Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Concordance of the English Example Sentences

rust

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z   

( 8 )

1.Remove the rust before you paint it.Kwōn kajjoik wa ṇe ṃokta jān an uno.jejo
2.I have something to take off rust.Ewōr kein kajjo.kajjo
3.I'm cleaning the rust off of my rifle.Ij kajjouk bu e .kajjo
4.What smeared your shirt with rust?Ta ṇe ekajjouk jōōt ṇe aṃ?kajjo
5.What are you taking the rust off from?Ta ṇe kwōj kajjoiki?kajjo
6.Tony is one of the men who are taking the rust off the ship.Tony ej juon iaan ri-kajjo ro an wa eṇ.kajjo
7.The sailors are chipping off rust from the ship.Jeḷa ro rej kañkañe tiṃa eo.kañkañ
8.Salt spray caused the truck to rust.Etabūṇṇoik(i) tūrak eo im jejo (ejjo).tabūṇṇo

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z