Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Place names

Marshallese-English

Pali Text version

Ō

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng

ōjek   (hejek).   Transitive form of ōjōj (hejhej).  

ōjjej   (hẹjjẹj).   Also ōjej (hẹjẹj), wōjej (wẹjẹj).   Interjection: surprise or disappointment.  

ōjjeti-   (hẹjjẹti-).   1.   Interjection of displeasure used only by women.  

Ōjjetūṃ. Go to hell.

ōjōj   (hejhej).   Also ejej (yejyej).   1(-i), 2(inf, tr ōjek), 3, 4, 7.   Husk a coconut with onẹs teeth.  

Etke kwōōjōj ni ejjeḷọk doon ṇe? Why are you husking coconuts with your teeth, isn't there a husking stick around?

ōkkōk   (hẹkkẹk).   Also ōkōk (hẹkẹk), okōk (wẹkẹk), okkōk (wẹkkẹk).   Interjection: "darn!" or "god forbid!".  

ōḷ   (heḷ).   Flow.  

ōḷḷōḷ   (hẹḷḷẹḷ).   Also ōḷōḷ (hẹḷẹḷ), oḷōḷ (wẹḷẹḷ).   Interjection: connotes unwillingness.  

ōḷōḷ   (heḷheḷ).   1(-i), 2, 3, 7, 8, 9.   Grit the teeth; chattering of teeth.  

Eḷap aō ōḷōḷ kōn aō piọ. I'm so cold my teeth are chattering.

ōn   (hẹn).   1(ūne-), 3, 5(ūne).   Nourishing; substance; vitamin; nutrition.  

ōne   (hẹnẹy).   From Engl.   Honey.  

ōnḷọk   (hẹnḷaq).   1(-i), 2, 3.   Dissolve; melt.  

ōṇṇōṇ   (hẹṇṇẹṇ).   Also ōṇōṇ (hẹṇeṇ), oṇōṇ (weṇeṇ).   Interjection: connotes unwillingness.  

ōō   (heheh).   Also eōō (yeheh).   A fish, lionfish, Pterois volitans; a fish, scorpion fish, Dendrochirus zebra.  

ōr   (her).   Dial. E, W: in (yin)   Grass skirt.  

ōrōr   (herher).   1, 2(inf, tr ōrōj), 4, 6(-i), 7.   Cut into strips; stab; slash.  

Ōrōje piik ṇe. Stab the pig.

Ōrōje kōṇọuwe kaṇe. Husk the kōṇọuwe (with your teeth).

ōrrōr   (hẹrrẹr).   Also ōrōr (hẹrẹr), orōr (wẹrẹr).   vulgar slang.   Interjection: "Darn!" or "Heck!"; interjection: expression of sexual pleasure; interjection: "ugh!".  

ōttōt   (hẹttẹt).   Also ōtōt (hẹtẹt), otōt (wẹtẹt).   vulgar.   Interjection: "ouch!" (pain or sexual pleasure).  

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng