Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Place names

Marshallese-English

Pali Text version

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng

Ọkwōj   (waqej).   From Engl.   August.  

ọkwōn   (waqen).   From Engl.   2, 4, 6(-i), 7.   Organ, musical.  

Ọkwōn in ia ṇe? Where was that organ made?

ọo   (wawẹw).   From Engl.   1(-i), 2(inf, tr -uk), 7.   Circle; zero; mark to show absence; name of the letter o.  

Etke kwaar ọo jān jikuuḷ? Why were you absent from school?

ọọj   (wawaj).   Also ọwaj (wawwaj).   From Engl.   6(-i).   Horse.  

ọọjọj   (wawajwaj).   From ọọj (wawaj)|.   1(-i), 2, 3(inf, tr -e), 6(-i), 7.   Ride a horse.  

Ear ọọjọj eọọjḷọk. He rode the horse toward the interior.

Kwōn kọọọjọje kurṃa ṇe. Hitch the horse to the cart.

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng