Updated: 6/7/2020
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Marshallese-English

divided alphabetization


 

 A    Ā    B    D    E    I    J    K    L    Ḷ    M    Ṃ    N    Ṇ    Ñ    O    Ọ    Ō    P    R    T    U    Ū    W    F    Eng

ŌB    ŌJ    ŌK    ŌḶ    ŌN    ŌṆ    ŌŌ    ŌR    ŌT    

ōbbōḷọk   {hebbeḷọk}.   Onomatopoeia.   sound of s.t. being ripped, torn, or slashed apart.  

1. Jilu wōt buñtōn an ōbbōḷọk eake im jitōke ek eo ak ejenolọk di jān kanniōk.   In just three strokes he had it gutted and the bones separated from the meat. P1316  

ōjek   {hejek}.   Transitive form of ōjōj {hejhej}.  

ōjjej   {hẹjjẹj}.   Also ōjej {hẹjẹj}, wōjej {wẹjẹj}.   interjection: surprise or disappointment.  

1. “Ōjjej! Ilukkuun meḷọkḷọk,” Kapen eo eba.   Right! I forgot,” the Captain said. P544  

2. “Ōjjej!” ḷōḷḷap eo eba.   Wow!” the old man said. P102  

ōjjeti-   {hẹjjẹti-}.   n. inal. ōjjetū.   interjection of displeasure used only by women.  

1. Ōjjetūṃ.   Go to hell.  

ōjōj   {hejhej}.   Also ejej {yejyej}.   v. intr., tr. ōjek; n. inal. ōjōjū; v. caus. kōōjōj; n. pers. ri-ōjōj; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   husk a coconut with one's teeth.  

1. Barulep eo ear ōjōk waini eo.   The coconut crab husked the coconut.  

2. Etke kwōōjōj ni ejjeḷọk doon ṇe?   Why are you husking coconuts with your teeth—isn't there a husking stick around?  

ōkkōk   {hẹkkẹk}.   Also ōkōk {hẹkẹk}, okōk {wẹkẹk}, okkōk {wẹkkẹk}.   interjection: "Darn!" or "God forbid!".  

ōḷ   {heḷ}.   flow.  

ōḷḷōḷ   {hẹḷḷẹḷ}.   Also ōḷōḷ {hẹḷẹḷ}, oḷōḷ {wẹḷẹḷ}.   interjection: connotes unwillingness.  

ōḷōḷ   {heḷheḷ}.   v. adj.; n. inal. ōḷōḷū; v. caus. kaōḷōḷ; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   grit the teeth; chattering of teeth.  

1. Eḷap ōḷōḷ kōn piọ.   I'm so cold my teeth are chattering.  

2. Im Kapen eo ebōjrak an ukoktak ak ekar kaōḷōḷe wōt ñiin im ñūñūr.   The Captain stopped tossing and turning but his teeth were chattering and he was groaning. P1173  

ōn   {hẹn}.   n. inal. ūnō; v. caus. kōōn; v. distrib. ūne.   nourishing; substance; vitamin; nutrition; nutrient.  

1. Kar kijen ri-Ṃajeḷ wōt ek ñan jalele im ñan ōn ko rōaikuji jān kanniek.   Fish were the only part of the Marshallese diet that provided the nutrients one gets from meat. S23  

ōne   {hẹnẹy}.   From Engl.   honey.  

ōnḷọk   {hẹnḷakʷ}.   v. intr.; n. inal. ōnḷọkū; v. caus. kōōnḷọk.   dissolve; melt.  

ōṇṇōṇ   {hẹṇṇẹṇ}.   Also ōṇōṇ {hẹṇeṇ}, oṇōṇ {weṇeṇ}.   interjection: connotes unwillingness.  

ōō   {heheh}.   Also eōō {yeheh}.   A fish, lionfish, Pterois volitans a fish, scorpion fish, Dendrochirus zebra.  

ōō   {hẹhẹh}.   Oh!.  

1. “Ōōōō!” Kapen eo eba.   Oh oh oh!” the Captain said. P1044  

ōr   {her}.   Dial. E, W: in {yin}   grass skirt.  

ōrōr   {herher}.   n. al.; v. intr., tr. ōrōj; n. inal. ōrōrū; n. pers. ri-ōrōr; n. constr. ōrōrin; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   cut into strips; stab; slash.  

1. Ōrōje kōṇọuwe kaṇe.   Husk the kōṇọuwe (with your teeth).  

2. Ōrōje piik ṇe.   Stab the pig.  

ōrrōr   {hẹrrẹr}.   Also ōrōr {hẹrẹr}, orōr {wẹrẹr}.   vulgar slang.   interjection: "Darn!" or "Heck!"; interjection: expression of sexual pleasure; interjection: "ugh!".  

ōttōt   {hẹttẹt}.   Also ōtōt {hẹtẹt}, otōt {wẹtẹt}.   vulgar.   interjection: "ouch!" (pain or sexual pleasure).  

ŌB    ŌJ    ŌK    ŌḶ    ŌN    ŌṆ    ŌŌ    ŌR    ŌT    

 A    Ā    B    D    E    I    J    K    L    Ḷ    M    Ṃ    N    Ṇ    Ñ    O    Ọ    Ō    P    R    T    U    Ū    W    F