Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Concordance of the English Example Sentences

share

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z   

( 20 )

1.We shall share this food equally so everyone can eat.Jenaaj aikiuuk ṃōñā e bwe aolep en ṃōñāaikiu
2.You'll share my raincoat with me to your house.Inaaj aḷkoote ḷọk eok.aḷkoot
3.Please let him share your raincoat.Kwōn ja kaaḷkoote ippaṃ.aḷkoot
4.Share you umbrella and take him with you.Aṃbwidilāiki waj ippaṃ.aṃbwidilā
5.Go do your share of the job.Kwōn etal in jerbal im bōk kuṇaaṃ.bōk koṇaa-
6.Let her share the bundle with you.Kabūroojkiiki ippaṃ.būroojki
7.It seems like we've had our fair share of misfortunes,” the Boatswain said. P1174Āinwōt ej jab jokwōd an waḷọk bwijerro ñan kōjeañ,” Bojin eo eba.bwijerro
8.We share tobaccoJepaake jaake.jepaake
9.It seems like we've had our fair share of misfortunes,” the Boatswain said. P1174Āinwōt ej jab jokwōd an waḷọk bwijerro ñan kōjeañ,” Bojin eo eba.jokwōd
10.This share is short.Ejọuñ kōj e.jọuñ
11.Lit. The food a chief decides not to share with a lineage head signifies a shedding of tears.Kōjenibwilej ḷōkōmmōñ iene.kōjenibwilej
12.Let's share this coconut.Jero nini koko.koko
13.Don't try to take more than your share.Koṃwin jab kōkotaak (ekkotaak).kōkotaak
14.He does his share. He knows what to do.Ejeḷā kuṇaan.kuṇaa-
15.See that you share your comb with her.Kwōn kab kakuuṃuṃi ippaṃ.kuuṃuṃ
16.I contributed a dollar as my share.Iar likūt juon kuṇaō taḷa.lilik
17.You are better satisfied because your share was bigger than mine.Kwomat ḷọk jān ña kōnke eḷap kijōṃ.mat
18.Watch out for him for he is always trying to take more than his share.Lale bwe eṃṃaeleplep.ṃōṃaelep
19.Will you let me share your soap if I run out of mine?Kwōn kajoobobe ke ñe emaat joob e ?ñe
20.Let her share your oven.Kwōn kọuṃuṃi ippaṃ.uṃuṃ

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z