Updated: 1/6/2017
Preface       Main      English Finderlist      Texts

Yapese Dictionary

 b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    p    q    r    s    t    u    w    y   

ba    baa        bae    be    bea        bee    bi    bii    bo    boe        boo    bp    bu    buu    

b

ba prt. [ba the attributive predicator merges with woed, woel and yoqor to become boed, boel and booqor, or, by back formation boqor. Cf.also baay and bea, both with present meaning and beginning with b, and for the possible relation between ba and baay cf. ta- the locative prefix and taay. ba the indefinite article combines with the noun n'ean to yield ban'ean which in some circumstances is clearly a single noun, as in Ka gu guy reeb ea ban'ean, where the use of ban'ean with reeb ea clearly indicates it has become a single lexical item. The b in bpiin, and the bi- in bitiir, which drop after singular rea, may also derive from ba. Ba combines with classifiers yaang and yael' to yield baang and bael', and with leqey to yield beeleqey (but cf. ruw leqey). Boechi, boechii and boech are probably originally all classifiers combined with ba in the same fashion. Cf.also the pronoun stem bi and the b in reeb] 1.Ngea mang ban'ean. 2.Reeb u boeg i n'ean. Is, be, the attributive predicator, occurring with both adjectives ("Ba gaaq ea bi ney") and nouns ("Ba naqun ea bi ney"). A, an, the indefinite article. It may be used specifically, as "Ka gu guy ba baabiy", in which a specific pig is in mind, generically, as "Gu ba qadaag ba baabiy", or definitively, as in "Bi ney ea ba baabiy" (answering "Maang ea bi ney?").

ba diqiy (cf. diqiy (ba + diqiy)) v.i. interr. Ba quw rogon? How is...? what if...? why not?

ba rabaaq i paqëf

Bacharthog n. p.n. prsnme Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

bacharwol n. Ba miit ea laal ni gaagang' ni ba yarraq p'eebuuk' ni maa taay ea fael' ko thum'aag fa ggaan. Type of fly, blue bottle.

Kea yib i taay ea bacharwol ea fael' ko fa pii niig.

bachaan (cf. chaan) n. psd. sent. adv. Ban'ean ni kea n'eanigin ban'ean fa faan ni ka ni riin' ban'ean. Raa noeg ko girdiiq ma ka ni riin' ban'ean ni faan ngaak'. Cause of, purpose of, reason of, why.

Nga ni taay beaq ni maroqroq nga kaalbuus, ni bachaan ea ngea daab kii riin' ba yaay.

bachaaw n. Taqareeb ngea l'agruw fean u wuryalean ea ngaqon. Ka fin i qaaw ea lumar, mea m'uug ea puul, ni ri ba gaaq ma ku ba maaguchoel. Yi maa yoeg ni taqareeb ea bachaaw fa l'agruw. The first two days (or nights) after the full moon when moon is seen in the east right on the horizon.

Raa taaw ko bachaaw ma ri ba feal' ea lum'eag u baqa ni wuruq.

bachael [cf. Ulithian bwëchal ] n. Ba miit ea nuunuw ni yi maa ngoongoliy ko daraaw ni yi maa taay nga tunguun paqëy. Bracelet.

Fa rea rugood ea baay ba gaaf i bachael u paaq ni ba feal' yaqan.

bachbach (dial: yabachbach) a. Qalooboch reeb nga reeb, ni boed ea gaaf fa tael. Tangled, of string or rope; coiled around each other, coiled up.

Kea bachbach laqarean fa rea kea duqög ko chaang riy kea kan nga laang.

bachbaach n. Ba miit ea niig ni boed ea wuuq ma ba weachweach ni ku maa chuw nga laan ea ruuq. Type of fish; scrawled filefish.

Gu waen ko fitaeq fowaap ma dalip ea bachbaach ni gu koel ma gu suul.

bachngul n. Ba miit ea girdaan' ni maa paer u maliil, fu fidik' ea malaang. Sagoonopan reeb ea qiinch n'umngin ma ba talimar. Yi maa kaay ma ku yi maa fanaay ko waal. Ba miit ea tow ni ba qachiichiig ni boed ea galchaangal. Maa yoeg ea bitiir nga dael' ea pagäl. Type of small shell which lives in the mangrove or amongst the rocks, about an inch long and dark in color; adze. A type of hand-ax that looks much like a hoe, but smaller. children's talk for male genitals.

Fa pi bitiir ea yaed bea fëy bachngul yaa nga raanoed ko lum'eag. Qimmoey boechi yaang i tow roog ni bachngul ni kea yaen nga ba yaang.

bad n. Rean ni kea qël i qël ni baay u fidik' ea rean ni ka bea tuguul. Heartwood; hard wood in center of something.

Daawor mu guy reeb ea rean u ba yaang ni baay ea bad riy nga gu fanaay?

badbad n. Ba miit ea rean ni ba baaquud ma raa yim' ni marooroy ma ba pees ni ba pees u maday. ?

Mu piiq ba yaang ea badbad nga gu fanaay ngea mang gapiisyoer roog.

badbaad n. Ba miit ea rean ni daariy u Waqab, ma maa yib u South America. Ba manguuy ma ri ba baaqud. Yi maa fanaay nga qupöngean ea meeloer ngea gapees ko yeeg ngea nuug. Ku yi maa yoeg ko rean u roey u Waqab ni woed ea miit ney ea rean. Balsa wood, which floats in from South America. The wood is used for corks for bottles, floats for nets, etc.; any soft light wood like this.

Gu feang ba yaang i badbaad u madaay fowaap ni ri ba gaaq yaang ma ka gu feek ni nga gu fanaay ko nuug roog.

bagbag n. Matharngean ea chigiy ko naqun. Gi ni magid nga but' ko ngabëy ko naqun, fa chigiy u ba rabaaq ngu ba rabaaq ea naqun. Yuw ni kea marooroy kea muul nga but' ni ka ni lifith ni nga ni fanaay ko chigiy. The eaves of a house roofed with palm leaves. Woven palm leaves for roofing, especially those leaves that have turned brown and fallen to the ground.

Kea maath' ea bagbag ko naqun roog. Fa rea piin ea ba paapëy i lifith ea bagbag.

bagow n. Ba miit ea garaaraaw ni maa qunum ea rachaq ni ba gaaq ni maa paer u fidik' ea qoeng. Maa yoeg ea bitiir nga dael' ea pumoqon. A kind of bug which sucks blood and usually lives in grass skirts. children's talk for genitals. [root: taboelngin]

balar n. Lamuw. Ban'ean ni baay u doew boech ea niig, ma boech ea garaaraaw ngea boech ea gaak'iy, ni ba saasirgig, ma ba muunur.

Kea m'aar ea pilis roog bea yib ea balar u langaan.

balath n. Ban'ean nii suum ko qaath fa daramram, ni ba talimar ni yi maa fanaay ko maqachaaw fa gachow. Ba miit ea niig ni lik'eathow ni ku yi maa yoeg, ni ba rowrow, ma baay ba qaach ni ba weachweach u p'eebuuk'. Soot. Type of fish.

Ka mu thiy ko balath ko magael ni faqän qu mu kiliin naag. Baay ba yaang i lugoch ni gu ma naang ni ri ba piireq ea balath riy.

Balaabaat' (cf. beal) n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Ruul ni qiir ea tafean ea piiluung ko falaak nu Ruul. Village in Ruul; it is also the main village in Ruul.

balaaw n. Ba miit ea gaak'iy ni baay ea falooraas riy ni ba weachweach ma ba qachiichiig. Ba gaaq yuwaan ea miit i gaak'iy ney. Yi maa fanaay ea falooraas riy ko nuunuw yaa ba feal' boen ma ba feal' yaqan. Type of flowering tree Guettarda speciosa.

Baay ba kea balaaw u toqobean ea naqun roog ni ri ba gaaq ma ba yoqor ea falooraas riy.

baleyaq Well-ordered

baleyaqiy v.t. To make well-ordered.

baleyaag

baleal₁ n. & a. Piig-aen'uy ni nga ni garbad. Thirst; thirsty

Kea yib ea baleal ngoog ni ri gu ba qadaag ni nga gu qunum ea raen.

baleal₂ [cf. Ulithian bwëlë:l 'dizzy from betel nut' ] a. Baalyaang ko buw ni ka ni langadiy. Strong, of betel nut.

Ka gu waay ba yael' i buw room ka gu baleal ngaay.

baleal₃ n. Thuw. Rogon i yoeg ni daab i puwalaag. Polite word for loincloth.

Gamaed bea yaen u booch mea yib ea n'uw ma raa beaq mea pithig ea baleal rook' ngea taay nga waay rook'.

baleayaal' (cf. yaal' (lëy + yaal')) n. time Baangiyaal' nii mus ko misiiw' ngea madaq ko lukngun ea neap'. Late afternoon from about noon to midnight. lëy + yaal'

Raa baleayaal' ni yi raa muuq ko maruweel mu gu waen nga tabinaew roog.

baliing [cf. Palauan baling 'deaf', Ulithian bwaling 'crazy' ] a. Daab i yog ni nga ni rungaqag ban'ean. Deaf.

Sanaa ga ba baliing yaa yugu yi bea noon ngoom ma daa muur rungaqag.

baliing naag (cf. baliing) v.t. Ngoongoliy ngea baliing. To make deaf, deafen.

Kea baliing naag ea kaarroo fa rea tiir kea kireeb yil.

balowoth n. psble. Ban'ean u laen l'uguney ni yi maa noon riy. Tongue.

Kea yoeloey beaq yaqan ba balwoth nga doewngin fa rea kaarroo.

Baloochaang n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Fanif. A village in Fanif municipality.

bal'iy {bal'iyean} n. Rean ko gaal' fa laap' ni ka ni faethiy keeruq. The wood of any hibiscus plants after the bark has been stripped off. [root: bal'iyean]

Baay ba faafat ko bitiir roog ni bal'iy ea rean riy.

bal'iyean n. psd. Rean ni ba manguuy u fidik' keenggin ea gaak'iy, ni boed yaqan ea wuth. Baang i qufin u fidik' i taan l'uguney, fa fidik' i taan qalibey, fa fidik' i tangaangey, ni raa ni m'aar, mea thow ngea qamiith, mea mangaang'. Pith inside of a tree. lymph glands.

Ga raa piiq bal'iyean ea pi gaal' room niir nga gu fanaay.

ban (dial: boon) n. Pow ni nga ni naang ban'ean. A tag that signifies something.

Rowrow ea kea mang ban ko tii roog ea chugum.

banood n. Ban'ean ni ka ni piig ngaay ni ngea mang matanag. Repository of magic power; talisman, good luck charm.

Ba qaraay ban'ean ni sanaa banood rook' beaq.

Banood n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. A man's name.

bangbangeag (cf. bangbaang) v.t. Ngoongoliy fa t'eet'aer ni ba piireq, ma ba qachiichiig yaang. To break up into pieces; crumble, like a dirt clod.

Maang faan ni ga bea bangbangeag ea buut' nga dakeänaeg?

bangbaang (cf. baang) {bangbangeag} a. Ngael' ni ba piireq, ma ba qachiichiig yaang. Broken up into pieces; crumbled like a dirt clod.

Kea bangbaang ea buut' bea changëg ni fiyaath ni faan ea ka rii geel ea malik' ko buut'.

bangbëng n. Ba miit ea gaak'iy ni ba gaaq ni maa tuguul u dabap' ea l'aay ni boed ea gaal'. Type of tree.

Gu maa yangaliy ea m'uw roog u taan ba kea bangbëng.

bangbëngiy v.t. Nga ni piig ngaak' beaq. To do magic on someone.

Ka ni pining ea tamaarong ni ngea bangbëng naag gathoon fa rea chuur.

ban'ag n. Ba miit ea gamanmaan ni maa paer u laen ea luul', ma ku baay ba miit ni maa paer u madaay. Neel' rabaaq i qaay, ma l'agruw rabaaq i paaq, ni maa k'aad ngaay. Yi maa languy. A small fresh-water shrimp. [syn: ganeaf. ]

Gu waen foowaap nga maliil ko dumow rean ma kea madaq lingaan ea ban'ag nga laang yaa ri ba moechöq.

baqal clsfr. Ba guruy i dagur ni ka ni k'eeyaag nga fidik' ea raen fa daay ni nga ni fanaay ko qaaw ni kea n'ag. A piece of coconut husk that has been fermented to make rope.

Baay ea qaaw room ma ga piiq ba baqal nga gu fanaay.

Baqamliiw n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Woman's name.

Baqänmaqut n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Ruul. A village in Ruul.

baqëg v.i. Naang ko maang ea bea yoeg ea thiin ni ka ni yoeloey Yoeg fithingaan ea girdiiq ni taataqareeb. To read something written. To list or enumerate.

Chii piin neam ea ri ba taa baqëg baabyor.

Baqëg n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. A man's name.

baral n. Lamuw. Ban'ean ni baay u doew boech ea niig, ma ku baay u doew boech ea garaaraaw, ngea gaak'iy, ni ba saasirgig, ma ba muunur. [syn: balar. ]

Bea yib ea baral u l'ugun ea rea baabiy niir yaa sanaa kea m'aar.

baraandaa [<Spanish baranda 'veranda' ] n. Baang ko naqun ni daariy ea rungrung riy, ni maa paer ea girdiiq riy nga qu ni sabaathiin fa tooffaan; p'eegaathiith; p'eedeaf. Veranda, porch.

Foowngaen ea gu mool u baraandaa ko naqun roog yaa ba geel ea gaweal.

baraas {baraas naag.} [<English brush ] n. Ban'ean ni baay ea matharthar riy ni yi maa rowëy loelugey ngaay, ma ba miit ea yi maa maqachaaw ngaay ma ba miit ea yi maa gichgichiy nguweeley ngaay. Brush.

Baay ea baraas room ma ga piiq ngoog nga gu maqachaaw ngaay.

baraas naag (cf. baraas) v.t. Maruweel ko baraas. To brush.

Kea m'aay ea maqachaaw ko baraas rook' ma ka bea baraas naag u doew ea palaang.

barear [cf. Ulithian brer 'raft' ] n. Ba miit ea maqaf ni yi maa ngoongoliy ko moor. Yi maa yaramiy ea moor ni ba tafach tabanggin, ma ni m'aag ni yi maa yaen riy ko fitaeq. Raft. [syn: faafat, moor. ]

Daab mu piiq ea barear room ngoog nga gu waen riy nga madaay ea daqir?

barug [cf. Ulithian bwarög 'dance' ] n. Ba miit ea churuq ni tuqlaang. Churuq ni suwon ea piiluung, ni ka baay ba miit ni suwon ea piiluung ni gaapngëg fithingaan. Type of stooping dance.

Kafaraam ea booqor ea barug ni qu niin' ko U. N. Day.

batbat v.i. Chuuchuguur ni ngea maroorëy yuwaan ban'ean, ni ka ba galunglung raqën ma kea manguuy, ni bachaan ea ba geel ea yaal', fa ba liichliich ea raen. To wilt, as the leaves of a tree due to lack of water. [syn: malbag, maruuy. ]

Kea batbat ea rea kea gaak'iy neam.

bath a. Sug ko ggaan. To be filled with food. [syn: fas, bad, path, pad. ]

Daab ku gu qun ko qabiich yaa ka gu bath.

bawun {bawug} (dial: boen, buwun, buun) n. psd. Rogon ban'ean ni yi maa naang u p'eethunguy. Its smell, his smell.

Bea yaen bawun ban'ean ni ba kireeb.

bayagiy (cf. bayaag) (dial: l'angagiy) v.t. Ngoongoliy ba yaang i ban'ean ngea daakuriy ea paan riy. To weed, pull weeds, cut grass.

Ka gu muuq i bayagiy charean ea taqang roog fowaap.

bayangean n. Puloeq i ban'ean ni raa yog ni nga ni guy, ma raa yog ni nga ni maath ngaay, fa thaamiy. The body of something which can be seen, felt, or touched. [syn: doewngin, beangean. ]

Kea sug ea gachaal u bayangean ea bitiir roog.

bayaag (dial: l'angaag) v.i. Chuweeg ea paan u ba yaang i ban'ean. To weed, pull weeds, cut grass.

Kea yaen ea bpiin roog ko bayaag ko kanaawoq.

Bayaed n. p.n. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

baywoq (dial: beewoq, yabwoq, baawoq, yabooq) n. Reeb ea taliin ea maruweel ni yi maa ngoongoliy ko yuu rabaaq i buw fa niiw, ni yi maa feek nga maqut. Digging stick used to uproot taro and other swamp crops. [syn: liil. ]

Daariy ea baywoq ni gu raa feek nga maqut yaa kea m'ing ea bii roog.

baab₁ {baab} v.i. [from bea + yib. The following word is probably related to this one. Cf.similar dialect forms such as "Maang ea ga bea goeg?" for Maang ea ga bea yoeg? The g in goeg here is presumably picked up from ga, and I do not think you can say "*?Maang ea bea goeg ea chaaq neam?". The form goeg can, as far as I know, only be used in the 2nd singular.] Yib, ma yigoqo yi maa yoeg ko toomur ko "bea" ngea "maa":"Bea baab ea chiiney, maa baab ko Moontaak." Daab ni gaqar, "Raa baab." Same as yib in present tense. Used only with bea and maa. [root: -ba]

baab₂ {baab} n. [probably from the above entry.] Ba qulung ea girdiiq ni ba yoqor ni ka ni pining raed nga ba gaaf ea maruweel. A group of people called together for a specific, special task. [root: -ba]

Ka ni pining ea baab ko fa rea maruweel.

baabaliy v.t. [Cf.baabal, balbal, baabëy, balbaliy] Nga ni girengiy ban'ean nga ba rabaaq i paqëy, ma nga ni th'aeb ba rabaaq i paqëy nga dakeän nga ku ni girengiy. To pull a rope, or something like a rope, hand over hand. [root: bal]

Qu gu baabaliy ea tael ko fa rea nguun i quchub mea maath' fa rea tael ngea muul fa rea nguun i quchub nga buut' ngea pilpil.

baabaay₁ {-aay} n. [Cf.Palauan bobay and next entry.] Ba miit ea gaak'iy ni yi maa qunum waqamngin. Rea miit i gaak'iy neam ea ba n'uw, ma ba gaaq ni daariy paqngin ni ba gaaq. Daa niir maa fanaay ko rean yaa ba waer. Waqamngin ea yi maa qunum ni kea loel ni k'aak'aling, ma ku yi maa qunum ni daawor i loel ni yi maa liith. Fin kea loel ma ba maaguchoel fidik', ma yi maa n'aeg qawochngin. Faqän daawor i loel, ma ba galunglung fitiiyuruq, ma faqän kea loel ma ba maaguchoel. Raa daawor i qël qawochngin, ma ba weachweach, ma faqän raa kea qël, ma ba rungduq. Ba piireq qawochngin, ma ba taluulubuuy, ma ka ba qachiichiig. Papaya, the tree and its fruit. [root: baabaay]

Baay ba kea baabaay u roem. Mu qunum reeb ea baabaay.

baabaay₂ {-aay} n. [Cf.previous word. Obscene and slangy.] Maa yoeg ea bitiir ko dangiyaan ea bpiin. Vagina. [root: baabaay] obscene slang

baabëy v.t. [Same as baabaliy, q.v.]

baabiy n. [< Palauan? Note that pigs are an introduced animal to Yap, by tradition from the Philippines. Cf.the dialect form paabuuy] 1.Ba miit ea gamanmaan ni yi maa languy, ni daqän qimmoey u Waqab kaakaroom. Sagoonop'an 300 ea paawon toomaalngin. 2.Masiin ni ba gaaq ni maa piiq ea buut'. The pig. A bulldozer. [root: baabiy]

Kea gaaq ea baabiy roog. Kea piiq ea baabiy tafënaag.

baabiyer n. [Alternate form of baabiyor, q.v.] [root: baabiyer]

baabiyor n. [< German Papier, possibly via Palauan babier. Cf.the alternate pronunciation baabiyer.] 1.Ban'ean ni yi maa ngoongoliy ko gaak'iy ni nga ni yool ngaay. Yi maa pirdeqiy ea gaak'iy ngea ngael' ni lamuw, ma ni taay ko masiin ngea gilfith naag mea pacheag, ma ni galik'aed ngea mang baabiyor. 2.Baabiyor ni yuu kean ni yi maa beqeg. 3.Baabiyor ni ka ni yoeloey nga ni piiq ngaak' beaq. Teengaamii. Paper; book; letter, written from one person to another. [root: baabiyor]

Mu piiq ba yaang ea baabiyor nga gu yool ngaay. Ba qaraay ba kea baabiyor. Kea yib ba yaang i baabiyor roog ni kea piiq fa rea fagear roog ni baay u Mariikeen.

baach {baach} n. [=leeb] Ba miit ea duug ni ba qachiichiig ni yi maa taay ea ggaan ngaay. Yi maa ngoongoliy ko yuw. A small food basket made from coconut leaves, such as a child might take his lunch to school in. [root: bacha₁]

Fa rea tiir ea yaen nga sukuul mea paag taliin ea baach rook'.

baagiy n. [alt. beagiy] Baang i maad ni yi maa ngoongoliy u Ngeek. Maa m'aag ea pumoqon nu Waqab ko gaal' ma maa m'aag ea bpiin nu Ngeek ni qoeng rooraed. Girdiiq nu Ngeek ea yaed maa bichbichiy ea baagiy ko yaam' rooraed ma yaed k'eeyaag. Yi maa lifith ko thaaq ni yi maa ngoongoliy ko keenggin ea dinaey. Ku yi maa lifith ko tireet ni cotton. Ba gaaq ni weachweach ngea talimar ramaqën, ma ku yi maa ngoongoliy boech ni booqor ramaqën. Lavalava or waistband made in Ulithi; worn by Yapese men as a waistband and by Outer Island women as a wrap-around skirt, and also used in the Outer Islands for burying the dead; woven from banana stem fiber, and also from cotton thread. The common kinds are black and white, but they are also made with various colors and patterns. [root: baagiy]

Chiiney ea gaathii ri ka ba yoqor ea baagiy u roey u Waqab yaa kea yoqor ea pumoqon ni bea chuw nga maad ko ngabchëy.

baakkiing {-kiing} v.i. [< Japanese] 1.Puluwon ea qalooboch ni salpiy ni yi maa taay u court. 2.Piiq ea geechig rook' beaq ni ngea piiq ea salpiy. The money paid as a fine for a violation, such as a traffic fine. To fine someone for a violation. [root: baakkiing]

Fa rea pumoqon ea ni piiq ea baakkiing rook' ni raqay ea doolaa. Ka ni baakkiing naag ni ragaag ea doolaa.

baal' {bal'} n. Ba miit ea qarcheaq ni maa paer u maqut fu maeriiw. Ba qachiichiig boech ko gap'luw, ma ba saqawatqawaat ramaqën. Maa noonnoon u maqut ni ba yoqor lunguun. Raa bea noon taqareeb, ma bea lunguum dalip fa qaningeeg. Type of bird that lives in taro patches. Type of bird that lives in swampy areas, like taro patches. It is smaller than a gap'luw (small blackbird), and has a very complex song. when only one is singing, you would think it was three or four. [root: bal'a]

Faqän raa qaaw ea n'uw ma kea yoqor ea baal' ni bea noon u laen ea maqut.

Baalaaw {-aaw} n.prop.top. [< Palauan (cf.Palauan Belau)] 1.Reeb ea doonguch ni ba chuuchuguur nga Waqab, ni goonap'an ea 250 ea maayal ko ngael u Waqab. 2.Ba miit ea yaer ni ba talimar rochalean, ma ba weachweach laanggin. Qimmoey u Waqab kaakaroom, ma daa qu ni fanaay ko machaaf. Mea yib fa rea Daay ni Bool ngea liiq qurngin ea yaer u madaay u Waqab. Ma qeree qu ni yaen ni feek u Baalaaw, ma ni tunguy fithngaan ni Baalaaw. Ma ku ba miit ea yaer ni Ngabchëy fithingaan, ni yi maa feek u Maniileq. Fa rea Daay ni Bool ea kea liiq fa rea yaer ni bachaan ea kea yib ea daay kea kireeb naag ea burey u Tamil kea feek ea buut' kea tharëy fa pi maak'eef, mea yim' qurngin ea yaer. Baalaaw ea baay u Baalaaw ngu Chuug ngu Poenpey, ma Ngabchëy ea baay u Maniileq ngu Indonesia. Fin i buuch ea bi neam, ma kea yoeg ea pi piiluung nu Waqab ni ngea mang yaer ea machaaf. Baalaaw ea yi maa fanaay nga ban'ean ni ba gaaq faan, ma Ngabchëy ea yi maa maruweel ngaay. Baalaaw ea ba kaakaroom ko Ngabchëy. 3.Ba miit ea p'aaw ni saak'iy. 4.Ba miit ea gachow ni yi maa yoeloey nga tunguun paqëy ni ba chuuchuguur ko rifrif u paqëy ni gowaa ba pachael. 5.Ba miit ea nifoey ni maal ni ni feek u Baalaaw nga raay nga Waqab, ni yi maa yuung u maqut. Palau, one of the districts of Micronesia. A group of islands about 250 miles to the southwest of Yap. Type of Yapese shell money. This is the most highly-valued type. It is black around the edges, and white inside. Another less valuable kind is "yaer ni Ngabchëy". Shell money is said to have begun to be used after the great legendary "Flood of the Rat" washed a hill in Tamil into the sea. The resulting silt killed the shells from which Yapese shell money are made, and shell money became prized then. The shells exist in Yap but do not grow large. The shells used for Baalaaw are found in Palau, Truk and Ponape, while those used for Ngabchëy come from the Philippines and Indonesia. Baalaaw is of more ancient usage than Ngabchëy. A type of banana. Type of tattooing done on the wrist which resembles a bracelet. Type of wetland taro imported from Palau. [root: baalaaw]

Nga gu waen nga Baalaaw ea dabaq. Chiiney ea kea moqmaaw' ea yaer ni Baalaaw. Baay ba kea Baalaaw u milaey' roog ni ri ba gaaq. Fa rea piin ea baay ba Baalaaw ni ka ni qän nga paaq. Baay ba yaang i maqut roog ni gu ba qadaag ni nga gu yuung ea maal ni Baalaaw ngaay.

baalbaalyaang {-yaang} a. [Red.of baalyaang] Ri ba baalyaang. Very naughty or disobedient. [root: baalyanga]

Fa rea tiir roog ea daawor i qer fean ea baalbaalyaang beaq.

baalyaang {-yaang} a. [this word bears earmarks of being borrowed, such as a tendency to pronounce it with obligatorily long second syllable and transitivization with naag, but no source is known] 1.Wagaagëy fa daar maa fool ni boed ea bitiir ni ba kireeb dakeän. 2.Lumar u qawochey fa yim' ko rrum. Disobedient or naughty, as of a badly-behaved child. A dizzy feeling or feeling faint or drunk. [root: baalyanga]

Rea tiir room niir ea ri ba baalyaang. Fa pi pumoqon ni qu ra rrum gaed ea ka rii m'aay fearaed baalyaang.

baalyaang naag {-yaang nag} v.t. N'ënigin ngea qaliiliy fa kireeb ngea daab kii fool. To make crazy, disobedient, naughty, dizzy. [root: baalyanga]

Lingaan fa rea yabul ea baalyaang naag fa pi bitiir.

baang i yaal' {-yal'} adv. [from ba + yaang + i + yaal'. Some people, by back formation, produce ba ngiyaal' or bingiyaal'] Gaathii chiiney, fin taqaboech. Sometime. [root: yal'a]

Raa baang i yaal' ko bi neam ea wiik ma gu raa yaen nga Doonguch ko tafalaay.

baap' {baap'} v.i. Maathaqëg; naang qorean ban'ean. To count; know how many of a thing there is. [root: baap']

Kea baap' naag ea chaaq ney ea girdiiq ni baay ko fa rea moqolung.

baap' naag {baap' nag} v.t. [=baap'eag]

baap {baap} v.i. 1.Fathfaath ea yalach u doewngin beaq ni bachaan ea yaal' fa maang. 2.Fathfaath fitiiyuruq ban'ean ni suusun fitiiyuruq ea gaak'iy, fa maqachaaw. Skin peeling due to being burnt from the sun or the like. To peel off, as bark of a tree or paint. [root: baap]

Kea baap keeruqug. Kea baap ea maqachaaw ko fa rea booch roog.

baap naag {baap nag} v.t. Faethiy ea yalach ku beaq fa fitiiyuruq ban'ean. To peel the skin of a person or the bark of something, as the sun does when you get sunburnt. [root: baap]

Kea baap naag ea yaal' dakeän keeruqug.

baapbaap {-baap} v.i. Fathfaath ea yalach ku beaq, fa fitiiyuruq ban'ean. Peel the skin of a person or the bark of something. [root: baap]

Kea baapbaap dakean keeruq ea fagear roog.

Baapiiluung {-lung} n.prop.pers. [probably baay + piiluung] Reeb ea nguchol ni pumoqon. A man's name. personal name

baap'eag {-ëg} v.t. Theqeg; naang qorean ban'ean. Fael ba miit ngea ba miit i ban'ean nga baang. To count; to find out how many of a thing there is. To group according to type. [root: baap']

Weeniig ngoom mu baap'eag ea girdiiq ni daawor i piiq paaq ko mookun. Ka gu muuq i baap'eag fa pi niig ni da koel-eed.

baap'ngin (cf. baap') n. Ba paaq ea gaak'iy ni ka fi ni sum ni ka ba mireerey u ba kean ea gaak'iy. Sprout of, a tree.

Kea sum baap'ngin fa rea kea gaak'iy ba yaay ni ri ba piireq.

baaqud a. [also baaquud] Dea toomaal; ba moem ni nga ni chibiy. Light in weight. [root: baaqud]

Bi ney ea chugum ea ri ba baaqud, raa yog nii feek beaq ni ba bitiir.

baaqudeeg {-eg} v.t. [< baaqud] 1.Toomaaleag ban'ean nga ni naang toomaalngin. 2.Luf toomaalngin ban'ean ngea baaqud boech. 3.Pithig rogoy. To weigh something, to find out how much it weighs. To lighten something, make it not so heavy. A euphemism for relieving one's bowels. [root: baaqud]

Ka ni baaqudeeg fa rea nimeen roog ma laal ea paawon toomaalngin. Mu baaqudeeg boech ea rea kaahool niir yaa daab i taaw ko rea tiir niir. Kea yaen fa rea fagear roog nga fidik' ea paan ni ngea baaqudeeg qiir ngea yib, ma gadaed yaen.

baaquud {-ud} [=baaqud q.v.]

baar₁ {baar} n. [syn. kiiwaar, dabdeb, wael] Reeb ea kaahool ni rean ni baay qupöngean ni tafean ea tamaagow fa chugum. A wooden box with a lid for storing small personal belongings such as tobacco. [root: baar]

Ka gu n'aeg ea kiy ko baar roog nga ba yaang.

baar₂ {baar} n. [< English bar] Tafean ea maqun rarum. Bar, public place for drinking alcoholic beverages. [root: baar]

Gu waaroed foowngaen nga baar nga gu qunum-eed nga gu ching gaed nga gu wagëy gaed.

baarkoow {-oow} n. [< Spanish barco. A few words have long -oow as distinguished from short -ow. Most are borrowed. Roowroow may be a native exception, although we may spell it rowrow.] M'uw fa booch ko ngabchëy ni ba gaaq. Large ship, of foreign make. [root: baarkoow]

Baay reeb ea fagear roog ni maa saalaa u reeb ea baarkoow.

Baarwaar {-aar} n. Reeb ea nguchol ni bpiin. A woman's name. [root: bearwaar]

baas₁ (cf. (?Japanese)) n. Baang ni baay ea raen riy ni yi maa maeluuk ngaay ni ba gaaq ni yi maa yoeg nga ba yaang ea tafean ea maeluuk ni baay u laen ea naqun. Shower room.

Nga gu waen nga baas ko maeluuk yaa kea sug ea qaliit u doewngig.

baas₂ [<English bus) ] n. Ba miit ea maqaf nu qarow ni maa yaen ea girdiiq riy ni ba piireq. Kaarroo ni ba gaaq ni fean ea feek girdiiq ni ba piireq. A type of public transportation; bus washroom, shower room.

Bitiir nu high school ea yaed maa yaen u baas nga sukuul.

baat' v.i. & n. Ba miit ea gaak'iy ni maa tuguul u dabap' ea daay. Yi raa t'aer yuwaan fa ba paaq ma baay ea guy riy ni ba weachweach ni yi maa fanaay ko falaay. Maa gaaq ea miit i gaak'iy ney. Ba taliin ea gosgoos ni ba taluulubuuy ni yi maa faafeal ngaay ni yi maa yin' nga qu ni choeweeg fa toey. Faafeal ko baat' fa gosgoos ko baat'. A type of tree with a whitish sap that grows along the shoreline. A ball use for playing. A time or occasion of playing ball.

Baay ba kea baat' u charean tafënaag ni ba gaaq. Fa pi bitiir ea yaed bea faafeal ko baat'. Ga raa qun ko baat' fa daangaay?

baat v.i. M'aag laen paqëy nga ban'ean. To slap.

I baat naag fa rea pumoqon fa rea tiir rook' ni bachaan ea daar fool.

baat naag (cf. baat) v.t. Nga ni m'aag paqëy ngaak' beaq. To slap someone.

Kea puw-aen' fa rea pumoqon kea baat naag fa rea piin rook'.

baatbaat (cf. baatbaat) v.t. M'aag paqëy ngaak' beaq ni ba piireq yaay. To slap someone repeatedly.

Ga bea n'ean ma gu baatbaat naag-eem!

baatee [<Japanese wata 'cloth' ] n. Ba miit ea gaak'iy ni waqamngin ea baay ea thaaq riy ni ba manguuy ni yi maa fanaay ko gayuul, ma ku yi maa ngoongoliy ea maad riy. Kapok, a type of cottontree.

Kea qiring beaq ea gayuul roog ni sanaa ngea fanaay ea baatee riy ko gathum rook'.

baattaa [<English batter (via Japanese?) ] n. Ba lëy i rean ni yi maa toey ko baat' ko baseball. Bat in baseball.

Gu toey ba lëy i baattaa ko baat' fowaap.

baat'eag v.t. Turuguy boech ea ban'ean fa girdiiq u fidik' boech ea ban'ean fa girdiiq ni baay faan ngaay fa ngooraed. To pick a few from among the possible.

Ka ni baat'eag qiin ea girdiiq ni ngea yaen ni paaq yuu Waqab ko fa rea moqulung nga Baalaaw.

baaw [<cf. Ulithian bwaw 'fishing pole' ] n. Taliin ea fitaeq ni yi maa m'aag ea gaaf ngaay ni baay ea laam riy nga ni fitaeq ngaay. Yi maa ngoongoliy ko puw fa moor fa yugu ba miit ea ban'ean ni ba n'uw. Fishing pole or fishing rod.

Gu bea fitaeq fowaap mea qaaw ban'ean ko baaw roog ngea th'aeb.

Baaweeg n. p.n. prsnme Reeb ea nguchol ni pumoqon. A man's name.

baawoq n. Reeb ea taliin ea maruweel ni yi maa ngoongoliy ko yuu rabaaq i buw fa niiw ni yi maa feek nga maqut nga qu ni gëy ea laek' ngaay. A spade use in the taro patch to dig taro. [syn: baywoq, yabwoq ]

Kea feek fa rea piin ea baawoq rook' nga maqut ea daqir ma kea suul ma kea m'ing.

baay₁ v.i. Raa yog ni nga mu daag yaa ga bea feek bea qun ngoom, fa ka mu paer nga toqobean, ni raa yog ni nga mu piiq ngaak' beaq, yaa fënaam. There is; there exists; to be or exist in a place; to be located; to have something.

Baay ea langad room, ma ga piiq reeb gu langadiy.

baay₂ tns. Ba bug i thiin ni yi maa yoeg nga ban'ean ni daawor ni riin' ea chiiney, ma raa baangiyaal' ma raa ni riin'. Definite future.

Baay raa ga ba magaawon gabuul, ma daab ku muub mu guy-eeg.

baaydook [<Japanese baidoku 'syphilis' <bai 'plum' + doku 'poison' ] n. Ba miit ea m'aar ni ku maa yib ko girdiiq. Syphilis.

U roey u Waqab ea dea yoqor ea bpiin ni baay ea baaydook rook'.

baayil (dial: gaagëch) v.i. Ba miit ea paan; ba miit ea kaabaang fa waay ni ka ni lifith ko miit i paan ney. Taay ea tamaagow nga laan ea siimbuung, fa booch nga ni bichbichiy nga ni thoey ni boed ea tamaagow ni yi maa chuwaqiy u kaantiin. Type of grass; type of purse or basket made from this type or grass. To roll a cigarette.

Gu ba qadaag ni ngea lifith beaq reeb ea baayil nga gu fanaay. Weeniig ngoom mu piiq ba yaang ea siimbuung ngoog nga gu baayil ngaay.

baayiliy (dial: baayil) v.t. Nga ni bichbichiy ni boed ba lugut. To roll into a cigarette, or to make it look like a cigarette.

Ga ma naang rogon i baayiliy ea tamaagow?

Baayiluuy n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

baaykiing [<Japanese> ] n. Ba miit ea ban'ean ni ri ba qachiichiig ni daab i yog ni nga ni guy nga qawochëy, ni maa yib naag ea m'aar ko girdiiq ngea gamanmaan. Reeb i fithingaan ni yi maa yoeg ea ngunnguun. Germs.

Baay i qaf ea baaykiing ko bi ney ea kaloosis ngoodaed.

baaynaag (cf. baaynaag) v.i. Nga ni madnam ngea gubiin ea girdiiq mea falfal-aen'. To have a good time.

Wuqin ea nga da baaynaag gow?

Baaynaag₁ n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. A man's name.

Baaynaag₂ n. Taanchiyoobii ku Yeesuus. Christmas.

Bi ney ea Baaynaag ea ba yoqor ea giifit ni gu raa chuwaqiy ni fean ea fagear roog.

bälbäl₁ n. Ba miit ea piig ni yi maa taay ko bpiin ni ba diyean ni faan ea ngea gargeal ma daariy ban'ean ni ngea buuch rook' fa bitiir rook'. Type of magic performed for a pregnant woman to undergo a trouble-free delivery, etc.

Kaakaroom ea raa diyean reeb ea bpiin ma baay ea bälbäl ni yi maa riin' ma chiiney ea daakuriy.

bälbäl₂ v.i. Reeb ea malaang ni yi maa quponguy ea loew ko yaam' ngaay; qupoeng u ban'ean. Ba miit ea piig ni bachaan ea ngea chuw ea riyaq fa m'aar fa ban'ean ni ba kireeb. Flat stone placed over coffin in a grave before dirt is put in. A type of magic to rid of danger or sickness.

Kaakaroom ea booqor ea bälbäl ni yi maa taay.

bälbäliy (cf. bälbäl) v.t. Piig ngaak' ea girdiiq ni bälbäl. To perform magic to get rid of danger or sickness.

Kaakaroom ea gubiin ea diyean maa yi maa bälbäliy yaa ka baay ea tamaarong ni booqor.

bärbäriy (cf. bärbaer) v.t. Ngoongoliy ngea bärbaer. To make muddy, watery, runny.

Kea yib ea baabiy ko fa rea paaq i kanaawoq kea bärbäriy.

bärbaer₁ a. Manguuy ni boed rogon ni ka ni qathukuy ea buut' ngea raen. Muddy, sloppy.

Kea qaaw ea n'uw kea bärbaer ea kanaawoq roodaed.

bärbaer₂ (cf. baer) a. Ba manguunguuy ni boed ni ba sug ea raen u fidik' ni boed ea baer fa ggaan ni booqor ea suup riy. Watery, runny, as food, mud, etc.

Ka rii bärbaer fa yuu paaq i kanaawoq roodaed ni bachaan ea n'uw.

baech n. Ba miit ea gaak'iy ni gaaf ni mael'ugun ea ba weachweach ma ti ni kea pawaan ea ba galunglung. Type of tree with the youngest leaves white and the rest green.

baechiy v.t. [Cf. bichiy and red. bichbichiy] Nga ni m'aag reeb ea ban'ean nga doewngin reeb ea ban'ean, ni boed ea gaaf ni ka ni m'aag nga doewngin reeb ea ban'ean, ni kea liiliyeeg fa rea yael' i gaaf fa ban'ean doewngin fa rea n'ean. To wrap or wind around, as a rope, line, string around a cylindrical object. [root: bacha₂]

Fa rea pagäl ea kea baachiy ba yaang i teep ko weach rook'.

bael' (cf. yael' (ba + yael')) clsfr. Classifier for betel nuts and certain fruits, also for lines. yael' (ba + yael')

Mu piiq bael' ea buw nga gu langadiy ngea bael' ea gaaf ngea mang toogafaan ea waay roog.

baelig (dial: faelig) v.i. Nga ni paag laen qëy nga ban'ean fa ku beaq. To kick something or someone.

Kea baelig beaq ko fa rea kaahool kea m'ing ea palaang riy.

baen' n. Lik'ngin ba miit ea gaak'iy ni ka noeg ea qafruur ngaay ni maa tuguul u fidik' ea maliil. Lik'ngin ea rea miit i gaak'iy ney ea ba m'uthm'uuth ma ba m'uug nga dakean ea daay nga laang. Root of a type of tree (qafruur) which grows among the mangroves, the root of which is pointed and sticks up above the water.

Kea muul reeb ea bitiir kea qaaw nga bugul ea baen' ka ni feek nga qaspiitaal.

baen {baen naag.} v.i. Fël'feal' l'uguney. Yoeg fa riin' ban'ean ni daathii riyul'. Rogon ea saasaaliyab ko thael. Ban'ean ni ka ni chaamiy ni nga qu ni yaen nga dakean nga qu ni maruweel ni kea moem ea maruweel riy, yaa ka ni dead ngaay. To lie; to fool or trick someone; to deceive. techniques used in wrestling. scaffold. a temporary structure built to work on.

Ni fiith fa rea tiir ko quw ea kea feek ea salpiy riy mea baen. Rea pagäl ney ea ri ba cheag ko thael, ri ba yoqor ea baen rook'. Ka ni ngoongoliy ea baen ko fa rea naqun kea moem boech ea maruweel riy.

baen naag (cf. baen.) v.t. Nga ni saasaalapiy langëy ngaak' beaq. Yoeg ea ti ni baen ban'ean ngaak' beaq. N'eanigin ngea muul beaq nga laan loelugey ko thael. To lie to someone, fool someone, trick someone, or deceive someone. To do wrestling tricks to someone.

Kea baen naag beaq fa rea tiir kea yaen nga sukuul ma daariy ea sukuul ea daqir. Nap'an ni gu chaam gow fa chaaq ma goen' ea baen ngaak' ngea waer.

baer₁ n. Buut' ni ba manguuy. Soft mud.

Kea thiy fa pi bitiir ko baer.

baer₂ n. Choob ni yi maa mool nga dakean. A woven mat of pandanus leaves for sleeping on.

Daariy ea gi ni gu raa mool ngaay baleayaal', yaa kea qaaw ea n'uw ko baer roog.

baeruu n. [< Japanese and perhaps ultimately English] Ba lëy i waasëy ni yi maa luf ea richib ngaay, fa nga ni guwesiy ban'ean ngaay. Crowbar. A piece of steel or iron with a hook in one end and a forked spade tip to pull nails with, and a flattened other end for prying. [root: baaruu]

Gu bea niing reeb ea baeruu ni nga gu luf ea pi richib ney ngaay.

beäl n. Boechi kaabaang ni yi maa taay nga laan ea waay nga u ni taay ea chugum ni ba qachiichiig nga laan. Ba miit ea paan ni ba n'uw, ni daariy yuwaan. Maa tugul u maqut fu fidik' ea raen. Yi maa lifith ea bael riy. Small basket to put inside of larger basket to put small things in like money, fishhooks, etc. It is woven from a type of reed grass, or pandanas leaves. A type of reed grass.

Bi ney ea bael ea ka yi gi qachiichiig daar taaw ea chugum roog ngaay. Kea yaen faa pi chaaq ko feek bael nga maqut.

beqech {beqech naag} [<Palauan beches 'new' (or possibly borrowed the other direction?) ] a. Toomm'oon ni i sum ban'ean; toomm'oon ni ka ni guy, fa fanaay fa naang ban'ean; ban'ean ni ka ni chuweeg ea qaliit riy. New; clean.

Kea feal' waqathaag yaa kea yog reeb ea maad ngoog ni ba beqech ni nga gu chuw ngaay ko Baaynaag.

beqech naag (cf. beqech) v.t. Ngoongoliy ngea daakuriy ea qaliit riy; ngoongoliy ngea beqech. To clean, renew, cleanse.

Kea beqech naag fa rea pumoqon ea maqachaaw ko booch rook'.

beqeg v.t. Naang ko maang ea bea yoeg ea thiin ni ka ni yoeloey; naang ko qiin qurngin ban'ean; yoeg fithingaan ea girdiiq ni reeb ngea reeb. To read; recite, as a list of people.

Ba qadaag ea bitiir ni yi maa beqeg ea yaat u baabyor ngooraed.

Beqemgoeg n. p.n. prsnme. Fithingaan ba bpiin nu Seepin ni reeb fa gäl ni ra bow nga raay nga Waqab nga ra piiq-eew boech ea llow-aen' ni ba biqech. Name of one of the two women from Sipin who came to Yap and introduced new ideas.

Beqemtuw n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Woman's name.

bea tns. Present progressive. [from: be. ]

beach n. Ba miit ea gaak'iy ni gaaf ni mael'ugun ea ba weachweach. Type of tree with the youngest leaves white and the rest green.

Ba qaraay ba kea beach.

beal₁ (dial: beel) [<English bell ] Baang i waasëy ni yi maa chubeeg ni ba gaaq lingaan, ni faan ea ngea puug ea girdiiq, fa ngea peong girdiiq, fa ngea puug u raan ban'ean ngaak' ea girdiiq. Bell.

Kea choeb ea beal ni nga ni muuq ko sukuul. Ka gu taaw nga kanaawoq, mea chöb ea bi ni dalip ea beal ko miisaa.

beal₂ {boelngin} (dial: beel) clsfr. Gi ni magid nga but' u ba kea gaak'iy, fa ba lëy i gaak'iy ni ka ni raeg nga but'. Base of something, particularly a tree; stump of a tree. [root: taboelngin]

Kea duun ea pilis nga beal fa rea kea gaak'iy.

Beaneamaang n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

beaq pron. Taqareeb ea girdiiq. Someone.

Kea yib beaq u roey ni ngea guy-eem ma daa mu madaaq gow.

bëy n. psble Ba miit ea machmaach ni yi raa riin' ma ni naang ko maang ea raa buuch baangiyaal' ni rogon ea rea machmaach ney ea yi maa leebuguy ea yuw. A type of magic which uses coconut leaf for divination.

Kaakaroom ea daariy ban'ean ni yi raa riin' ni daa niir th'aeb ea bëy riy, maa chiiney ea daak niir bëy yaa daa kuriy beaq ni ma naang.

beech {beech naag} n. Baang u doewey ni kea qaaw ban'ean ngaay, mea maqadqad, mea talimar. Bruise; black and blue mark.

Fa rea tiir ni ni liiq fowaap ea kea daqir ma kea beech doewngin.

beech naag (cf. beech) v.t. Ngoongoliy ngea beech. To bruise.

Kea beech naag fa rea yal' i waayaa ni toogfaan ea waay roog puug.

Beechyal n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Maap'. Village in Maap'

beegiy (dial: bayagiy, l'angagiy) v.t. Mu guy ea bayagiy. To weed, pull weeds, cut grass.

Beegoew n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Woman's name.

Beeguruw n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Woman's name.

beel {boelngiin} (dial: bal, bulbul, buulean, tatbulean, tabuulean, (ta)boelaean) clsfr. Gi ni sum ba kean ea gaak'iy, fa rean, fa yuw riy. Base of something, particularly a tree; stump of a tree. [root: taboelngin]

Baay ba kea niiw u roem u dabaap' ea maqut ni baay ba duug i ggaan riy ni nga mu maen mu feek yaa daa bi taaw roog.

beeleqey (dial: beeleqëy) clsfr. quant. Ragaag i waqamngin ea niiw ni quchub ni ka ni giiq ka ni yuuy'. Ten quchub (drinking coconuts)

Baay ea chugum roog ni chuwaey' ni beeley ea quchub.

beeleqëy (dial: beeleqey) clsfr. quant. Ragaag i waqamngin ea niiw. Ten quchub (drinking coconuts) [root: gilfoew]

Baay beeleqëy i quchub ni ka gu piiq ni chuwaey' ni daa wor ni piiq paluwon ngoog.

Beemitaeg n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Woman's name.

been n. psd. Yaam' ni raa ni taay ni paluwon ea yaam'. Ni liiq beraq fa boeg i girdiiq, ni paluqon beaq fa boeg i girdiiq ni ka ni liiq. The killing of a person or persons to pay for the death of a person or persons.

beenchii (dial: beench) [<English bench (via Japanese?) ] n. Ba miit ea toopaer fa tamaagiif. Bench. [root: beench]

Kea puuth fa rea gi beenchii ni gadaed maa paer u dakean.

Beenik or persons. Reeb ea binaew ko falaak nu Ruul. Village in Ruul.

beeniyaa [<Japanese ] n. Palaang ni ka ni fithfithiy ni yuu yaang ni ba gilfith, ma ba pach ma ni noorii naag fa laayam naag ngea mang taqa ba yaang. Plywood.

Daabug ni nga gu fanaay ea beeniyaa ko naqun roog yaa ba paapëy ni raa yib ea ngael ngaay.

beenii [<Japanese ] n. Maqachaaw ni rowrow ni maa thiy ea bpiin nga dabaap' i l'uguraed. Lipstick.

Man mu niing boech ea beenii ngaak' beaq nga ni thiy boech nga l'ugun ea chaaq ney yaa raa qun ko churuq.

beeniikaawaa (dial: biiniikaawaa) [<Japanese, cf. Palauan benikawa 'type of potato' (Japanese beni 'red' + kawa 'outer' ] n. Ba miit ea kaamoet ni ba rowrow fatii keruq. Type of potato.

Gu guy ea beeniikaawaa u market foowaap ni ri ba gaaq.

beenjoe [<Japanese toilet ] n. Ba naqun ni yi maaa yaen ni pithig rogoy ngaay. Toilet. [syn: kaloosis. ]

Kea puuth fa rea beenjoo ni ka baay fachii piin u laanggin kea muul nga fidik' ea taer.

bees [<English base ] n. Baang ko gosgoos ni baat', ni raa mu taaw ngaay, ma daab kii yog ni nga ni matheag ea baat' ngoom nga mu chuw. Bpiin rook' beaq ni daathii leqngin; fagear ni bpiin ku beaq. Base in baseball; slang for girlfriend.

Boqoor ea bees u Tooraaq ea bi ney ea duw.

beet [<English bed (or from German bett?) ] n. Ban'ean ni yi maa ngoongoliy ni yi maa mool nga dakean. Bed.

Soomm'oon ni gu qun ko mool u beet ea gu muul nga but' ni ni luulukngun ea neap'.

Beetamaag n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

bi ney pron. dem. Bi ni ba qaraay u roey, gaathii bi ni beqer. This one.

Bi ney ni ba roowroow ea nga gu fanaay ma bi neam ni ba weachweach ea guur ea nga mu fanaay.

Bibliyaa [<Spanish biblia ] n. p.n. Fa rea kea baabyor ni marungaqagean thiliin Goot ngea girdiiq. The Bible.

Chiiney ea kea yoqor ea girdiiq ni maa biqeg ea Bibliyaa yaa baay ba kaen ni ka ni yoeloey ni thiin ni Waqab.

bichal n. Ba miit ea niig ni maa sum u maraen. Raa ka ba qachiig, ma faak ea raen fa gallum ea maa yoeg ea girdiiq ngaay. Baay i gaaq, mea yaen nga madaay, ma bichal fithingaan. Ba talimar boech raqën, ma ba gaaq qolean. Ba malgow ma ba dibqag dabaap' i l'ugun. Type of fish.

Fowngaen ni gu won nga madaay ea gu koel ba bichal ni ri ba gaaq.

bichbichiy (cf. bichiy, baechiy) [cf. palauan besbesii 'to tie or wrap with string' ] v.t. Baechiy ni boqor yaay, fa ba n'uw nap'an. To roll or coil something up repeatedly, continuosly or completely; to roll or wind a line around something completely. [root: yabachbach, bachbach]

Gu bea bichbichiy ea gaf roog ni qaram ea nga gu tal ko fitaeq mea qaw reeb ea niig ngaay ni ri ba gaaq.

bichiy v.t. Faqän raa nga mu ngoongoliy ban'ean ni suusun ea gaaf, ngea liyeeg ban'ean, ma ka noeg nii gaqar ea, "Ka mu beachiy ea gaaf nga ban'ean". Ku yi maa baechiy paqay ko girdiiq, ni ka ni liyeeg paqay ku beaq. Raa ni baechiy ea baabyor, ma ka ni ngoongoliy kea yabachbach kea mang ba bachbach. To roll or coil something up; to roll or wind a line around something

Fa rea Peace Corp ea bea bichiy ea thuw rook' nga gilaay'.

bidbid (cf. bid) a. Moem i buguy fa t'eet'aer fa th'eeth'aeb, ni ba waer paqngin ea gaak'iy ni ba k'aak'aling. Easy to break, like young shoot of a tree; supple.

bigbigiy₁ v.t. Suwon naag ban'ean nga laang ni ki qimmoey u but' ni ba thig. Nga ni biing ba kea galip ngea yaen ba rabaaq mea yaen ba rabaaq. To stand something up that was laying down. To open up a crab of any kind.

Faqän yigii bigbigiy fa rea tiir fa rabaaq i dagur ma baay ba qawol u taanggin ni gaathii ba qachiig. Ka gu bigbigiy ba kea galip ni ri ba maalagow.

bigbigiy₂ (dial: bugbugiy) v.t. Suwon naag ban'ean nga laang ni ki qimmoey u but' ni ba thig. Luuf paaq fa qaay fa keeruq ban'ean ni woed ea galip, fa weel, ni ba qël marin. To lift up, something laying down.

bigbigiy beaq id. Qayuweeg beaq u fidik' ea weelthiin ni ngea soe rook'. Fool ngaak' beaq u fidik' ea weelthiin. To side of a person in an arguement as if he's right.

Kea puwaen' fa rea pumoqon ko fa rea piin ni bachaan ea bea puwaen' ko fa rea tiir roorow yaa bea baalyaang ma bea bigbigiy fa rea piin fa rea tiir.

bigbigiy ea yaam' (cf. bigbigiy) id. K'eeyaag beaq ngaak' reeb ea yaam' ni ka ni k'eeyaag ni kea n'uw nap'an. To bury a new corpse inside the grave that's already been used to bury another corpse before.

bil₁ v.i. Ngoongoliy ban'ean ni boed ea maraew, fa meeloer, ngea m'ingm'ing, fa ngea pil. To grind, like corn; to smash or crack.

Gu ba qadaag ni nga gu bil maraew yaa kea feal' paluwon ea maraew.

bil₂ n. Chugum ni ka ni taay nga baang ni nga ni magaawon ma baay.

bil₃ clsfr. Gi ni migid nga but' u ba kea gaak'iy fa ba lëy i gaak'iy ni ka ni raeg nga but'.

bil buqöy id. Baang i koebreq ni ka ni kurkuruuf ni yi ma biliig ea buqöy ngaay.

Baay ea bil buqöy room ma ga piiq ngoog nga gu bilig qiin yal' i buqöy ngaay.

bil malaal n. Gi ni th'aeb i toomurean ea churuq ni yi maa saak'iy naag. The last part of a sitting which is performed standing up.

Faqän ni taaw ko bil malaal ma ka ri wagagëy fa rea churuq.

bil naag v.t. Taay ea chugum ni nga ni gaafgow, ma baay. To save for a rainy day.

bilach n. Ba miit ea niig ni ma sum u taan ea maliil ma raa gaaq mea yaen i paer nga mak'eef. Type of fish.

Guup' ba biläch fowaap ko booyooch ni ri ba gaaq.

bilaew₁ (dial: bilaey) n. Ban'ean ni maa sum ko ggaan ni gumith, fa ku maa tuguul u baang ni ba gardaq, ni boed yaqan buchoqean ea gamanmaan. Mold, fungus.

Gi ney ea gumith ea kea sug ea bilaew riy ni daad ki yog i kaay.

bilaew₂ n. Ba miit ea niig ni ba talimar beangean, ma baay ea dumow u pachan. Type of black surgeon fish. [syn: qachngal ]

Gu waaroed boech ea girdiiq ko fitaeq fa bineam ea wiik ko naaq ma ba gaaq ni bilaew ea gu koel-eed.

bilaey (dial: bilaew) n. Ban'ean ni maa sum ko ggaan ni gumith, fa ku maa tugul u baang ni ba gardaq, ni boed yaqan buchoqean ea gamanmaan. Mold, fungus.

Ba qaraay ea ggaan ni gumith ni yi raa n'aeg ea bilaey riy maa ku raa yog ni nga ni kaay.

bilchigiy (cf. chagiy (bol + chagiy)) n. psbl. (-ean, eeg) Wathir ni ka niip' nga taqa baang ni yi maa naf ngaay ko n'uw. Betel nut sheaths sewn together used for sunshade or umbrella. bol + chagiy

Ka gu paag taliin ea bilchigiy roog maa sanaa raa qaaw ea n'uw ngoodaed.

Bilealaach n. p.n. topon. Baang ea binaew ni ba chuuchuguur nga Doonguch. A place in Colonia.

bileel'ugun (cf. l'ugun (bol + l'ugun)) n. psd. Gi ni i qulqul keenggin ngea loelugean ea girdiiq, fa gamanmaan riy. Back, base or nape of his neck. bol + l'ugun

Sanaa mool ea fagaer roog ni yu gu ba toelaeng ea teeyeey' rook' fongaen yaa kea daqir ma bea qamiith bileel'ugun.

bilis n. Ba miit ea m'aar ni maa sum ea malaed u laen qëy. Yaws, only on soles of feet. [syn: maraagus ]

Yi maa yoeg ni kaakaroom ea gubiin ea girdiiq ma maa yib ea bilis ngaak'.

biliig₁ n. Qadaag-aen'uy ni nga ni qabiich. Hunger. [syn: mak'iy ]

Kea yib ea biliig ngoog ea chiiney ma daawor ni muuq ko maruweel.

biliig₂ (cf. bil) v.t. Pardeqiy ban'ean ngea pil, fa ngea wear. To grind, like corn; smash or crack.

Kea puwaen' fa rea tiir kea biliig fa rea meeloer rook'.

biliig t'aay ea gaafgow (cf. t'aay (biliig + t'aay)) v.t. Ri i gaafgow, buuch ban'ean ni ri ba kireeb. To suffer. biliig + t'aay

Qu ra biliig-eew t'aay ea gaafgow ko mael.

binaew [cf. Palauan beluu 'land' ] n. psble. Yuu yaeng i but'; baang i but' ni maa paer ea girdiiq ni ba piireq ea tabinaew riy ni baay fithngaan. Village; as opposed to sea.

Qu roey u Waqab ea baay boech ea binaew riy ni daariy ea girdiiq ni maa paer riy.

Binaew n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Gagil. Village in Gagil.

binfiy n. Lugoch ni kea yim' ni ka ni feek nga qarow. Dead coral.

Malaang ni binfiy ea ba baqud ko malaang ni taqling.

bingbiing (cf. biing) v.t. Biing ni ba piireq yaay. To open something repeatedly.

Kea siy i bingbiing ea maab yaa baay sug ea neeng u naqun maa daab ki yog ea mool roodaed.

biqid adv. Reeb ea rraan ni baay yib ni ba paalog ni daa ni turuguy ea rraan riy. Once upon a time; one-time (future only)

Raa biqid ni kea yoqor ea salpiy roog maa gu ba qadaag ni gu raa chuur nga Saapaan nga gu guy boech yuu Saapaan.

birbir v.i. Puw nga laang ea but' fa keeruq ban'ean.

Daqir ea gu qod ni ri ka ba kadbuul ni ka fin yi gi birbir ea yaal' u dakean ea daay nga laang.

birbiriy (cf. birbir) v.t. Ngoongoliy ngea birbir.

Fa rea qawoch ni gu yuung ea kea kaay ea nimeen ni ka fin yi gi birbiriy ea buut'.

bireel [<? Spanish bren 'bran', possibly through Ulithian cf. Yapese kaahool <Spanish cajon 'box' through Ulithian. ] n. Ba miit ea ggaan ni yi maa ngoongoliy ko falowaa, ni ba qëlqël ma ba n'uw nap'an ni daab i kireeb. Yi maa piiq ni chuwaey' ni yuu choob. Biscuit, craker, hardtack; diamond in cards.

Bitiir ea ba qadaag ea faloowaa ko bireel.

biriif [<German? ] n. Baang i baabyor ni yi maa yoen' ea baabyor ngaay, fa tuutuw ko baabyor ni yi maa yoen' ea chugum ngaay. Paper bag; envelope.

Baay ea biriif ma ga piiq reeb ngoog nga gu qaf ea chugum roog ngaay.

bit' (dial: but') v.i. Maath nga ban'ean ngea gëchgeach. To bump against lightly; graze.

Kea bit' beaq ko fa rea p'aaw ni gu m'aag kea yakal kea thaey.

bitiir n. & a. Girdiiq ni ka ba qachiig, ni daawor i qilal; ba liichliich ea duw rook' beaq ko yu gu beaq. Raa l'agruw niiq, ni ba thiil yangarrow, ma qa ni liichliich ea duw rook' ea ba bitiir ngaak' fa qa neam. Child; young. [root: tiir]

Chiiney ea kea yoqor ea bitiir ni maa qun nga sukuul ni ba qachii- chiig ni sanaa daab i taaw ea geeb rook' ni ngea feek nga sukuul.

bit'bit' v.i. Bit' ni ba piireq yaay. To repeatedly bump against, touch.

Daak mur bit'bit' ngoog yaa gu bea lik'iy teeliig.

bit'bit'eeg (cf. bit'bit') v.t. Bit'eeg ni ba qël marin.

Weeniig ngoom daab ku mu bit'bit'eeg ea rea gi palaang niir yaa nga gu richbiy.

bit'eeg (cf. bit') v.t. N'ënigin ban'ean ni ngea gëchgeach, ni bachaan ea ka mu maath ngaay.

Ku gu bit'eeg fa rea lëy i rean ko weach roog kea muul nga but' kea pil.

biy n. Rea n'ean ni woqean ea pogoofaan ko bitiir ni ka baay i ;aem ea yal rook' ea chiitanangin ni chiitanangin ea maa chathawaliy ea bitiir ni ba qulqul nga toethaan. Umbilical cord.

Faqän ni th'aeb ea biy ko fa rea tiir roog mea yoer.

Biy n. p.n. topon. Reeb ea doonguch ni baay u thiliin yuu Ningoech ngea yuu Tamil ni ba chuuchguur nga Taraang. Name of an island off Meqeruur.

biyach n. Keeruq doew ea gamanmaan ngea girdiiq ni ba munguuy. Skin of an animal; hide. [syn: yalach ]

Ba qaraay ban'ean ni boed yaqan ea biyach ko gamanmaan.

biyaa [<English beer ] n. Ban'ean ni yi maa qunum ni baay ea qalkuul riy. Yi maa ngoongoliy ko ba miit ea faloowaa ni yi maa buröw naag ngea yib ea biyaa riy. Beer.

Baay ba fagaer roog ni ri ba waer ko qunum, ri l'agruw lëy ea biyaa ma daa kir naang ea n'ean ni bea riin'.

Biyaernees (dial: Biyaarniis) [<Spanish viernes ] n. p.n. time Laal fean ea maruweel. Friday

Bi ney ea Biyaarnees ea yi raa piiq paluwog ma nga gu ching naag.

biyquch n. Ba miit ea gaak'iy mo ba qëlqël ea rean riy, ni yi maa fanaay ko m'uw ngea naqun. Daa niir kaay waqamngin ma yi maa fanaay ea faloo- raas riy ko nuunuw, ma ku yi maa fanaay ea falooraas riy ngea yuwaan ko falaay. Yi maa fanaay ko l'uud ni yi maa qurfeeg ea weach ngaay. Type of tree whose wood is used for building; the flower is strung into garlands. information Yap, 1172

Chiiney ea kea moqomaaw' ea biyqöch yaa kea yoqor ea girdiiq ni bea th'aeb ngea fanaay ko naqun rook'.

biyuq det. quant. num. Raqaay ea raqay. Thousand.

Daqan ni man ea ba biyuq ea girdiiq u Nguluw.

biyuul {biyuuliy} n. & v.i. Fal'eag thiin ni ngea gapaes ea qalooboch fa tathiil, toqogor. Yaam' nii taay Jesus ni faan ko deeneen, mea weenig naag ea girdiiq ngaak' Goot. Payment in money or fine; pay penalty for crime in Yapese tradition, usually done by representative; to make such payment. [root: taabiyuul]

Kea maroqroq faak fa rea pumoqon ma qeree kea yib ni ngea biyuul naag faak.

biyuuliy (cf. biyuul) v.t. Piiq ea biyuul ni faan ngaak' beaq. To pay penalty or fine for a crime, by Yapese tradition, usually done on one's behalf by a representative.

Kea kireeb naag faakaag ban'ean, ma gu waarow nga gu biyuuliy/biyuul naag ku fa chaaq.

biywol (dial: buywol) n. Ba miit ea gaak'iy ni ba gaaq yuwaan ma ku ba gaaq waqamngin ma baay boech ea falaay ni yi maa fanaay ngaay. Type of tree.

Ba qaraay ba waqamngin ea biywol ni ka gu feeng ni nga gu feek nga gu won gu yuung.

biibiy₁ n. Ba miit ea garik ni maa paeer u fit ea daay ma ba galgael ramaqën. Baay ea gaaf u taanggin ni qiir ea baay ea garik riy. Type of jellyfish, namely Portuguese-Man-of-War.

Foowaap ni gu bea maeluk mu gu waen gu gabad nga ba bibiy ngea k'aedeeg ea gaarik riy.

biibiy₂ v.t. Leam naag ni daariy faan ban'ean ngooy ni riyul' ni baay ea riyaq riy ni ba gaaq. Suusun ea kaayruu ni bea th'aeb ea kanaawoq, ma qeree "bea biibiy ea kaarroo". To take a chance after being told of the danger involved.

biichal (dial: bichal) n. Ba miit ea niig ni maa sum u maraen. Raa ka ba qachiig, ma faak ea raen fa gallum ea maa yoeg ea girdiiq ngaay. Baay i gaaq, mea yaen nga madaay, ma biichal fithingaan ni ka noeg. Ba talimar boech raqën, ma ba gaaq qolean. Ba malgow ma ba dibqaq dabaap' i l'ugun. Type of fish.

Gu waen nga madaay fowngaen ma gu toowaqath yaa dalip ea biichal ni gu koel.

biid n. Ba miit ea gaak'iy ni ba munguuy yuwaan ngea rean riy. Yi maa fanaay yuwaan ko l'iif. L'agruw miit, ba miit ea ba rowrow keenggin ma ba miit ea ba weachweach. Yi maa fanaay fit i yuruq ko falaay. Bi ni ba row ea ba qelqel boech ea rean riy ko bin weach. Type of tree with leaves used as toilet-paper; its bark is used for certain medicine. Two kinds, one with red bark and the other with white bark.

Gu bea gaey ea gin baay ea biid riy ni boqoor ma ba k'iy ni nga gu fanaay ko taqang roog.

biing v.t. Chuweeg qupongean fa mabaan ban'ean. To open something.

Daab i yog ni nga gu biing ea maab ya daariy ea kiy rooog.

biir n. Baang u fidik' ea qufin ni kea thow ni ba qëlqël. A tumor in the muscles.

Kea puw ba biir nga dakean keeruqug.

boqol [cf. Palaun ibuchel'sea urchin' ] n. Ba miit ea girdaan' nu madaay ni ba piireq rachngalean. Ba luulubuuy. Sea urchin.

Chiiney ea ka ri yoqor ea boqol u madaay yaa daariy reeb ea rraan ni gu raa yaen nga madaay ni daab gu guy reeb fa l'agruw.

boroq n. Ba miit ea gamanmaan ni ba qachiig ni sagoonopon ea taqareevb ea fiit n'umngin doew, fa baay boech ni ba ngooch boech. Baay bucho- ean doew, ni ba saqawatwaat ramaqean. Maa kaayu ea dow fa qurngin ban'ean ma maa feek ea m'aar ni raa yog ni ngea qab ko girdiiq. Rat, mouse.

Kea pat ea boroq ko fa rea gi waldug roog ni baay ea mak'il riy bea th'aeb nga but'.

bowoch₁ (dial: booch) [<English boat ] n. Ba miit ea maqaf, ni maa yaen u madaay, ni boed rogon ea m'uw, ma daariy ea thaam riy. Boat

bowoch₂ (dial: booch) n. Yuwaan ea dinaey ni kea maroorëy. Old banana leaves; old grass skirts.

Bowoch ea ba feal' ni qoeng yaa ba baquud.

boeboey v.t. Chuweeg boech ea rean u doew baang ea gaak'iy. To cut a piece of wood so that another piece will fit nicely into it.

Daawor gu muuq i boeboey fa rea rean mea m'ing ea tow roog.

boech adv. Qorean ban'ean ni kea paag ea l'agruw nga laang, ma dea muduugil qurngin. More, some, a little.

Mu piiq boech ea weach nga gu puqog ko langad roog.

boechquw (cf. boech) adv. Qorean ban'ean ni kea paag ea l'agruw nga laang, ma dea piireq, ma ku dea muduugil qurngin. Few; little bit.

Kea boechquw ea langad roog ni sanaa daab ku gu thaap ko gabuul.

boed (cf. woed (ba + woed)) v.i. To resemble, be the same as, like, similar to.

Baay ba maad roog ni boed yaqan ea bi rook' ea rea pagäl ni ba qaram.

boedeq

boekum a. Qurngin ban'ean ni ba paag sagoonopon ea ragaag nga laang. Many, plentiful.

Boekum ea girdiiq u roey u Waqab ni dea naang ea thiin ni Ngeek.

boekun (dial: boekum) a Qurngin ban'ean ni ba paag sagoonopon ea ragaag nga laang. Many, plentiful.

Boekun ea girdiiq ni yib ko fa rea moqoulung ko pagal fowngaen.

boelngin (cf. bol, beel) n. psd. Gi ni migid nga but' u ba kea gaak'iy, fa ba lëy i gaak'iy ni ka ni raeg nga but'. Gi ni sum ea paalëy riy. Its base, foundation, beginning.

Nga ni th'aeb boelngin ea rea rean ney nga ni n'aeg yaa kay gi gaaq.

boen {boeg} (dial: buun, bawun, buwun) n. psd. Nifeeng ni maa yib u ban'ean ni yi maa thaemiy nga p'eethunguy, ma ni naang ko maang ea rea n'ean neam. Its smell, his smell.

Mu chuw riy yaa ka mu thiy nga ban'ean ni ba kireeb boen.

boereeg (cf. boor) v.t. Buguy ban'ean ngea bug ni qimmoey ni ba k'iy. To bend, as a bow or arch.

Kea boereeg beaq ba paaq i moor nga laan ea kanaawoq daab ki yog ni ngea yaen ea kaarroo.

böqbuqiy (dial: boeyboey) v.t. Keer luwaan reeb ea rean u reeb. Make a notch in a piece of wood for another piece to fit.

Ba soosoowaath ea rea maruweel ney yaa gubiin ea rean ma yi raa boqbuqiy.

böqbuqöy (cf. buqöy) v.t. Chuweeg ban'ean u ban'ean ni ba geel mariin fa ba yoqor yaay. To pull out hard or jerk out repeatedly.

boobow v.i. Wagëy gathoon ban'ean nga but' i yaen. Spill the content of something.

Kea boobow gothoon ea waay rook' beaq nga but' ka ni liqeg ea buw riy.

booch₁ (dial: bowoch) [<English boat ] n. Ba miit ea maqaf, ni maa yaen u madaay, ni boed rogon ea m'uw, ma daariy ea thaam riy. Boat.

Kea sear ea booch roog kea kur t'aay daab ki yog ea yaen riy.

booch₂ (dial: bowoch) n. Yuwaan ea dinaey ni kea moroorëy. Old banana leaves; old grass skirts

Maang faan ni ka mu m'aag ba kea booch ni gadow bea gaqar nga da mith gow nga daarow.

bookdaang [<Japanese ] n. Ban'ean ni yi maa paag u sikoekii ni nap'an ea mael, ni maa chöb ni ba geel marin, mea tagaan naag ea naqun ngea girdiiq ngea boech ban'ean. Bomb.

Yib ea sikoekii nu Marikeen mea yin' ba bookdaang nga dakean ea sikoejoe u Nimgil ni daawor i M7aay i ngoongoliy.

bool n. Ba miit ea boroq ni ba qachiig, ma ba saqawatwaat raqën. Small mouse.

Kea kaay ea bool ea ggaan roog.

bool naag clsfr. Baechiy ea qaaw ni i mus i bugul i paqeaf nga buguy. Maathaqëg ko qaaw ni ka ni bool naag.

Weeniing ngoom mu fil rogon i bool naag ea qaaw ngoog. Gu bea niing ragaag bool ea qaaw ni nga gu fanaay ko naqun roog.

Boomataam n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

boon n. Pow ni nga ni naang ban'ean. A test sign, an omen; a refrence point; a marker.

Roowroow ea boon ko ti roog ea chugum ni nga gu feek nga Ngeek.

booqor (cf. yoqor (ba + yoqor)) a. Piireq ko taqareeb. Many, plenty.

Qu roey u Waqab ea booqor ea girdiiq riy ni daabuun dakean ea Saapaan.

boor₁ v.i. Miil u ban'ean. To run for one's life.

Faqän ni yib ea poeliis mea boor fa pi girdiiq ni yaed bea qunum ea biyaa.

boor₂ v.i. Bug nga but', ban'ean ni boed ea gaak'iy. To bend as a bow or arch.

Kea qaaw ea n'uw ni ba gaaq kea yoqor ea gaak'iy ni kea boor nga kanaawoq.

boorboor (dial: moormoor, moermoer) v.t. & a. To stoop, squat, set (of a hen), bend down, lean over; flexible. [from: bo:rbo:r ]

Lëy ney ea puw ea daab i feal' ni keolngin ea piiskaa yaa ka yi gi boorboor ma raa m'ing.

boos [<English boss ] n. Piilungean ea maruweel. Qa ni maa gaagiyeeg naag ea maruweel. Boss.

Daqir ea daab i yib ea boos roog ko maruweel yaa kea m'aar, qeree goqo fal'naag ea nga gu taay ea daqir.

booy₁ [<English boy ] n. Girdiiq ni taamaruweel u tabinaew. Servant.

Daab u mu l'oegeeg yaa gaathii gaeg ea booy room.

booy₂ [<English buoy ] n. Gapees nu madaay ni boon ko m'uw ngea booch ngea baarkoow. Buoy.

Foowngaen ea guub u booch ni kea neap' mea chuguur ni nga gu chaafin naag ba booy yaa daariy ea deengkii roog ma rumug.

booyoch {booyoch naag} [<? Palauan boes ] n. Ban'ean ni yi maa yip' ea qarcheaq fa gamanmaan fa girdiiq ngaay. Geelngin ea kaayaak, ni raa choeb, mea yaen gaan ni taamaa. Ban'ean ni yi maa yip' ea niig ngaay ni maa yib geelngin ko goomaa, ma gaan ea ba lëy i waasëy. Rifle; a spear gun used for fishing.

Kea koel ea poeliis fa rea pumoqon yaa bea chubeeg ea booyoch ma daariy baabyorean ea booyoch rook'.

booyoch naag (cf. booyoch) v.t. Yip' beaq fa ban'ean ko booyoch. To shoot with a rifle.

Qu Marikeen ea booqor ea girdiiq riy ni maa yim' ni yi maa booyoch naag.

bpiin₁ n. Ti ni maa diyean ko girdiiq, fa gamanmaan, fa qurngin ban'ean ni baay ea yafas riy. Woman, female.

Qu roey u Waqab ea ba yoqor ea pumoqon ko bpiin.

bpiin₂ [cf. Palauan babil 'female' ]

buchbuch (dial: buch, muchmuch) n. Keenggin ea niiw (fa yugu ba miit ea gaak'iy) ni ka ni th'aeb ko gi ni migid nga but'. Stump of dead coconut tree.

Mu taay ea rea duug niir nga dakean ea buchbuch yaa ka mu gaafgow riy yaa ba toomaal.

buchbuuch-aen' (dial: kireeb-aen') Taagaan ea leam rook' ni faan ea kea buuch ban'ean ni dea qadaag. Sad.

Kea buchbuuch-aen' fa rea tiir yaa dea qun ko yaen nga Doonguch.

bucheeg (cf. buuch) v.t. N'enigin ban'ean ni ba kireeb, fa ba deeneen fa ba qolooboch, fa ban'ean ni ngea gaafgow beaq riy. To cause something bad or misfortunate to happen or occur.

Ka mu bucheeg ea fitaeq room ni bachaan ea ka mu paer-eew ea bpiin room foowngaen.

buchöq (dial: bunöq) n. Piy u doewngin ea gamanmaan. Fur, of animal.

Bi ney ea bitiir ea gawo buchöq piyaan lolugean.

Buchunfeal' n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

buchuth Gust of wind.

Buchuun n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Man's name.

budaey (cf. daay) {budaey naag} (dial: budeey) a. Ban'ean ni yugu ba gaaq lamean ea sool riy. Salty.

Daay ea daab i yog i qunum yaa kay gi geel ea budaey riy.

budaey naag (cf. budaey) (dial: budeey naag) v.t. Ngoongoliy ngea gaaq lamean ea sool ngaay. To make salty.

Nga ki yib boechquw ea sool ko rea suup ney ngea budaey naag boech.

budeey (cf. daay) {budeey naag} (dial: budaey) a. Ban'ean ni yugu ba gaaq lamean ea sool riy. Salty.

budeey neeg (cf. budeey) (dial: budaey naag) v.t. Ngoongoliy ban'ean ngea gaaq lamean ea sool ngaay. To make salty.

bug₁ {buguy} [cf. Ulithian bwuguy 'knee; curved' ] a. Cheal baang u ban'ean nga baang. Crooked, bent, curved.

Kea bug ea kanaawoq nga baqa ni gilaey'.

bug₂ [cf. Ulithian bwuguy 'knee; curved' ] n. psble. Gi nu qëy ni ma m'iing riy. Knee.

Bea qamiith ea bug u qeg.

bug₃ clsfr. Maathiqëg ko sabaathiin ni ba k'iik'iy. Word, used as classifier.

Ba bug ea thiin 'a word'.

bugbug (cf. bug) {bugbuguy} a. Ban'ean ni kea cheal baang riy nga baang. Crooked, bent, curved.

Ka guup' ba niig ni ri ba gaaq kea bugbug ea piiskaa roog.

bugbugiy (dial: bigbigiy, bagbag, bigbig) v.t. Suwon naag ban'ean nga laang ni ki qimmoey u but' ni ba thig. To lift up, as something lying down.

Daab mu bugbugiy ea rea gi koebreq niir nga laang yaa baay t'aay ea nimeen u taanggin.

bugbuguy (cf. bugbug) v.t. Ngoongoliy ban'ean ngea bugbug. To bend, make crooked.

Ka guup' ba niig ni ri ba gaaq kea bugbuguy ea piiskaa roog.

buger n. Ba miit ea paan ni maa tuguul u maqut (ba piireq u Tamil). Yi maa fanaay ko muul beäl. Daariy yuwaan. Kind of grass, reed grass, which grows in mud in Tamil.

Baay ba yaang i maqut roog ni kea tugul ea buger riy ni booqor.

bugeel n. Beaq ni ba tagoopaluw ni daab i qayuweeg ea girdiiq.

bugil (dial: bigil) [cf. Ulithian bwigil 'breadfruit seeds' ] n. Thakalean ba miit ea thow ni yi maa kaay. Edible breadfruit seeds.

Baay boech ea girdiiq ni raa kaay ea bugil ma maa m'aar ngaay.

Bugol n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Tamil. A village in Tamil.

bugor v.i. Tabab i tuguul qamngin ban'ean. To sprout.

Kea bugor reeb ea buuth ko fa rea kea niiw.

bugul [cf. Palauan pkul 'corner of' ] clsfr. Gin th'aeb i tabanggin u laeng u ban'ean. Beginning or tip of something, as, for example, a river, a stick of wood, etc.; finger or toe when used as a classifier for paaq, qaay.

bugul ea luul' 'mouth of a river'.

bugul i paaq (cf. paaq (bugul + paaq)) n.p. Yu ngi ni th'aeb i tabanggin rifrifean paqëy. His finger. bugul + paaq

Daab i feek ea bitiir ea yaer yaa raa toey nga bugul i paaq.

bugul i qaay (cf. qaay (bugul + qaay)) n.p. Yu ngi ni th'aeb i tabanggin rifrifean qëy. His toe. bugul + qaay

Bugulmeed n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. A feminine name.

Bugulroew n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. A masculine name.

buguw n. Ruw rabaaq i langaan ea dubchol ko naaq. Sharp bend in reef; the two sides of the mouth of a channel through the reef.

Gamaed bea fitaeq boech ea girdiiq mea miit ea gaaf rook' ba gayaed nga ba rabaaq ea buguw ni daa ki muul.

buguwaan n. psd. Marungaqagean beaq ni daab ni paag taliin ni bachaan ea kea riin' ban'ean ni ba gaaq faan. His fame, memorial of his fame.

Baay ba fagaer roog ni ba gilbuguwaan.

buguy (cf. bug) v.t. Ngoongoliy ban'ean ngea bug. To bend something.

Kaakaroom ea qimmoey ea girdiiq ni ba geel ni raa yog ni ngea buguy ea waasëy nga paaq.

buguun i paaq (cf. paaq (buguun + paaq)) {buguun i paqag} n.p. Gi nu luulukngun i paqëy ni maa m'iing riy. His elbow. buguun + paaq

buk'uliy v.t. Girengiy ban'ean ngea muul u luwaan ni ba geel marin. To jerk or pull something, like grass, from its place with force.

Kea buk'uliy reeb ea bitiir fa rea lëy i rean ni mathiil ko binaew.

buk'uluy v.i. Buqoey ban'ean u luwaan. Pull something from its place.

bul v.i. Yib i gaaq ea daramram ko nifiy ni ba toomgin. Yib ban'ean u fidik' ban'ean nga wean.

bulaew (dial: bulmaan) n. M'uw ni dalip paaq i qawochean. Three pronged canoe. [root: maennguchig]

bulbul (cf. bal, beel, tabulean) (dial: michin; buchbuch) Gi ni magid nga but' ko ba kea niiw (fa ku yi maa yoeg ko yugu yu miit ea gaak'iy) ni ka ba saak'iy, fa ka baay bulbulean u fidik' ea buut' ko gi ni tuguul riy. Stump of a coconut tree; when possessed it may refer to the stump of any kind of tree.

bulbulean ea buw 'stump of a betelnut tree'

bulchagow (cf. chagow (bul + chagow)) a. Gaak' ea ggaan u laen ea th'iib, ni bachaan ea kea m'aay ea raen riy, ma ka baay ea nifiy riy. Be burnt, of food, or of a pot from food in it. bul + chagow

Kea bulchagow ea pi ggaan ney.

bulcheq₁ n. Rean ni ba gaaq ni ba saak'iy ni baay ko ruw rabaaq ea naqun ni maa sum u but', mea yaen u fidik' ea deaf ngea madaq ko taaquum; qiir ea geelngin ea taaquum. The main house pillars.

Kea m'ing ea bulcheq ko fa rea faeluw roodaed.

bulcheq₂ n. Thael ni th'aeb i toelaeng ea binaew, ni yaed ea yaed ba pilabthir u roey u Waqab, ma yaed ea yaed deefngin ea dalip i nguchol. Baqa ni piiluung ea qeach. The highest caste.

Kaakaroom ea maa chaam ea baqan quluun ngea baqan bulcheq.

buldiy n. Piy u baqa ni laeng i dabaap' i l'ugun ea pumoqon. Moustache.

Gu ba qadaag ni nga gu taay ea buldiy roog ngea n'uw machaanea rii qiin gaaf.

buleal n. M'uw ni daariy qawochean; taanggin ea m'uw, ni yi maa toey ko taqareeb ea rean. Type of canoe with no prongs; bottom of a canoe.

Chiiney ea daa kuriy ea m'uw ni buleal ni fean beaq u roey u Waqab.

buleel n. Ba miit ea m'uw ni ba qachiichiig ma taqareeb ea rean ni ni toey. Type of small canoe made form a single piece of wood, that is the bottom of the canoe is made from a single piece of wood.

bulmaaw (dial: bulaew) n. M'uw ni dalip paaq i qowchean. Three pronged canoe.

M'uw ni bulmaaw ea gu qilal ma daa kuriy u roey u Waqab.

buloegol [cf. Ulithian bwulogol 'pigeon; Palauan belochel 'type of large pigeon' ] n. Ba miit ea qarcheq ni ba talimar doew, ma ba weachweach bileel'ugun ma ba rowrow qaay. Pumoqon ea ba geel ea rowrow u qaay ko bpiin. Ba qachiig boech ko nimeen ma baay ban'ean ni ba talimar u dakean p'ee- thunguun ni pow riy. Yi maa yip' ni yi maa languy. Type of bird, similar to a pigeon.

Chiiney ea ka ni ngoongoliy reeb ea matoochiyal ni baay ba ngiyaal' ni daab ku niip' ea buleogol riy.

bulsarëy n. Tabanggin ea sarëy ni ka ni quthum. The point of a spear or something that resembles the tip of a spear.

Mu pacheeg taban ea rea lëy i rean ney ngea chuw ea bulsarëy riy.

bulsarëy naag v.t. Quthum tabanggin ea sarëy. To make like the tip of a spear.

Kea bulsarëy naag naag beaq ea gaak'iy ko gi ney ni raa kun beaq ngaay.

bulungwol n. Yaqan ea bpiin ni i gargeal, mea yim'. Yi maa piiq yoeg ni maa suul ngea yib i piiq ea thuuth ko bitiir rook'. Ghost of a woman who died in childbirth or because of childbirth, said to return to nourish her child.

Kaakaroom ea raa yaen ni ngea neap' mi ni miil nga naqun nga ni man' naag ea maab yaa raa yib ea bulungwol ma maa chaam boech.

buluth n. Tin ba qaraay ea limach ni daab i feal' ni nga ni fanaay ko qaaw. The non-fibrous part left from coconut husk after qaaw is removed. [syn: limach ]

Nimeen ea yaed ba qadaag ni yaed ma diyean u dakean ea buluth ko qaaw.

buluumen [<German blumen 'flowers' ] n. Ba miit ea paan, ni baay ea falooraas riy ni ba qachiig, ma ba rowrow,fa ba weachweach, ramaqean ea falooraas riy. Type of flower.

Ba qaram ba kiy i buluumeen rook' ea chii piin neam ni gu ba qadaag yaqan.

Bulwol n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Rumung. A village in Rumung.

bun prn. dem. Bi niir u wur. That one.

Mu piiq ea bun ngoog mu gu piiq ea bi ney ngoom.

bunnuk a. Piy ni kea m'iingm'iing ni ba chiichiir. Kinky or curly hair.

bunöq (dial: buchöq) n. Piy u doewngin ea gamanmaan. Fur.

Nga ni liiq ea rea gaetuw roodaed ney yaa bea tiir roodaed ney ea bunöq.

bunoon n. Ba miit ea niig ni raa malaalk'uw, mea thow ko nifeeng ngea pees nga dakean ea daay ma baay rachanglean ni ba qachiichiig ma ba piireq. Baay ea yuub u qathiboon ni ba geel. Ku ba miit ea qarcheaq ni maa noon u maraen fa maqut, ni baay ea qulqul u thiliin bugul i qaay ma boed gaqngin ea nimeen ma ku yi maa languy ma ba qachiig ko dabaar. Puffer fish; type of bird similar to a duck.

Booqor ea girdiiq ni daar maa kaay ea bunoon ya maa taamdaag ni ri chey ma kea kaay fa rea bunoon ea yuub mea yim' ngaay.

Bunuknuk n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Fanif. Village in Fanif.

bung a. Feal' rogon ban'ean ko ban'ean. Good enough; all right.

Raa bung ea ti ney ko maruweel roog.

bungean (cf. bung, chabung) n. psd. Matharngean ban'ean i suusun ea qoeng fa thathar ko naqun; chabung ni kea muul riy fa chabungean ban'ean. Pieces of something, particularly grass skirts.

Kea sug bungean ea qoeng ko bi ney ea seenggil.

bungol n. Puul ni ka ba qachiichiig ni ka fin i m'uug u ngael. Cresent moon after new moon seen in the west.

bungud n. Ban'ean ni yi maa taay nga ban'ean ni fanaay ni kea kireeb naag qaraa kea qiring beaq. A charm placed on property to warn potential thief.

Ka gu taay ea bungud ko fa rea kea buw roog ni kea pilig beaq ea buw riy.

bungudiy (cf. bungud) v.i. Taay ban'ean nga ban'ean ni fanaay ni faan ea ngea daab i qiring beaq fa bachaan ea kea qiring beaq qaraa kea gothëy beaq. To put a charm on property to warn potential thief.

Baay ba nguun i buw roog ni ka gu bungudiy ni faan ea ngea daab i pilig beaq ngea gaaq ma fi ni gu pilig.

buqachath a. Ba kireeb lamean, ba budaay. Taste bad, salty in taste.

buqaath a. Ban'ean ni baay boen ea qaath riy. Smoky tasting.

Baay boech ea girdiiq ni ba qadaag ea buw ni buqaath ma gaeg ea daabuug.

buqöy₁ (cf. maboq) v.t. Chuweeg ban'ean ni kea miit ko ban'ean, ni suusun ea buut', fa rean, fa qurngin ban'ean. To pull out hard, jerk out something.

Kea kuun ba yil' ko niig nga qeag ni daab i yog ni nga gu buqöy ya kea m'ing u fidik' i qeag.

buqöy₂ n. Ba miit ea gaak'iy ni yi maa kaay waqamngin. Ba gaaq, ma baay liipean ni baay liimmun. Raa ba gaaq, ma ni fanaay ea bad riy ko rean, ma baay l'agruw u fidik' i doewngin ea girdiiq ngea gamanmaan, ni ma feek ea fiiq u fidik' ea rachaq. The Tahitian chestnut; gizzard or crop of a bird; kidney.

buräq (dial: bureq) n. Raqën ban'ean ni daa niir guy doew, ma ka ni guy tamilangean, ma rea tamilaen neam ea ka noeg ea buräq ngaay. Daa niir yoeg ko yaal'. Glow of light as of sun at dawn, of moonrise, or as of a town below the horizon.

Yi raa paer u madaay ni neap' ma yi raa guy ea buräq u Qabaay.

buraeg (dial: taloolbëy, saalbooy, bureeg) n. Ba miit ea chaachangëg ni qaningeeg poen, ma neel' qaay ma ba feal' yaqan yaa boqor ea kaalar riy. Butterfly Evil; curse.

Baay ba keenggin ea maad roog ni baay yaqan ba buraeg riy.

buraen a. Ggaan fa garbad ni ka ni qathukuy ea raen ngaay. Daa niir yoeg ko ggaan ni baay ea raen riy ni qiir rook'. Diluted.

Ba buraen ea pi gagaan ney.

burbur [cf. Palauan bsib 'drill' ] n. Taliin ea maruweel ni yi maa cheeleeg ngea kuruf ban'ean ngaay. Drill.

Kea m'ing nguwalean ea burbur roog daab ki yog ea maruweel ngaay.

burbur naag (cf. burbur) v.t. Kuruf ban'ean ko burbur. To drill a hole in something.

Baay ea burbur room ma ga piiq ngoog nga gu burbur naag ba yaang i palaang roog ngaay.

burburteal (cf. burtal) (dial: burburtël) v.i. Burtal ni ba geel marin fa ba n'uw nap'an. To rush or roam about in an excited state.

Fa rea baabiy ni ka ni m'aag ea bea burburteal ma bea yaen ni ngea k'aed.

burburtël (cf. burtël) (dial: burburteal) v.i. Burtël ni ba piireq yaay fa ba n'uw nap'an Rush about in an excited state.

Raa neap' ma booqor ea bitiir ni maa burburtël u fidik' ea lumor.

bureq (dial: buräq) n. & v.i. Raqën ban'ean ni daa niir guy doew, ma ka ni guy tamilangean, ma rea tamilaeng neam ea ka noeg ea bureq ngaay. Daa niir yoeg ko yaal'. Glow of light as of sun at dawn, of moonrise, or as of a town below the horizon.

burey n. Baang ea binaew ni ba thuthuw nga laang ni ba toelaeng ni ba toelaeng. Hill, mountain.

K'abuul ea bin th'aeb i toelaeng u roey u Waqab.

buroew v.i. Paer u fidik' ea raen fa daay ngea n'uw nap'an. Suusun yuwaan ea gaak'iy ni yi maa fanaay ko falaay. To brew, as medicine; rot as vegetation in a swamp.

Kea muul i muul yuwaan ea gaak'iy nga laan ea daroomkaang roog kea buroew.

buroew naag (cf. buroew) v.t. Taay nga fidik' ea raen fa daay ngea n'uw nap'an. To brew, as medicine.

Boech ea falaay ea yi maa buroew naag ngea muuq fi ni feal' ngea geel.

burteal (dial: burtël) v.i. Yaen qaraa mithmith ni ba geel marin qaraa ba geel ea wagaagëy riy ni faan ea ka ni dangol qaraa ka ni riin' ban'ean ni ka gin ngaay. To rush around in an excited state.

Ka ni gineeng fa rea moqon kea burteal kea puqög ea waay rook'.

burtël v.i. Yaenyaen ni bea miil ni daar mayaaw. Rush around in an excited state.

Raa neap' ma ba feal' ni nga ni mool ni ka ba kapiyaaq ya faqän baay qi ni burtël u fidik' ea lumor ngea n'uw ea neap' ma daab ni qod ni kaakadbuul.

burud n. Ba miit ea lugoch ni boed yaqan ea man'ey u loelgey. Ba taluulubuuy, ni daariy ba rabaaq u taanggin, ma ba rowrow. Type of reddish-brown or orange round coral with indentations in it; brain coral.

Kea seer ea m'uw roog nga ba burud kea kur t'aay.

but' (dial: bit', biit') v.i. Maath nga ban'ean ngea gëchgeach. To bump against lightly; graze.

buth {buthuug} v.i. kireeb naag ban'ean ni ba gaaq ngea m'aay, fa ngea qachiig, mea kireeb ngea puth. To destroy.

Gu ba magaawon ea bi ney ea Saabaadoo yaa baay ba buth naqun ni gu raa qun ngaay.

buthug (cf. buth) v.t. Kireeb naag ban'ean ni ba gaaq ngea m'aay, fa ngea qachiig, mea kireeb ngea puth. To destroy.

Kea yib ea yakoq kea buthug ea naqun roog nga buut' daakuriy ea gi ni nga gu paer ngaay.

Buthung n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. A feminine name.

but'buut' (cf. buut') a. Ramaqean ea buut'; ggaan ni dea malagow. The color brown; food with little juice.

Fa rea maad roog ni ba weachweach ea ka ri mak'aliit kea but'buut' raqean.

buw [cf. Ulithian bu 'betel nut'; Palauan buuch 'betel nut' ] n. Ba miit ea gaak'iy, ma ku waqamngin. Ba chuuchuguur yaqan ko niiw ma ba qachiichiig. Yi maa langadiy waqamngin. Betel nut tree and its fruit.

Buw ea yi maa langdiy.

Buw n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

buwag (dial: buwog) n. Ba miit ea buw, ni ba gaaq boech ko buw, ma ba qachiichiig waqamngin ni daa niir langadiy, ya ba kireeb lamean. Type of betel nut tree.

Baay ba kea buwag u toqobean ea naqun roog.

buwog (dial: buwag) n. Ba miit ea buw, ni ba gaaq boech ko buw, ma ba qachiichiig waqamngin, ni daa niir langadiy, ya ba kireeb lamean. Type of betel nut tree.

buwun (dial: boen, bawun, buun) n. psd. Its smell, his smell.

Bea weer buwun ea falooriidaa.

buyuub a. Buyuub ea laek' ni kea kireeb ni kea n'uw nap'an u taalaang ni daa ni liith mea kireeb, qeree kea buyuub. Rotten taro which has gone bad while hung in storage.

Raa buyuub ea laek' ma ba moqoy.

buywol (dial: biywol) n. Ba miit ea gaak'iy ni maa tuguul u p'eeyaan', ni ba gaagang' yuwaan, ma ba n'uw keenggin, ma ba gaang' kean. Yi maa fanaay ko falaay. Type of tree.

Ka gu feeng ba waqamngin ea buywol ni nga gu feek nga gu yuung. .pa .bl .pa .qu

buub₁ n. Ba miit ea m'aag ko naqun ni yi maa m'aag ko yoew.

Gaeg ea daagnaang ea m'aag ni buub.

buub₂ n. Gin u thiliin l'agruw lëy ea churuq ni daariy beaq riy.

Kea qolooboch fa rea churuq kea paer boech ea girdiiq u laan ea buub riy.

buubuw v.i. Lubluub u fidik' ea raen fa daay ni maa sum ko nifeeng ni baay u fidik'. Bubble, as water.

Fa rea malaang ni muul nga madaay ea ka bea buubuw.

buubuy v.t. Thow naag ea nifeeng ban'ean ni woed yin ea girdiiq fa gamanmaan, ni kea sum fa rea nifeeng laanggin fa rea n'ean ni qiir rook'.

Kea buubuy ea nifeeng ea yal roog.

buuch₁ v.i. Sum ban'ean ni ba kireeb, fa deeneen, fa ba qolooboch, fa ban'ean ni ngea gaafgow beaq riy. To happen, occur; said especially of something bad or misfortunate.

Maang ea kea buuch ni daa muub ko maruweel foowaplaan?

buuch₂

Ba buuch u sun = ugly Ba buuch yaqan = ugly

buuch-aen' (cf. waen' (buuch + waen')) (dial: buuch-een') a. psd. Yi ba qadaag ni ngea buuch ban'ean ku beaq ni bachaan ea ka ni fanaaniikaay fa ka ni chogow naag. Envious, resentful, jealous. buuch + waen'

Ka mu guy ni kea feal' ea bi roog ea piiskaa ma kea yib ea buuch-aen' room ngaay ka mu tagaan naag.

buuch-een' (dial: See buuch-aen')

buufalaay a. Buw ni boed lamean ea falaay. Betel nut that has a mediciny taste.

Mu piiq ba yael' ea buw ngoog ni dea buufalaay.

buuggaan a. Ggaan ni suusun ea p'aaw, ni ba malik', ni ba liichliich lagowean.

Saaw'saaw' ni maa loel u l'ugun ea ba kireeb yaa ba buuggaan.

buuk' (cf. p'eebuuk') Gi ni th'aeb i toomur u ban'ean. His tail.

Kea th'aeb beaq buuk' fa rea nimeen kea yaqan liiliibool.

buuk n. Ba miit ea paan ni maa garaaraaw u raan' ea gaak'iy. Soomm'oon ea maa tuguul u but', ma chanea raa kea gaaq mea wod keenggin, ma daa ku ra maath nga but'. Yi maa fanaay ko falaay, ma damunmuun ko bitiir ni ba qachiig ni ka fin ni gargealeag. Type of vine.

Ga ma naang ea gin baay ea buuk riy ni gu raa yaen gu feek nga gu fanaay ko falaay roog.

buukum (dial: boekum) a. Qurngin ban'ean ni ba paag sagoonopon ea ragaag nga laang. Many, plentiful.

Buukum ea niig ni guup' fowaap ni baleyaal' ma daar kaen.

buukun a. Qurngin ban'ean ni ba paag sagoonopon ea ragaag nga laang qaraa ba piireq boech. Many, plentiful.

Chiiney ea kea buukun ea malfith roog ni baay u kaantiin ni daab kii maath.

buul₁ v.i. Ban'ean ni baay u laanggin ea mareaw ni raa gaaq, mea bugor mea sum ea niiw riy. For bap'ngin ea mareaw fa buw. Coconut embryo. To sprout, as a coconut or betel nut.

Fa rea buul ko fa rea maraew ea kea t'aay.

buul₂ n. Ban'ean ni baay u laan limuun ea faasiw ni ba mungunguuy.

Baay boech ea girdiiq ni ri ba qadaag ea buul ko faasiw.

buulyal n. Ba bpiin ni ka ba bitiir ni daawor i luw. young girl before puberty.

Boech ea buulyal ea yaed ma l'aeng ea nunuw ko seenseey.

buun' n. piy u thiliin qëy. Pubic hair.

Buun' ea ba taqareeb rogon ramaqën ko piy u loelgeey.

buun (dial: boen, bawun, buwun) n. psd. Nifeeng ni maa yib u ban'ean mi ni naang u peqethnguy ko maang. His smell.

Bea yaen buun ea meel.

buuneeney n. K'aaw ni ba weachweach. Ba miit ea qarcheaq ni ba gaaq boech ma ba n'uw qaay ngea l'ugun. Type of bird, white heron.

Buuneeney ea ba weachweach wulaan.

buung [cf. Palauan bung 'flower' ] n. Falooraas ko niiw fa buw. T'aay ea bitiir ni daawor i kaay ea ggaan. Coconut flowers.

Qarcheaq ea maa kaay ea buung ko niiw.

buup'iy (dial: buup'uy) v.t. Chuweeg ban'ean ni kea miit ko ban'ean, ni suusun ea buut', fa rean, fa qurngin ban'ean. To pull off with great force and to do suddenly.

Daabuug i buup'iy ea paan u thiliin ea malaang.

buup'uy (dial: buup'iy) v.t. Chuweeg ban'ean ni kea miit nga ban'ean ni suusun ea buut' fa rean ni ba geel marin ma ba toomagin. To jerk off or pull off with force.

Moey nga mu buup'uy ea rea rachngal ni ba qaraay ni kea kun nga qayig.

buuqaath (cf. buuy) n. Ba miit ea niig ni ba n'uw keenggin ma ba qachiig ma ku ba n'uw l'ugun. Nigaan dakëan ea daay. Hound needlefish.

Gu paag ea nuug roog fowaap ni baleyaal' mea qaaw ba buuqaath ngaay.

buur₁ n. Ba miit ea maagul'aew ni ba gaaq, ma boed boen ea buur ni gaak'iy. Kind of (largest) bat, smells like buur tree.

Buur ni magil'aw ea maa choebchoeb puun u nap'an ni bea changeag.

buur₂ n. Ba miit ea gaak'iy ni baay boen ni ba geel. Daar gaaq, ya sagoo- napon 15 ea fiit toelangin. Type of tree.

Maall'ugun ea buur ea yi maa fanaay ko falaay.

buut'₁ n. & a. Doewngin ea faayleng, ni maa tuguul ea gaak'iy ngea paan riy. Dirt, soil, earth, ground; dirty, the color brown.

Buut' ea ba yoqor ban'ean ni yi maa fanaay ngaay.

buut'₂ (cf. buut') adv. Sor u laeng nga luulukunguun ea faayleeng. When used in the expression nga buut', down, downward.

Kea muul ea weach roog nga buut' kea pil.

buuth [cf. Ulithian ubwuth 'unopened coconut leaf' ] n. Yuwaan ea niiw, fa buw, fa dinaey, fa qurngin ea gaak'iy ni daariy paqngin, ni kea bugor, ma daawor i puuf. Coconut leaf which is not yet open.

Buuth ni yarraq ea yi raa daaweeg ma ba weach ni ba weach.

Buuth n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

buuy' a. Tagaan ea thum'aeg ni ba kireeb boen. Spoiled or rotten of cooked meat or fish.

Kea buuy' ea rea niig niir.

buuy n. Ba miit ea niig ni ba n'uw keenggin, ma ba qachiig, ni ba poelyoel, ma ku ba n'uw l'ugun. Nigaan dakean ea daay. Ba n'un'uw boech l'ugun ko buqaeath, ma ba talimar boech raqean keeruq. Type of fish, needlefish.

Buuy ea yib u Qatliiw nga laang kaakaroom.

ba    baa        bae    be    bea        bee    bi    bii    bo    boe        boo    bp    bu    buu     TOP


Yapese Dictionary, web edition
revision 1/6/2017
email: John Thayer Jensen (compiler) – Stephen Trussel (web production)