Updated: 6/7/2020
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Marshallese-English

divided alphabetization


 

 A    Ā    B    D    E    I    J    K    L    Ḷ    M    Ṃ    N    Ṇ    Ñ    O    Ọ    Ō    P    R    T    U    Ū    W    F    Eng

ŪJ    ŪL    ŪN    ŪŌ    ŪR    

ūjō   {hijeh}.   v. intr.; n. inal. ūjōū; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   grin; snarl; see baūjō.  

1. Ear ūjō tok ñan eō.   She grinned at me.  

2. Eṃōj ṇe aṃ ūjō.   Stop grinning.  

3. Taṇe kwōj ūjō kake.   What are you grinning about?  

ūl   {hil}.   n. al.; n. inal. ūlū; n. constr. ūlin.   fin; dorsal fin; larger fish.  

Ūlin-raj-eo   {hilin-raj-yew}.   See ūl: "dorsal fin of the whale (or porpoise)".   A star; beta Andromedae.  

ūlūl   {hilhil}.   n. al.; v. intr.; n. inal. ūlūlū; v. caus. kaūlūl; n. constr. ūlūlin; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   side; edge.  

1. Eṃōj pānuk ioon wab eo kōn armej im rej ūlūl wōt jān doon, joñan an lōñ.   There were so many people on the pier that they were standing shoulder to shoulder. P1339  

2. Kwōn kaūlūl jāje ṇe.   Put the sharp edge of that machete down.  

3. Ña ij ūlūl.   I'm lying on my side.  

ūlūl   {hilhil}.   n. al.; n. constr. ūlūlin.   axe; hatchet.  

1. Imaroñ ke kōjerbal ūlūlin pālle ṇe aṃ?   May I use your axe?  

2. Ūlūlin kowainini eo aṃ e ke?   Is this your copra axe?  

ūlūlōt   {hilhilet}.   Also ilūlōt.   v. intr.; v. caus. kaūlūlōt; n. pers. ri-ūlūlōt; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   talk back; grumble; retort.  

1. “En jab bar ilūlōt aṃ kōnnaan ak kwōn atok ḷọk bwe wūnin an or jorrāān kwe,” Kapen eo ejiroñ ḷọk.   Don’t talk back, just get over here; you are the one who caused this problem,” the Captain yelled at him. P635  

2. Kwōn jab ūlūlōt aṃ kōnnaan.   Don't talk back.  

ūne   {hiney}.   Distributive form of ōn {hẹn}.  

ūō   {hihẹh}.   Dial. W, E: {yi'yay}.   An exclamation expressing sudden pain; "ouch!".  

ūrōj   {hirej}.   v. adj., tr. ūrōje; n. inal. ūrōjū; n. pers. ri-ūrōj; v. distrib. ūrōrmej; v. dir. ~ tok/ḷọk/waj.   provoke to a quarrel; bother.  

1. Eṃōj ṇe aṃ ūrōrmej.   Why don't you stop picking quarrels all the time?  

2. Kwōn jab ūrōje.   Don't bother him.  

ūrōrmej   {hirhẹrmẹj}.   Also lōbbañij {lẹbbagij}, bañij {bagij}.   A fish, general term for all damsel fish.  

ūrōrmej   {hirhẹrmẹj}.   Distributive form of ūrōj {hirej}.  

ŪJ    ŪL    ŪN    ŪŌ    ŪR    

 A    Ā    B    D    E    I    J    K    L    Ḷ    M    Ṃ    N    Ṇ    Ñ    O    Ọ    Ō    P    R    T    U    Ū    W    F