Hawaiian-English       concordance       English-Hawaiian      
introduction     counts     index     reverse index     references     topical     texts
 a    e    h    i    k    l    m    n    o    p    u    w   

texts, lists, indexes, etc.


Concordances
      Baibala
      Lāʻieikawai
      ʻŌlelo Noʻeau
      Hōkeo (corpus search)
Lexicography
      Earliest word lists
      Evolution of the Hawaiian Dictionary
      l / n doublets
Articles, Texts, Indexes
      ʻAilana o nā naiʻa polū
      ʻAlalā

"Hawaiian and English" index
Jubilee Trip, 1887
Ka Ulu Hoi
Kauakūkalahale
Kamapuaʻa
Koʻu ʻaoʻao o ke kuahiwi
Poepoe on Hawaiian
Pukui
Proverbs & Riddles
Spelling
Wilcox
ʻŌlelo Noʻeau Concordance to the Hawaiian language ʻŌlelo Noʻeau
Ka ʻAilana o nā naiʻa polū (The Island of the Blue Dophins by Scott O'Dell)
Hawaiian translation by Keoni Dupont, revised and edited by Laiana Wong
Koʻu ʻaoʻao o ke kuahiwi (My side of the mountain by Jean George)
Hawaiian translation by Laiana Wong
J.M. Poepoe "Mai Haalele i Kau Olelo Makuahine"
& "Pehea e Mau Ai Ke Ola Ana o Ka Olelo Hawaii?"

Ka Nai Aupuni, Ianuari 4, 1906, Ianuari 5, 1906. Mai Haalele... & Pehea e Mau Ai... (pdf)
ʻAlalā (Hawaiian Crow) News articles about recent attempts at reintroducing the extinct-in-the-wild ʻalalā (Hawaiian crow) into the forests

Vocabularly list for "E Ola ka ʻAlalā" by Kekaianiani Irwin. news articles 2016-17 from the Honolulu Star-Advertiser

Vocabularly list for Kekaianiani Irwin's "E Ola ka ʻAlalā"

Mary Kawena PukuiHonolulu Star-Bulletin & Advertiser article, Jan. 30, 1983. Kawena: Guardian of the Hawaiian Language 1983
Hawaiian SpellingPila Wilson et al., Recommendations of the ʻAhahui ʻŌlelo Hawaiʻi 1978 Hawaiian Spelling Project

Emily Hawkins, A Comparison of the Differences between the orthography used in the Hawaiian Dictionary and the Recommendations of the ʻAhahui ʻŌlelo Hawaiʻi Spelling Committee. 1981. Hawaiian Recommended Spellings 1978.
(& retyped)

Comparison 1981

Riddles and Proverbs

Martha Beckwith, Hawaiian Riddles and Proverbs

Martha Beckwith, Hawaiian Riddling

H.L. Sheldon, C.M. Hyde, Some Hawaiian Proverbs

. (and pdf:) The Friend, Vol. CLI, Num. 2, February 1932, p. 332-333

(and pdf:) American Anthropologist 1922, p. 311-331

(and jpg:) Hawaiian Almanac and Annual 1883, p. 52-58

Ka Ulu Hoi IndexU.H. student newspaper (Hawaiian language) Nov. 1972-Dec. 1976, Sept. 1999-Sept. 2000, Jan. 2006-present. (at Ka Ulu Hoi:) Ka Ulu Hoi, current editor, Kahikina de Silva
Hawaiian l/n doubletsSamuel H. Elbert, in Lexical Diffusion in Polynesia and the Marquesan-Hawaiian Relationship. (at JPS:) JPS 91:1982, p.513
Kauakūkalahale IndexHawaiian language newspaper column, Hawaiian language newspaper column, 2002-present. edited by Kekeha Solis and Laiana Wong, U.H. Mānoa
The earliest Hawaiian word listsThe twelve earliest known lists, 1778-1834, from Anderson, Samwell, Beresford, Martinez, et al.... collected and annotated by Albert Schutz et. al.
Index to "Hawaiian and English" index Hawaiian and English - Cross-Age Learning Picture Vocabulary Book. Kawika Kapahulehua. Kamahoi Press, Honolulu. 2006. 62pp
Baibala Concordance Ka papa kuhikuhi o nā huaʻōlelo a pau ma loko o Ka Baibala Hemolele
(Complete Concordance of the Hawaiian Bible, OT and NT)
Lāʻieikawai Concordance(Complete Concordance of Lāʻieikawai with corresponding English from Beckwith's 1918 translation)
Kamapuaʻa textsKa Hae Hawaii, June 26, 1861- Sept. 25, 1861... G.W. Kahiolo (1861), Mookini et al (1978)...
Wilcox Insurrection. Contemporary newspaper reports of the July 30, 1889 insurrection Bulletin, Aug 2, Advertiser, Jul 31, Paeaina, Aug 3, Kuokoa, Aug 3
Nakanaela's Wilcox Biography. Thomas K. Nakanaela: The Biography of the Honorable Robert William Wilcox. 1890. translator's introduction by Nancy Morris, 1993. Introduction and translation, 1993.
Queen Kapiolani and Princess Liliʻuokalani's trip to Queen Victoria's Jubilee, 1887James W.L. McGuire, Moolelo Pokole (1938).
English notes to Moolelo Pokole, (1957)
Royal Journey (1975). Moʻolelo Pōkole, Hōʻano hou ʻia e Kepano 2015
The Evolution of the Hawaiian Dictionary... ...and Notes on the Early Compilers, with Particular Attention to the Manuscript Resources of the Bishop Museum Library.. Marguerite K. Ashford. Bishop Museum Occasional papers 27: 1-24. February 1987
A.K.A. in HawaiianHistorical Hawaiian spellings of foreign (haole) personal names

custom counter