Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Place names

Marshallese-English

Pali Text version

Ū

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng

ūjō   (hijeh).   1, 2, 7.   Grin; snarl; see baūjō.  

Eṃōj ṇe aṃ ūjō. Stop grinning.

Taṇe kwōj ūjō kake. What are you grinning about?

Ear ūjō tok ñan eō. She grinned at me.

ūl   (hil).   1(-i), 6(-i).   Fin; dorsal fin; larger fish.  

Ūlin-raj-eo   (hilin-raj-yew).   See ūl: "dorsal fin of the whale (or porpoise)".   A star; beta Andromedae.  

ūlūl   (hilhil).   1(-i), 2, 3, 6(-i), 7.   Side; edge.  

Ña ij ūlūl. I'm lying on my side.

Kwōn kaūlūl jāje ṇe. Put the sharp edge of that machete down.

ūlūl   (hilhil).   6(-i).   Axe; hatchet.  

Imaroñ ke kōjerbal ūlūlin pālle ṇe aṃ? May I use your axe?

Ūlūlin kowainini eo aṃ e ke? Is this your copra axe?

ūlūlōt   (hilhilet).   Also ilūlōt.   2, 3, 4, 7.   Talk back; grumble; retort.  

Kwōn jab ūlūlōt aṃ kōnnaan. Don't talk back.

ūne   (hiney).   Distributive form of ōn (hẹn).  

ūō   (hihẹh).   Dial. W, E: (yi'yay).   An exclamation expressing sudden pain; "ouch!".  

ūrōj   (hirej).   1(-i), 2(inf, tr -e), 4, 5(ūrōrmej), 7, 8, 9.   Provoke to a quarrel; bother.  

Eṃōj ṇe aṃ ūrōrmej. Why don't you stop picking quarrels all the time.

Kwōn jab ūrōje. Don't bother him.

ūrōrmej   (hirhẹrmẹj).   Also lōbbañij (lẹbbagij), bañij (bagij).   A fish, general term for all damsel fish.  

ūrōrmej   (hirhẹrmẹj).   Distributive form of ūrōj (hirej).  

A    Ā    B    D    E    I    J    K    L        M        N        Ñ    O        Ō    P    R    T    U    Ū    W    Y     Eng