 206) PPN *Wawaʻu.

Lipo₂n. name of a star in the southern skies, and hence sometimes the name for the southern sky.

lolopio [lo-lo-pi-o]v. Lolo for lele, and pio, an arch. To fly in a curved line; to fly as a meteor; e lele me he akua lele la; me ka welowelo, as a comet; to bend up the legs, as one jumping into the water.

lolopua [lolo·pua]n. zenith.

Eia i ka lolopua o ka lani.Here is the zenith of the heavens.

lolopua [lo-lo-pu-a]s. The zenith; the point directly over head; eia la i ka lolopua o ka lani.

Lono₄n. name of a star.

Luahoʻomoe [lua-hoʻo·moe]n. name of a star, said to appear in the month of Hinaiaʻeleʻele.

Lukuʻāina [luku·ʻāina]n. Komephoros, a star. [mān: ha]
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

M

Māhana₂ [·hana]n. Castor or Pollux. The two together are called Kamāhana, Nāhōkūmāhana, Nāmāhoe. Individual names include Māhoe Hope, Māhoe Mua, Nānā Hope, Nānā Mua.

Mahapilin. name of twin stars (no data).

Mahiʻai₂n. name of a star (no data).

Māhoe₃ [·hoe]n. names of months and stars. see Māhoe Hope, Māhoe Mua, Māhana₂.

Māhoe Hope₁ [·hoe hope]n. star name, one of the twins, Castor or Pollux. lit., last twin. see Māhoe Mua.

Māhoe Mua₁ [·hoe mua]n. star name, one of the twins, Castor or Pollux. lit., first twin. (Probably Pollux, the brighter of the two, that rises before Māhoe Hope, which is probably Castor: (JM 15))

māhuahua [·hua·hua]vi. to wax, as the moon. cf. manono. see kewe, nepu.

He mau mahina māhuahua ʻo Mohalu, Hua, Akua, a me Hoku.Mohalu, Hua, Akua, and Hoku are nights that the moon waxes.

Maiakū [maia·]n. stars in the belt of Orion.

Maiao [mai·ao]n. name of a star used in navigation.

Māʻiʻo₂n. name of a star.

Makaʻālohilohi [maka-ʻā·lohi·lohi]n. name of a star. lit., bright eye.

Maka-ʻamoʻamon. name of a star or constellation in the Milky Way. lit., twinkling eye.

Mākaha₂ [·kaha]n. name of a star; this star and Mākohi-lani were near the Pleiades, and were said to be patrons of fighters.

Makahaiaku [Maka-hai-aku] name of a star.

Makahaiwaʻa [Maka-hai-waʻa]n. name of a star. lit., eye following canoe.

Mākaha Kona [·kaha kona]n. star name (no data). (Kuhelani)

Mākahi [·kahi]n. Scheat, a star. [mān: ha]

Makaholowaʻa [Maka-holo-waʻa]n. name of a star, perhaps variant name for the North Star. lit., sailing-canoe eye.

Mākaʻi₃ [vmā·kaʻi]n. Enif, a star. [mān: ha]

Makaihuwaʻa [Maka-ihu-waʻa]n. star name.

Makaʻimoʻimon. name of a constellation in the Milky Way. lit., blinking eyes, twinkling eyes.

Makaʻiolani [Makaʻio-lani]n. name of a star. lit., eye of the royal hawk.

Makaiwa₂ [maka·iwa]n. nine guiding stars. (JM 74)

Makaliʻi₂ [maka·liʻi]n. Pleiades; Castor and Pollux. See Pleiades. [(EO) PPN *mata-liki, a star cluster, the pleiades]

makalii [ma-ka-lii]s. The celestial sign Castor and Pollux. The seven stars.

Makao₁n. star name (no data). (Kuhelani)

makapipipi₂ [maka·pipipi]n. tiny, twinkling stars.

Mākaukau₂ [·kau·kau]n. star name (no data). (Kuhelani)

makaula [ma-kau-la]s. Ma and kaula, a prophet. A foreteller of future events; a star-gazer; a person supposed to be possessed of some supernatural gifts. Laieik. 13. NOTE.—Kaulas and makaulas were connected generally with high chiefs, forming a part of their council. See their office, Mooolelo Hawaii, chap. 31.

Makaʻunulau [Maka-ʻunu-lau]n. name of a navigational star. lit., eyes drawing many.

Makawela [maka·wela]n. Miaplacidus, a star in the constellation Carina. [mān: ha]

Makeaupeʻa [make·au·peʻa]n. name of a star or constellation. see Mekeaupeʻa.

makilo [ma-ki-lo]v. Ma and kilo, a star-gazer.

Mākohilani [·kohi-lani]n. name of a star. see Mākaha₂.

Mākoi [·koi]n. the star in the center of the constellation Carina. [mān: ha]

Makuakaʻūmana [makua-kaʻū·mana]n. name of a star, said to be in the Kaulua constellation.

Makulu₂n. Saturn.

Makulun. Saturn.

Mākulukulu₂ [·kulu·kulu]n. Saturn.

malama [ma-la-ma]s. Light, as of the sun, moon or stars. See malamalama.

malama [ma-la-ma] One who observes the heavenly bodies; a prophet; a star-gazer; an astrologer.

Mālamaihaneʻelekia [·lama-i-haneʻe·lekia]n. unidentified star. (JM 44)

Malamaikun. unidentified star, pronunciation uncertain. (JM 44)

Mālamalama₃ [·lama·lama]n. star name, no data. (Kuhelani)

Mālana₂ [·lana]n. name of a star.

Maleka₂, Mareka Mars. Eng.

Malineli [mali·neli]n. Marineris. Eng.

Ke awāwa ʻo MalineliValles Marineris, a valley on Mars

Maliu₂n. name of a star.

Malulani [Malu-lani]n. name of a star. lit., celestial shade.

Manakū₂ [mana·]n. name of a star.

Mānalo₃ [·nalo]n. name reported for both Venus and Jupiter. also Hoʻomānalo.

Mānalo Kai [·nalo kai]n. star name (no data). (Kuhelani)

Mānalonalo₂ [·nalo·nalo] same as Mānalo₃, Venus or Jupiter...

Mānanakea [·nana-kea]n. star name (no data).

Mānanalo₂ [·nanalo]n. Venus.

mananalo [ma-na-na-lo]s. Name of the planet Venus.

Manawahine [Mana-wahine]n. name of a star, said to appear in the first night of the month Nana and to vanish after the night of Muku. lit., female power.

manonovi. to wane, as the moon. cf. māhuahua. see kewe, nepu.

ʻO o ka hapalua hope o ka pōʻaipuni mahina, ʻo ia ka e manono ai ka mahina.The nights of the last half of the lunar cycle is the time that the moon wanes.

Māpono [·pono]n. Alpheratz, a star. [mān: ha]

Mareka [ma-re-ka]s. Eng. Name of the planet Mars. See the first Hawaiian Alemanaka for 1835. The Hawaiian name of the planet Mars is Holoholopinaau.

Marian. Maria, a crater-free plain on the surface of the moon. Eng. Obscured by the sun, as the stars in the morning.

Māui₂n. name of a star near the Pleiades.

Maukuku [mau·kuku]n. name of a star, perhaps related to Konamaukuku.

Mehekuria [me-he-ku-ri-a]s. Eng. Name of the planet Mercury; Hawaiian name, Ukali.

Mekeaupeʻa [meke·au·peʻa] probable var. of Makeaupeʻa, a star.

Melemele₂ [mele·mele]n. star name. Melemele and Polapola were said to be twin stars, the former male and the latter female. [(NP) PPN *mele, a star (venus or antares)]

Miman. Mimas, a moon very near to Saturn. Eng.

Mōhaʻi₁ [·haʻi]n. star name, perhaps Sirius. (KL. line 1890)

Mūlehu₂ [·lehu]n. one of three stars in a triangle, the others being Polo ʻUla and Polo Ahi Lani; they may be Alpha, Beta, and Gamma Cassiopeiae. In one account Mūlehu is a variant name for Venus.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

N

Naʻauakeʻaihaku [Naʻau-ake-ʻai-haku]n. name of a star. lit., heart eager to rule as a lord.

Nāhiku [Nā-hiku]n. constellation of the Big Dipper. lit., the seven.

Nāhiku [·hiku]n. Big Dipper.

Nāhōkūmāhana [nā-hō·kū-mā·hana] see Māhana, Castor or Pollux. The two together are called Kamāhana, Nāhōkūmāhana, Nāmāhoe...

Nāhōkūpā [nā-hō·kū-pā]n. constellation of five stars forming a circle; they are said to be near Nāhiku, the Big Dipper. lit., enclosure stars.

Nāholoholo₂ [·holo·holo]n. name of a star, perhaps Venus.

Naholoholo [na-ho-lo-ho-lo]s. The Hawaiian name of the planet Saturn.

Nāhuihui [nā-hui·hui]n. the Pleiades. also Nāhuihuiamakaliʻi, the clusters of Pleiades.

Nākāamakaliʻi [nā-kā-a-maka·liʻi]n. Pleiades. lit., the bailers of Makaliʻi. (Kep. 79)

Nākao [Nā-kao]n. belt and sword in the constellation of Orion. lit., the darts.

Nakauilaniʻelua [na-ka-ui·lani-ʻelua]n. star name (no data). (Kuhelani)

Nākiʻikiʻi [·kiʻi·kiʻi]n. Zuben Elschamali, a star. [mān: ha]

Nākōkōamakaliʻi [nā-kō·kō-a-maka·liʻi]n. probably Pleiades. lit., the nets of Makaliʻi. (HM 368)

Nālālaniapililua [nā-lā·lani-a-pili-lua]n. name of a constellation. lit., the lines of the clinging ones.

Nāmāhoe [nā-mā·hoe]n. Castor and Pollux, Gemini. lit., the twins. also Māhana.

Nana₃n. name of a star (no data).

Nānā Hope [· hope]n. Pollux. cf. Māhana, Nānā Mua.

Nānā Mua [· mua]n. the star Castor. cf. Māhana, Nānā Hope. According to some, both were the names of a single star. lit., look forward.

Nāpēhā₁ [··]n. name of a star.

Nauaakeauhaku [Naua-a-ke-au-haku]n. name of a star or constellation in the Milky way.

Nāwāhineamakaliʻi [nā-wā·hine-a-maka·liʻi]n. Pleiades. lit., the wives of Makaliʻi. (Kep. 79)

Nēnēhuakawāwae [··hua-ka-wā·wae]n. star name (no data). (Kuhelani)

Nēnēhua Kea [··hua kea]n. star name (no data). (Kuhelani)

Nēnēhua Uli [··hua uli]n. star name (no data). (Kuhelani)

Nepekune [nepe·kune]n. Neptune. Eng.

nepu₂vs. gibbous, as the moon. cf. kewe.

He mahina nepu māhuahua ʻo Hua.Hua is a waxing gibbous moon.

mahina nepu māhuahuawaxing gibbous moon

mahina nepu manonowaning gibbous moon

Newa₄ a constellation, probably the Southern Cross.

Newe₂ var. of Newa₃, a constellation...

Newenewe [newe·newe] same as Newe₂, a constellation... PCP *newenewe.

Noholoa [Noho-loa]n. North Star.

Nui₂n. name of a star (no data).

Nukuloa [nuku·loa]n. star name (no data). (Kuhelani)

Nuʻuanu [Nuʻu-anu]n. place name and star name. lit., cool heights.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

O

Oean. star name (no data). (Kuhelani)

ʻOliona, Oriona [ʻoli·ona]n. Orion. Eng. (Ioba 9.9)

ʻOlolū₂ [ʻolo·]n. Name of a star (no data).

ʻŌmaʻo₆ [ʻō·maʻo]n. star name (no data).
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

P

Pāʻao₁n. name of a star, said to be one of a large group resembling a double canoe. Pāʻao was a famous priest said to have conveyed a colony from Central Polynesia to Hawaiʻi.

Paeloahiki [Pae-loa-hiki]n. name of a star or for the Milky Way. lit., eastern long row.

Paikauhale [pai-kau·hale]n. name of a star. see Auhaele.

Pākōnane [pā-kō·nane]n. name of a star said to appear on the night of Hilo in the month of Hinaiaʻeleʻele.

palemo₁vi.
  • to sink, be sunk,
  • slip away, vanish;
  • drowned.
 
[(NP) PPN *pa-lemo, to drown; slip]

hōkū palemothe full moon (hōkū) that vanishes at sunup

hoʻopalemoto drown, plunge into water, sink

Pāmāʻele [·māʻele]n. name of a star said to appear on the night of Hoku in the month of Welehu.

Pāʻōpua [pā-ʻō·pua]n. name of a star (no data).

Pāpolohiwa [·polo·hiwa]n. name of a star observed by priests.

Pauahi [Pau-ahi]n. name of a star of astrologers, said to rise in the early morning during the month of Kaulua.

Pauahilani [Pau-ahi-lani]n. name of a star, said to appear early on the night of Muku.

Pāulikūaliʻi [·uli-kū-aliʻi]n. a star observed by priests in the month of Ikiiki. lit., chief-like darkness.

Paumaka [pau·maka]n. a star in the month of Ikiiki, an omen for chiefs.

Paumakua [Pau-makua]n. a small bright star that appears on the night of Hilo in the month of Welo and stays all the month.

Paumakualanin. a star observed by priests, in the month of Kaulua and visible through the month of Ikiiki. cf. Kaʻōnohialiʻi.

Pauwala [pau·wala]n. a star that appears in the night of Muku in the month of Māhoe Mua, and remains visible through the month of Māhoe Hope; it follows the star Ululoa, and was considered the latter's "servant."

Pawa₄n. name of a star (no data).

Peleiake, Peleiade [pelei·ake]n. Pleiades. (Ioba 9.9)

Pililua [Pili-lua]n. name of a pair of stars, said to bring ʻōpelu fish.

Pīpā₄ [·]n. star name (no data).

pipī redup. of pī₂; squinting; twinkling, as stars. fig., barely surviving.

hoʻopipīcaus/sim. to smoke, as ham

Inā i kanu mau ā mahi mau ke kauwahi ʻāina, ulu pipī wale ia lau kanu.If certain lands have been continually planted and farmed, the plants grow feebly.

kinai i ka ʻuwiki e hoʻopipī anaquench a smoldering wick (Mat. 12.20)

Pipī ka ihu.The nose sniffles and is stopped up.

Pipī ka wahie, hoʻonui ka pulupulu.If wood smolders, add more tinder. (ON 2659)

pipipi₂vs. small and close together, as stars or pipipi shells; small, squinting, as eyes.

hoʻopipipito put close together; to squint

Kanu hoʻopipipi i ʻanoʻano.Plant the seeds close together.

Pōʻā [·ʻā]n. Algol, a star. [mān: ha]

pōʻai₃ [·ʻai]vi. to orbit.

ala pōʻaiorbit

pōʻai waena lani [·ʻai waena lani]n. celestial equator. cf. pōʻai waena honua.

poe n. solar system.

poelele [poe·lele]n. satellite. lit., flying buoy. also ukali. cf. hōkū ukali.

Poepen. Phoebe, the most distant moon of Saturn. Eng.

poepoe lani [poe·poe lani]n. celestial sphere. lit., sky sphere.

Pōhina₃ [·hina] same as Polo Ahi Lani, a star.

Polapola₅ [pola·pola]n. star name, paired with the star Melemele.

poliukua [po-li-u-ku-a]s. An imaginary place away in the back part of the heavens, where the stars are fixed; it is supposed to be a very dark place; ma kahi o na hoku i kau ai ma ka paia kua o ka lani, ma kahi poeleele.

Polo₆n. star names. see below.

Polo Ahi Lanin. name of a star, said to be associated with Mūlehu. also Pōhina, Polohilani, Polo ʻUla, Polo Wehi Lani.

Polohilani [polohi·lani] var. of Polo Ahi Lani, a star.

Polo ʻUla same as Polo Ahi Lani, a star.

Polo Wehi Lani same as Polo Ahi Lani, a star.

Popokan. Phobos, a moon of Mars. Eng.

Pouhānuʻu [pou-hā·nuʻu]n. name of a star. lit., low post.

Puaahi [Pua-ahi]n. name of a star. lit., fire flower.

Puanakau [Puana-kau]n. the star Rigel, tutelary star of West Maui. [(CE) PPN *puaŋa, rigel]

Puanane [Pua-nane]n. name of a star.

puapuaʻi [pua·puaʻi ]n. solar prominences, i.e. puffs of gas which gently drift above the surface of the sun. lit., solar boiling. cf. kiko lā, lapa ahi lā, ʻale ahi lā.

puhipaka [puhi·paka]

hōkū puhipakacomet

Pūkōloa [··loa]n. name of a star.

Pupue₂n. name of a star in the constellation Kaulua.

Puʻuwepa [puʻu·wepa]n. name of a star (no data). also Pūwepa.

Pūwepa [·wepa] var. of Puʻuwepa, name of a star...
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

R

Rean. Rhea, the second largest moon of Saturn. Eng.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

S

Saturena [sa-tu-re-na]s. Eng., Lat. Saturn, the name of one of the planets. See Almanac for 1835. The Hawaiian name is Naholoholo.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

T

Tetisan. Tethys, a moon of Saturn. Eng.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

U

Ukali₂ same as Ukalialiʻi, Mercury...

ukali [u-ka-li]s. Name of the planet Mercury; so called from its following close after the sun.

Ukalialiʻin. the planet Mercury. lit., following the chief [i.e., the sun].

Ukalialiʻi [ukali·aliʻi]n. Mercury (the planet).

Uliuli₃ [uli·uli]n. name of a star (no data).

ulu hōkū [ulu ·]n. constellation.

Ulukoa [Ulu-koa]n. name of a star. also Uluʻoa.

Ululoan. name of a star, said to appear on the night of Muku in the month of Māhoe Mua. cf. Pauwala.

Uluʻoan. var. of Ulukoa, name of a star... (see (Gram. 2.9) for alternation of glottal stop and k)

Unulau₂ [unu·lau]n. name of a star.

ʻŪʻū₄n. star name (no data).
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

V

Venusa [ve-nu-sa]s. Lat. The name of the planet Venus. See Alemanaka for 1835. The Hawaiian name is Hookelewaa.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W       

W

waho loa

hōkūhele o waho loaouter planet

Waia₂n. name of a star.

Waileia [wai·leia]n. name of a morning star.

Wailoa [Wai-loa]n. name of a star near the Pleiades, said to be a member of the group called Kaulua. It is also said to be a name of an ancient chief. lit., long stream.

Wainaku [Wai-naku]n. star name, sometimes called the patron star of Hilo.

Wawau see Liolioiwawau, a star.

Wehewehe₃ [wehe·wehe]n. name of a star (no data).

Welo₅n. name of a star used by navigators.

Welo ʻUlan. a star name, perhaps same as Welo₅.

welowelo [welo·welo] redup. of welo₁, ; flying streak, as of the tail of a comet or of a firebrand. cf. hōkū welowelo. PNP *welowelo.

welowelo [we-lo-we-lo]adj. Floating; streaming, &c.; hoku welowelo, a blazing star; a meteor; a comet from its tail.

Wikiwiki₂ [wiki·wiki]n. star name (no data). (Kuhelani)

custom counter