Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Reverse Concordance of Example Sentences

unified alphabetization

kau

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y    

( 8 )

1.Idike kanniōkin kau ñe ej amej.I don't like rare steaks.amej
2.Jej jab ṃōñā kanniōkin kau iaelōñ ko ilikin iṂajeḷ kōn an jejeḷọk (ejjeḷọk).We don't eat beef on the outer islands of the Marshalls because there isn't any.kanniōkin kau
3.Kauboe ro raar ajāliḷọk kau ko ñan lowaan wōrwōr eo.The cowboys rounded up the cattle into the corral.ajāl
4.Kaubowe eṇ ej alluke kau eṇ.The cowboy is roping the cow.allok
5.Koon in kau.Calf.koon
6.Kwōn jab ankoṇak iṃōn ri-turuṃ, kwōn jab ankoṇak lio pāleen ri-turuṃ, jaab karejeran ṃaan, jaab karejeran kōrā, jaab an kau, jaab an aj, jaab men ko jabdewōt an ri-turuṃ.Thou shalt not covet they neighbor’s house; thou shalt not covet thy neighbor’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor’s. [S5]turu-
7.Kwōn jab ankoṇak iṃōn ri-turuṃ, kwōn jab ankoṇak lio pāleen ri-turuṃ, jaab karejeran ṃaan, jaab karejeran kōrā, jaab an kau, jaab an aj, jaab men ko jabdewōt an ri-turuṃ.Thou shalt not covet they neighbor’s house; thou shalt not covet thy neighbor’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor’s. [S5]aṇokṇak
8.Kwōn jab ankoṇak iṃōn ri-turuṃ, kwōn jab ankoṇak lio pāleen ri-turuṃ, jaab karejeran ṃaan, jaab karejeran kōrā, jaab an kau, jaab an aj, jaab men ko jabdewōt an ri-turuṃ.Thou shalt not covet they neighbor’s house; thou shalt not covet thy neighbor’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor’s. [S5]karejar

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y