hīmeni

Doxology, from the 1834 Hawaiian Hymnal, "O ke kumu Leomele, no na himeni a me na halelu e hoolea aku ai i ke Akua", printed by the Mission Press, Oahu.