Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Reverse Concordance of Example Sentences

unified alphabetization

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y    

-s

-ES    -OS    -TS    -US    -YS    

kōnono HesEjjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono.He’s always talking about jeeps.jiip
 Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono.He’s always talking about jeeps.jiip
MosesAnij Ḷapḷap ear waḷọk ñan Moses ioon Toḷ Sinai.Almighty God appeared to Moses on Mount Sinai.Anij Ḷapḷap
 Jokoṇ eo jokoṇan Moses ear kwaḷọk elōñ menin bwilōñ.Moses's staff did many miracles.jokoṇ
JisōsBok in Luk ej kwaḷọk menmenbwij an Jisōs.The Book of Luke presents the genealogy of Jesus.menmenbwij
ThatʻsBakbōk lijib men ṇe. That's one dull knife!That knife is dull.lijib
USUS im RMI rej jeṃdoon kōn bujen ṇe ilōtaerro.The US and the RMI are working together to meet their compact agreements. jeṃdoon
LazarusJesus ear ṇajitbōn Lazarus im ear bar mōur.Jesus gave Lazarus his spirit which brought him back to life.ṇajitbōn
JesusRūbbaar ro raar waje lōb eo libōn Jesus.The guards stood watch at Jesus's grave.baar
 Rūbbaar ro raar barōk lōb eo lūbōn Jesus.The Roman guard blocked the grave of Jesus.bōbaar
 Wōn eo ear kōjabwil ḷọk dekā eo jān mejān lōb eo libōn Jesus?Who rolled off the stone from the entrance to Jesus' tomb?jabwil
 Jesus ear ṇajitbōn Lazarus im ear bar mōur.Jesus gave Lazarus his spirit which brought him back to life.ṇajitbōn
alwaysEjjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono.He’s always talking about jeeps.jiip
 Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono. He’s always talking about jeeps. Ejjiipiipi an kōnono.He’s always talking about jeeps.jiip

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y