Pukui & Elbert - 1986
Māmaka Kaiao - 2003-10
Lorrin Andrews - 1865
updated: 12/18/2016

ʻ  ā   ē   ī   ō   ū  

lua (fighting) 136

entries about lua and other fighting techniques   

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

A

ʻahaʻaina ʻūniki [ʻahaʻaina ʻū·niki]n. graduation feast, as for hula dancing or lua fighting.

ʻahamaka₃ [ʻaha·maka]n. strangling in lua fighting, as with green vines.

ahamaka [a-ha-ma-ka] A brave man skilled in a knowledge of the lua and of war.

ʻahamoa₂ [ʻaha·moa]n. a cord made from the entrails of an enemy killed in a lua fight of the hakakāamoa type.

Aholehia, ʻAholehian. stroke in lua fighting. see Keaholehi.

ʻAholehian. var. spelling of Aholehia, stroke in lua fighting.

ʻAhuʻula₂n. a lua fighting stroke. lit., the feather cloak. also Kaʻahuʻula.

ʻai₄n.
  • stroke or hold in lua fighting;
  • spear thrust.
 

ka ʻai a ka uʻithe stroke of the youth

Ka ʻai a ke kumu i koe ʻoukou.The teacher's stroke that you do not have [have not been taught]. (For. 5:409)

ʻAilimaiki [ʻAi-lima-iki]n.v. a method of lua fighting; to grab little finger of an adversary and twist it.

ailolo [ai-lo-lo]v. To teach the art of lua and the practice of anaana; sorcery and the practice of soldiery, so as to be a proficient. Ua ao i ka lua, a ua make ke kanaka, ua ailolo. Ua ao i ka anaana, ua make ke kanaka, na ailolo. Ua ao i ke koa, ua ku i ka moku, a ua ailolo.

Akeomilu [Ake-o-Milu]n. a lua fighting stroke. lit., the liver of Milu also Keakeomilu.

Alapiʻiakaʻōpae [ala·piʻi-a-ka-ʻōpae]n. lua fighting stroke. lit., stairway of the shrimp.

Aukoaʻeuamālie [au·koaʻe-ua-mā·lie]n. name of a stroke in lua fighting. lit.., tropic bird hastens, it is calm.

ʻAuwaelewa [ʻau·wae-lewa] a lua fighting stroke. lit., the floating chin also Kaʻauwaelewa.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

E

ʻĒheu₅ [ʻē·heu] a lua fighting stroke. lit., the wing. also Kaʻēheu.

Ehoʻikauʻiomānoauaahiahi [E-hoʻi-ka-uʻi-o-Mānoa-ua-ahiahi]n. name of a lua stroke. lit., let the hero of Mānoa return, [it's] evening. (E- is sometimes omitted.)
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

H

Haehaekamanuokānealoha [hae·hae-ka-manu-o-kāne-aloha]n. a lua fighting stroke. lit., the birds of Kānealoha tear to bits.

Hakakāamoa₂ [haka·kā-a-moa]n. type of lua fighting in which the contestants did not use their hands, but fought with feet, legs, shoulders, head.

Hāmākuaikapaiaʻalaikahala [··kua-i-ka-paia-ʻala-i-ka-hala]n. name of a lua fighting stroke. lit., Hāmākua of the bowers fragrant with pandanus.

Hanakaʻiluna [Hana-kaʻi-luna]n. name of a lua stroke.

Hanakauluna₂ [Hana-kau-luna]n. name of a death stroke in lua fighting.

Hanuipiʻi [Hanu-i-piʻi]n. a stroke in lua fighting. lit., rising breath.

Heʻepālaha [heʻe-pā·laha]n. a stroke in lua fighting.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

I

Iʻahoʻopāpāʻilikanaka [iʻa-hoʻo··pā-ʻili-kanaka]n. name of a stroke in lua fighting. lit., fish touching skin of man.

Ihuokapuaʻa₁ [Ihu-o-ka-puaʻa]n. deadly stroke in lua fighting. lit., nose of the pig.

ʻIo₈n. probably the name of a stroke in lua fighting; also a low stroke in club fighting (RC 59)

Iwikoʻo [Iwi-koʻo]n. name of a lua stroke.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

K

kā₁nvt.
  • to hit, strike, throw, smite, hack, thrust, toss, fling, hurl, dash, especially with a quick hard stroke;
  • to bail water, as from a canoe (kā₂);
  • to clean, as weeds or mud from a pond;
  • to fling the arms or swing them while walking;
  • to make net meshes;
  • to tie, as thatch battens;
  • to knit;
  • to fish with a pole;
  • to turn the soil;
  • to turn a rope for children to jump;
  • to remove, as a cataract from the eye with the edge of a blade of kūkae puaʻa grass;
  • to snare, as birds;
  • to curse (especially if used with ʻino; cf. kāmalū, to do evil to another in secret; to forbid, warn in secret...);
  • to murder; murderous; murderer, dead shot.
For kā i ka waha, see waha.
[(EO) PPN *taa, strike, beat, kill]

hoʻokāto dash down, shatter, break, strike

i ke ʻanain tying [thatch] (For. 5:650)

i ka hoeto pull on a paddle with all one's strength

i ka ʻinoto curse, do evil to

i ka nele loa.to take away everything, utterly deprive, to be without.

kēhauto rub tapa on grass or shrubbery to absorb the dew as a means of gathering moisture in arid places such as Kaʻū

koʻito make adzes

lilikoto burn, sear

makauto make a fishhook of bone or other material

make loato dash to death, hurl down, as a foe in lua fighting; to doom to death

limu kanaka o Manuʻakepa.the man-striking moss of Manuʻakepa [name of a famous slippery alga growing on the beach at Hanalei, Kauaʻi].

Kaʻaʻēnāaliʻi [Kaʻa-ʻē-nā-aliʻi]n. a lua fighting stroke.

Kaʻahuʻulan. a lua fighting stroke. lit., the feather cloak. also ʻAhuʻula.

Kaʻauwaelewa [ka-ʻau·wae-lewa]n. a lua fighting stroke. lit., the floating chin. also ʻAuwaelewa.

Kaʻēheu [ka-ʻē·heu]n. a lua fighting stroke. lit., the wing. also ʻĒheu.

Kahaukomon. a lua fighting stroke. lit., the blow enters. also Haukomo.

Kahaupalemon. a lua fighting stroke. lit., the drowned blow. also Haupalemo.

Kaheʻepālaha [ka-heʻe-pā·laha]n. a lua fighting stroke.

Kahilikolo [Ka-hili-kolo]n. lua fighting stroke. also Kahikikolo, Hilikolo.

Kahului₄ [kahu·lui]n. a lua fighting stroke.

Kaiʻahoʻopāpāʻilikanaka [ka-iʻa-hoʻo··pā-ʻili-kanaka]n. a lua fighting stroke. lit., fish touching human skin. also Iʻahoʻopāpāʻilikanaka.

Kaihuokapuaʻa₂ [Ka-ihu-o-ka-puaʻa₂]n. a lua fighting stroke. also Ihuokapuaʻa.

Kaʻion. a lua fighting stroke; fish was taboo to learners. lit., the hawk. also ʻIo.

Kākāʻaukī₂ [·kā-ʻau-kī]n. name of a stroke in lua fighting.

Kālaha [·laha]n. stroke in lua fighting.

Kālawakua [·lawa-kua]n. lua fighting stroke from the back.

Kaleiomanu [Ka-lei-o-manu]n. a lua fighting stroke. also Leiomanu.

Kalena₂n. a lua fighting stroke.

Kalimukākanakaomahamoku [ka-limu-kā-kanaka-o-maha·moku]n. a lua fighting stroke, named for a limu associated with Hanalei, Kauaʻi (see limukākanaka). also Limukākanakaomahamoku.

Kaloloamaiau [ka-loloa-mai·au]n. a lua fighting stroke. lit., neat length. also Loloamaiau.

Kaluʻeluʻe [ka-luʻe·luʻe]n. a lua fighting stroke. also Luʻeluʻe.

Kamaʻiʻawa [Ka-maʻi-ʻawa]n. a lua fighting stroke. lit., the bitter sickness. also Maʻiʻawa.

Kamalohei [Ka-malo-hei]n. a lua fighting stroke.

Kamaloolīloa [ka-malo-o-lī·loa]n. a lua fighting stroke. lit., the malo of Līloa (This malo, of red feathers, is preserved in the Bishop Museum.) also Maloolīloa.

Kāmuku₂ [·muku]n. a lua fighting stroke.

Kana₄n. a stroke in lua fighting, for chiefs.

kānāwai Lua₂ [··wai lua] rules for lua fighting.

Kānihi [·nihi]n. a stroke in lua fighting.

Kaʻōmakaokaʻīlio [ka-ʻō·maka-o-ka-ʻī·lio]n. a lua fighting stroke. lit., the foreskin of the dog. also ʻŌmakaokaʻīlio.

Kaʻōpeʻapanipani [kaʻō·peʻa-pani·pani]n. a lua fighting stroke. Perhaps lit., the copulating scrotum. also ʻŌpeʻapanipani.

Kapao [Ka-pao]n. a lua fighting stroke.

Kapikoowākea [Ka-piko-o-Wā-kea]n. a lua fighting stroke. lit., the navel of Wākea. also Pikoowākea.

Kapilimaiʻuʻu [Ka-pili-maiʻuʻu]n. a lua fighting stroke. lit., the clinging [to] fingernail. also Pilimaiʻuʻu.

Kapuaʻakāhuluhulu [ka-puaʻa-kā-hulu·hulu]n. a lua fighting stroke. lit., the pig strikes body hair. also Puaʻakāhuluhulu.

Kapuahiakuʻialua [kapu·ahi-a-kuʻi·a·lua]n. a lua fighting stroke. lit., fireplace of Kuʻialua [a god].

Kapuaʻiokana [kapu·aʻi-o-kana]n. a lua fighting stroke, reserved for chiefs. lit., footprint of Kana, a stretching demigod. see Kana₅.

Kauakīpuʻupuʻuowaimea [ka-ua-kī·puʻu·puʻu-o-wai·mea]n. a lua fighting stroke.

Kaualēheiomakawao [ka-ua-lē·hei-o-maka·wao]n. a lua fighting stroke. also Ualēheiomakawao.

Kaʻuaʻukaha [Ka-ʻuaʻu-kaha]n. a lua fighting stroke. lit., the soaring petrel. also ʻUaʻukaha.

Kaʻuaʻukomohewa [Ka-ʻuaʻu-komo-hewa]n. a lua fighting stroke. lit., the petrel trespasses. also ʻUaʻukomohewa.

Kaʻuaʻulewalewa [ka-ʻuaʻu-lewa·lewa]n. a lua fighting stroke. lit., the swinging petrel. also ʻUaʻulewalewa.

Kauhumākaʻikaʻi [ka-uhu-mā·kaʻi·kaʻi]n. a lua fighting stroke. Uhumākaʻikaʻi was the name of the giant uhu fish that dragged Kawelo for two days in his canoe from Waiʻanae to Niʻihau and back to Waiʻanae. also Uhumākaʻikaʻi. (FS 42–49)

Kaununu₂ [kau-nunu]n. a lua fighting stroke.

Kawaʻekū [ka·waʻe-kū]n. a lua fighting stroke.

Kawahaokamanō [Ka-waha-o-ka-manō]n. a lua fighting stroke. lit., the mouth of the shark. also Wahaokamanō.

Kāwalakiʻi [·wala-kiʻi]n. upper stroke in club fighting. (RC 59)

Keaholehi [Ke-aho-lehi]n. a lua fighting stroke; fish was taboo to the learner.

Keakeomilu [Ke-ake-o-Milu]n. a lua fighting stroke. lit., the liver of Milu. also Akeomilu.

Keāmio [ke-ā·mio]n. a lua fighting stroke, lit., the gusty one. also ʻĀmio.

kiʻina₁ pas/imp. of kiʻi₂, , to fetch, get, procure, send for, go after, summon, attack...; gesture, as in hula... war-club stroke. (Gram. 6.6.2)  

i kāna kiʻina lāʻauhis club stroke (GP 66)

Kiʻina ʻia aku pae moku.Search the archipelagoes.

kiʻina o ka leovoice intonation

kiʻina ʻōnohi makaglances of the eyes. [lit., fetching pupils of the eyes]

kokiawailaun. var. spelling of Kōkiawailau, stroke in lua fighting.

Kōkiawailau, kokiawailau [·kia-wai·lau]n. stroke in lua fighting.

Koʻūkoʻū₂ [koʻū·koʻū]n. stroke in lua fighting.

kualapehu [kuala·pehu]n. pugilist in the high chief's court, a muscular young man who might also be asked to massage a chiefess or have relations with her.

Kuanunu [Kua-nunu]n. stroke in lua fighting.

Kūʻiakānakaheleokapō [kūʻia-kā·naka-hele-o-ka-pō]n. a stroke in lua fighting. lit., people traveling at night are hindered.

Kuʻialua [Kuʻi-a-lua]n. the god of trainees in lua fighting; if training rules were broken the student might be maimed. After finishing training, the student ate the eyeball of a victim. lit., lua fighting blows. (HM 50)

kuʻi a luanvi. art of lua fighting; to fight thus.

kuialua [ku-i-a-lu-a]s. The name of some art taught in former times; he nui ka poe i ao i ke kaala me ke kuialua.

kuʻikaʻa₁ [kuʻi·kaʻa]vt. to swing and hit, as with a war club [this is the name of the club of the legendary hero, Kawelo]. see ex. kāpukupuku. (FS 65)

Kuʻikahiamēhēʻula [kuʻi·kahi-a-mē·hēʻula]n. stroke in lua fighting. lit., Mēhēʻula's single blow.

kuʻikuʻi₁ [kuʻi·kuʻi] redup. of kuʻi₁, to pound, punch, strike, box, hit, hammer...; boxing, prize fight; to box. see Ulumano, wauke. PPN *tukituki.

hoʻokuʻikuʻiredup. of hoʻokuʻi; to jostle

hoʻokuʻikuʻi ka manaʻocrudely expressed thought

hoʻokuʻikuʻi ʻōleloto answer rudely, contradict

Kuʻikuʻi aku me ka lima hana ʻino.Smite with the hand of wickedness. (Isa. 58.4)

kuʻikuʻi puʻupuʻufist fighting, prize fight, boxing

kuikui [ku-i-ku-i]v. Intensive of kui, to strike. To strike often; to beat; to smite or buffet, as a person. Isa. 58:4. To box; to exercise for a boxing match. To take up arms against any one, i. e., to unite against; e hele kuiee. To pelt; to throw at; to beat against. adj. Striking or blowing strongly, as the wind; he makani kuikui; more frequently pakuikui. See akuikui. Pounded; bruised; wauki kuikui, pounded wauki.

kuʻi limanvt. boxer, pugilist, pugilism; to strike with the fist.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

L

Lāhei [·hei]n. a lua fighting stroke.

laumaki₂ [lau·maki]n. low stroke in club fighting. (RC 59)

laumeki₁ [lau·meki]n. a kind of barbed spear.

Lawakua₄ [lawa·kua]n. a lua fighting stroke.

Lēhei₃ [·hei]n. a lua fighting stroke.

leiomano [lei·omano]n. a weapon, a large shark tooth set in a piece of wood about 6.4 cm long, with a string loop for attaching to the finger (probably from lei o manō, a shark's lei).

Limukākanakaomahamoku [limu-kā-kanaka-o-maha·moku]n. stroke in lua fighting.) lit., man-striking moss of Mahamoku. also Kalimukākanakaomahamoku.

lua₆n. a type of dangerous hand-to-hand fighting in which the, fighters broke bones, dislocated bones at the joints, and inflicted severe pain by pressing on nerve centers. There was much leaping, and (rarely) quick turns of spears. Many of the techniques were secret. Lua holds were named (see fight). Lua experts were bodyguards to chiefs. see Oʻahu. also kuʻi a lua.

lua [lu-a]v. To kill by breaking the bones. NOTE.—The lua was much practiced in ancient times and is understood now by some old people. s. The art of breaking the bones of a person. The art of noosing men in order to murder them, as was practiced on Kauai. The place where the art of the lua was taught.

Luʻeluʻe₃ [luʻe·luʻe] lua fighting stroke also Kaluʻeluʻe.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

M

Mahikiokaluakanakan. stroke in lua fighting.

Malalei [mala·lei]n. stroke in lua fighting.

mālama₃ [·lama]n. stroke in lua fighting. see below.

Mālamakaʻōpuahiki [·lama-ka-ʻō·pua-hiki]n. stroke in lua fighting. lit., the rising cloud bank preserves.

Mālamakūʻē [·lama-kūʻē]n. stroke in lua fighting. lit., watch opposition.

Mālamakūloko [·lama-kū·loko]n. a stroke in lua fighting. lit., watch within.

Mālamakūwaho [·lama-kū·waho]n. a stroke in lua fighting. lit., watch without.

Maloolīloa [malo-o-lī·loa] same as Kamaloolīloa, a lua fighting stroke. lit., the malo of Līloa...

Mehamehapuʻuloa [meha·meha-puʻu·loa]n. a stroke in lua fighting. lit., Long-Hill (Pearl Harbor) loneliness.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

N

Nāānuenueʻewalu [nā-ā·nue·nue-ʻewalu]n. stroke in lua fighting. lit., the eight rainbows.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

O

ʻOākiʻiala, ʻOwākiʻiala [ʻoā·kiʻi·ala, ʻowā·kiʻi·ala]n. a stroke in lua fighting.

Ohanakekeʻauamaikaʻi [o-hana-ke-keʻa-ua-mai·kaʻi]n. name of a stroke in lua fighting. lit., make the cross, is good.

ʻOhiʻikau [ʻohiʻi·kau]n. a hold in lua fighting.

ʻŌhiki maka loa₂ [ʻō·hiki maka loa]n. name of a stroke in lua fighting.

ʻOkoikua [ʻokoi·kua]n. stroke in lua fighting.

ʻōlohe₂ [ʻō·lohe]nvs. skilled, especially in lua fighting, so called perhaps because the beards of lua fighters were plucked and their bodies greased; bones of hairless men were desired for fish hooks because such men were thought stronger; also said of hula experts; skilled fighter. (Kel. 115)

olohe [o-lo-he]s. The epithet of a man that is a robber and skillful at the lua.

ʻOluʻekeloahoʻokaʻamoena [ʻolu-ʻeke·loa-hoʻo·kaʻa-moena]n. guardian of the sleeping place of the high chief or chiefess (said to be an expert lua fighter and of the same sex as the chief or chiefess). lit., ʻEkeloa breeze coolness that rolls mats. cf. ʻohene.

Oluekeloahookaamoena [o-lu-e-ke-loa-hoo-kaa-mo-e-na]s. Epithet of a person who fanned the chief while he slept; o ka mea kahili i ko ke alii wahi moe ai, he oluekeloahookaamoena ia.

ʻŌmakaokaʻīlio [ʻō·maka-o-ka-ʻī·lio] a lua fighting stroke. lit., the foreskin of the dog. also Kaʻōmakaokaʻīlio.

ʻŌnohikaʻiʻolepohihihikalawaiʻaokalāʻino [ʻō·nohi-kaʻi-ʻole-pohi·hihi-ka-lawaiʻa-o-ka-lāʻino]n. stroke in lua fighting. lit., rainbow patch that does not move, puzzling the fisherman on a stormy day.

ʻOʻopuola [ʻOʻopu-ola]n. a stroke in lua fighting; fish was said to be taboo to those learning the stroke. lit., alive ʻoʻopu.

ʻŌpeʻapanipani [ʻōpeʻa-pani·pani] a lua fighting stroke, perhaps lit., the copulating scrotum. also Kaʻōpeʻapanipani.

ʻŌpulekai [ʻō·pule-kai]n. stroke in lua fighting.

ʻOwākiʻiala [ʻowā·kiʻi·ala] var. spelling of ʻOākiʻiala, a stroke in lua fighting...

ʻŌwelokahuelokū [ʻō·welo-ka-huelo-kū]n. a lua fighting stroke. lit., the upright tail waves [perhaps referring to the tail of the malo].
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

P

Paʻinakuli [Paʻina-kuli]n. a stroke in lua fighting. lit., deafening crackle.

pākuʻi a luan. var. spelling of pā kuʻi a lua, arena where lua fighting was taught. lit....

pā kuʻi a lua, pākuʻi a luan. arena where lua fighting was taught. lit., striking in lua style enclosure.

Palaʻole [Pala-ʻole]n. name of a lua stroke.

Pāpalakāʻiliʻū [·pala-kāʻili-ʻū]n. name of a lua fighting stroke, perhaps from pāpala kāʻili ʻula, red snatching firebrand.

pīkoi lua [·koi lua]n. a type of dagger, perhaps used by lua fighters.

Pilimaiʻuʻu [Pili-maiʻuʻu]n. a stroke in lua fighting. lit., clinging to fingernail. also Kapilimaiʻuʻu.

Popoki₂n. name of a lua fighting stroke, said to be used by women as well as men.

Puaʻakāhuluhulu [puaʻa-kā-hulu·hulu]n. a lua fighting stroke. lit., the pig strikes body hair. also Kapuaʻakāhuluhulu.

Puakauahihaehaekamanu [pua-ka·uahi-hae·hae-ka-manu]n. a lua fighting stroke. lit., the smoke blows, the birds rage.

Puʻupā₃ [puʻu·]n. a lua fighting stroke.
 

 A     E     H     I     K     L     M     N     O     P     U       

U

Ualēhei [ua-lē·hei] short for Kaualēheiomakawao.

Uhumakaliʻi [uhu-maka·liʻi]n. a stroke in lua fighting. (containing reference to ocean dwellers (EH))

ʻUlakamakaiākuikuipahu [ʻula-ka-maka-iā-kui·kui-pahu]n. a stroke in lua fighting. cf. ʻula₁.

Uliulikapaliokahikinui [uli·uli-ka-pali-o-kahiki-nui]n. a stroke in lua fighting. lit., the cliffs of great Tahiti are green.

ʻūniki [ʻū·niki]nvi. graduation exercises, as for hula, lua fighting, and other ancient arts (probably related to niki, to tie, as the knowledge was bound to the student).

custom counter