Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names
 A    B    D    E    F    I    J    K    L    M    N    O    P    R    T    U    W    Y    Eng

Prose Selection
from Spoken Marshallese

Jāānkun. - Pudding. [SM17]

Eor ruo kain jāānkun; juon ej kōṃṃan jān mā. Wāween kōṃṃan jāānkun jān bōb eñin, ñe ej owat bōb, jej aintiini ak uṃwini. Kilọkwe im ej waḷọk mokwaṇ. Jej kōjeek mokwaṇ eṇ, im ñe eṃōrā, limi na ilowaan maañ. Kiō epojak ñan ṃōñā jabdewōt iien. Jāānkun in mā ej kōṃṃan jān Mejwaan. Ñe ej emmed, kwōj uṃwini im ewaḷọk liped ak jekaka. Kōjeke im ñe eṃōrā, tūrtūri ña ilo maañ im lukoj kōn ekkwal im epojak ñan ṃōñā.
There are two kinds of jāānkun; one is made from breadfruit. The way to make jāānkun from pandanus is, when it is ripe, to boil it or bake it. Press it and out comes pandanus pudding. We put it under the sun, and when it is dry, wrap it in pandanus leaves. Now it is ready to eat at any time. Breadfruit jāānkun is made from the Mejwaan variety of breadfruit. When it is ripe, you bake it and it becomes liped (baked breadfruit) or jekaka (breadfruit chips). Keep it under the sun, and when it is dry, wrap it in a bundle with pandanus leaves and tie it with sennit, and it is ready to eat.