Updated: 1/6/2017
Preface       Main      English Finderlist      Texts

Yapese Dictionary

 b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    p    q    r    s    t    u    w    y   

da    daa        dae    de    dea        dee    di    dii    do    doe        doo    du    duu    

d

da pron. Guur ngea gaeg ma ku sanaa boech ea girdiiq. We (inclusive). [from: da: ]

dabap' n. psd. Baang ko ban'ean ni maa tabab riy, fa maa mus riy. Edge.

dabap' ea daay n. Gi nii mus ea daay riy. Shore.

Boqoor ea bitiir ni bea fafael u dabap' ea daay ea daqir.

dabap' ea yaan' (cf. yaan') n. Gi ni tabab ea yaan' riy u madaay foo maraen, fa ngi nii mus ea yaan' riy mea tabab ea buut'. Shore.

Baay ea fafael roomaed boech ea bitiir ea daqir ni baleyaal' nga dabap' ea yaan' ya ba feal' ramaqën ea puul.

dabap' i l'ugun (cf. l'ugun) n. psd. Mariichalean ea maath' u langëy u ba rabaq ngoo ba rabaaq. His lips.

dabaq (dial: daqir, daruq, daqur, dariq) adv. time Rea rraan ney. Today.

Dabaq ea daariy ea maruweel.

dabar {dabar naag} v.i. Koel ban'ean nga paqëy nga ni chaagiy nga ngorngorëy, yaa rii muul nga but'. To carry things in the arms or hands clutched to the chest so that it won't fall.

dabar naag (cf. dabar) v.t. Koel ban'ean nga paq ngorngorëy, yaa ri muul nga but'. To carry things in the arms or hands cluched to the chest so that it won't fall.

dabariy (cf. dabar) v.t. Koel ban'ean nga paqëy nga ni chaagiy nga ngornorëy ni bachaan ea rii muul nga but'. To carry things in the arms or hands clutched to the chest so that it won't fall.

Mu dabariy ea rea tiir niir yaa rii muul.

dabaar₁ (dial: dabeer) [cf. Palauan debar 'duck' ] n. Ba miit ea qarcheaq ni woed gaqngin ea nimeen, ma baay yuu yaang i n'ean u thiliin bugul i paaq ni maa qayuweeg ko manoeng. Maa paer u baang ni ba chuuchuguur nga maraen, ma ku maa yaen nga madaay. Boech ea ba weachweach ma boech ea ba talimar, ma boech ea ba maqathukthuk. Yi maa languy keenggin ma ku yi maa languy pi faak ni tamaangoo. Ba thiil ko bunoon yaa ba gaaq boech ko bunoon. Type of bird, duck.

Qu roey uwaqab ea dea yoqor ea dabaar riy.

dabaar₂ n. Ba miit ea niig, ni ba sagoonopon dalip ea fiit n'umngin, fa ba n'uw boech, ma ba paal, ni dea sugsug. Dea n'uw l'ugun, ma ba thuuthuw peeriq nga m'oon. Raa ka ba fas, ma boed raqën ea ragim doewngin ma raa yim', mea muunmuun, mea qawatwaat raqën. Ba gaaq ni yi maa l'eeg u reegur ko waayrek. Type of fish, dolphinfish.

Gu guy ba dabaar u kaantiin ni koel beaq ni ri ba gaaq.

dabaat' n. Ba miit ea niig ni weachweach keeruq, ma ba piireq ea yil' riy ma ba saqachiichiig. Ba gaaq ni maa paer ko gin ba chunpad ea daay riy.

Dabaaw n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

Dabchur n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

Dabchurean n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

dabdab₁ v.i. Faabug ni dea feal' rogon i th'eeth'aeb yaa ka ba sug ea maatbuul u fidik' ni raa kun ngaak' beaq. To cut weed carelessly.

Kea dabdab beaq qaraay ni kea baen yaa kea paag ea maatbuul riy ni raa maqadqad beaq ngaay.

dabdab₂ a. Kireeb, ma gaaq qawochean ea malaed, mea geel ea roowroow riy. Ba thiil ko qadaaw, yaa qadaaw ea ba maturug ni kea yaen ban'ean ngaay.

Kea dabdab qawochean ea malaed rook'.

dabdeb n. Reeb ea kaahool ni rean ni baay qupongean, ma baay ea kiiy riy, ni tafean ea tamaagow fa chugum. Storage trunk.

Kea feek beaq ea dabdeb roog.

dabear (dial: dabeer) n. Mu guy ea dabeer. Type of small fish like sardines, type of banana.

dabeer₁ n. Ba miit ea p'aaw ni saak'iy ni maa yib ea p'aaw riy ni yi maa kaay. Type of banana.

Mu piiq reeb ea roed ko dabeer nga gu fiqiy.

dabeer₂ (dial: dabear) [cf. Palauan teber 'small sardine-like fish' ] n. Ba miit ea niig ni ba qachiichiig, ma ba qëlqël qolëyean, ma ba gaaq nga loelugean, ma ba qachiig nga pachan. Ba ramaqën riigur doew. Yi maa kaay. Ba miit ea dubaey ni ba qachiig yael' ea p'aaw riy. Type of fish; type of banana.

Nga gu won gu koel boech ea dabeer ngea mang waal roog baleyaal'.

dabiy n. Baang ea rean ni ka ni fuqög kea yib laanggin ka ni ngoongoliy rogon ni nga qu ni pardëqiy ea ggaan riy. Mortar, bowl for pounding food, etc.

Chiiney ea kea liich ea girdiiq ni ka baay ea dabiy rook'.

dabiibiyean

Faqän raa ni liiq ea gaak'iy u dabiibiyean ea burey, ma raa maam' ea raen u fidik' ea buut' ngea maath ea miit ea raen ngea qalublub.

dabluqluuq v.i. Sug qawochean ea bitiir ko luuq ni suusun ea ngea tabab ko yoer. To look as if about to cry.

Ka ni tamaaraq naag fa rea tiir kea dabluqluuq.

dabpiin (cf. bpiin) n. Dakean ea dangiy. Female genitals.

dabqëg n. Thaay chabungean ea n'uw nga taan ea manaaf, fa nga laan ea naqun. Rain which blows in under the edge of a shelter, roof, etc.

dabung₁ n. Niing ea niig ngaak' beaq ni nga ni pithig nga reeb ea magaawon. Advance order of fish according to custom.

Kea yib ea dabung ngoodaed ni binaew.

dabung₂ n. Ba miit ea niig ni ba qachiichiig ni ma paer u ba yaang ni baay ea yaan' riy fa rungduq ni maa yaen ni maa paraaw u but'. Type of bottom fish that lives in muddy water.

Gu maa l'eeg ea dabung nga i kaay ba roothaal ni faakaag.

dabuun v.t. psd. Ba kireeb ban'ean u waen' beaq. He dislikes, he hates.

Bitiir roog ea dabuun ea quchub ma ba qadaag ea raen.

Dachngar n. p.n. topon. Reeb ea binaew ni baay ko falaak nu Ruul. Village in Ruul.

dafeal' n. Ba miit ea taang ni yi maa riin' u l'aay, ni baay ea bpiin ni miispil, ma baay ba qulung ea pumoqon, ni ka ra langabiy-eed fa rea piin nga qu ra taang gaed, ngea muuq, mea tal ea pumoqon, mea taang fa rea piin. Ancient songs and chant; kind of song in which a group sing.

Nap'an ni m'aay ea miispil mea tal ea dafeal' u roey u Waqab.

dafngooch₁ n. Ba miit ea garaaraaw ni boed yaqan ea qathilwoq ni maa yaen u buut' i yaen. Kind of lizard.

Daab ku mu koy ea chii ggaan niir yaa kea qog ba dafngooch nga fadik'.

dafngooch₂ n. Ba miit ea tamaarong ni qimmoey u waqab kaakaroom ni yaed maa piig nga boech ea ban'ean ni ba yoqor yaa ba yoqor ea kaan ni yaed ma naang. Yaed maa fal'eag ea yafaang, yaed maa piig ko mael ngea ku boech ban'ean. Kind of magician.

Rea moqon neam ea yi maa yoeg ni qiir reeb ea dafngooch.

daf'oog n. Yuwaan ea gaak'iy ni kea maroorëy kea qaaw nga but'; qoeng ko bpiin. Grass skirt; dried leaves laying on the ground.

Ba qaraay ba kea daf'oog rook' beaq ni kea paag kea yaen.

dag₁ v.i. M'uug dakean beaq ni kea qufaan thiin nga ban'ean.

dag₂ {dag naag} a. Yigii geel ea qadaag rook' beaq nga ban'ean.

dag naag (cf. dag) v.t. Qadaag ban'ean ni ka yigii geel.

dagaq n. Ban'ean ni maa sum u keenggin ea buw, ni baay paapapqngin. Baay i k'uuf mea sum yuu yael' i buw riy. Nguun without the betel nut.

Baay boech ea girdiiq ni maa fanaay ea dagaq ko buw ni baraas rook'.

dagarwoch [cf. Ulithian taguryach 'type of small fish' ] n. Ba miit ea niig ni maa paer u fadik' ea lugoch, foo wuruq ea naaq. Sogoonapan meeruk ea qiinch n'umngin. Yi maa koel ko lum'eag ni ba feal' ea l'iil ko waal. Baay boechquw i raqën ea row riy, ma ba weachweach. Taqareeb rogon yaqan ngea wuul'. Type of fish, snapper.

Gu paat nga ba lugoch foowaap ni baay ea dagarwoch riy ni ngea reeb ea rraan mu gu won gu l'eeg.

dagdaag Daag ni ba piireq yaay, fa ba n'uw nap'an, fa ba yoqor yaang.

Yugu bea dagdaag fa rea pagäl fa rea gi yaer rook' ko girdiiq i yaen.

dagol {dagol naag} [cf. dag, qadaag ] a. Yigii geel ea qadaag ku beaq ko ggaan fa yugu ban'ean. Greedy [root: chogow]

Kea puw ea dagol ko fa pi bitiir ni ka ra guyeed ea faloowaa.

dagol naag (cf. dagol) v.t. Qadaag ea ggaan fa yugu ban'ean ni ka yigii geel. To greedily desire food.

Kea dagol naag fa pi bitiir ea ggaan ni ka ra guyeed ni ba piireq.

dagur {dagurean} n. psble Wuruq ban'ean ni baay laanggin, ma baay gathoon, ni suusun ea kaahool, fa kaarroo, fa mareaw, fa galip. Container, vessel, husk, empty shell, empty body.

Kea chabung naag beaq ea dagur ko quchub qaraay u kanaawoq.

daguw {daguwean} n. psble. Taamadaag ko ban'ean; taafinaey ni ri raa buuch ban'ean. Fear.

dak' (dial: daak') n. Ba miit ea niig ni maa paer u fidik' ea langich. Type of fish.

Gu ba qadaag ea dak' machanea ma chalibaag i firtiy.

dakeän {dakeänaeg} n. psd. Baqa ni laeng u ban'ean; pangin beaq ko n'ean ni maa riin'. Above it, on top of it, on it; his behavior.

Ri ba kireeb dakeän fa rea pagäl ya kea feek fa rea kea baabyor rook' fa chi buulyal kea taay nga dakeän fa rea kaahool ni ba toelaeng ni daab i theeth ngaay.

dakea adv. Suusun ea ...; gawaa .... Ban'ean ni yi maa leam naag ni raa riin', ma daawor i maturug. Somewhat.

Bea dakea ngea qaaw ea n'uw ea chiiney.

dalaqëg (cf. dalaay') v.t. Moleag beaq nga but' ni kea saap ngorngorean nga laang. [syn: taflang naag ]

dalaay' v.i. Mool nga but' ni kea saap ngorngorëy nga laang. [syn: taflang ]

daldal n. Fiyaath u ba malaang ni bea mulmuul u nap'an ni yi bea gichiy reeb ea ban'ean nga doewngin fa rea malaang. Dust from stone which one has scraped with something.

Ba tagaan dakeän fa rea pagäl yaa bea qathukuy ea daldal ko malaang ko weach rook'.

daleq v.i. Paer ban'ean nga dakean ban'ean, fa nga doew ban'ean, ni ba qël mariin; ba miit ea machmaach ni nga ni taay reeb ea malaang nga dakean reeb ea peqpiig ko yuu yaang u tabinaew, foo milaey', ni ngea n'aeg ea kireeb riy, kireeb ko girdiiq, fa girdiiq ko kaan.

dalip det. quant. num. L'agruw ngea reeb. Three.

Kea mus ni ri dalip yäl' ea buw ni baay u waay roog.

Dalipeebinaew n. p.n. topon. Baang ea falaak ko yumuch ni ngael u roey u Waqab ni Kanif ea piiluung riy. Name of a district or municipality of Yap.

daliib a. Kireeb doewngin ni yugu raa baang ma kea cheal nga baang ni faan ea ka ni toey ban'ean ngaay kea kireeb fa kea qaaw ban'ean nga dakeän ni ba toomaal. Deform, as a can. [syn: guleap ]

Kea yaen ea kaarroo nga dakeän fa rea kaahool kea daliib u but'.

daliib-aen' (cf. waen' (daliib + waen')) a. Kireeb-aen' nga ban'ean ni kea buuch ni daa ni qadaag fa ban'ean ni yi ba qadaag ni ngea buuch ma dea buuch. To feel sad or dejected. daliib + waen'

Kea daliib-aen' fa rea tiir ni ka ni yaen nga Doonguch ma dea qun ko yaen.

dalöqloey' {dalöqloey' naag} v.t. Yoer naag beaq ni kea riyaq ni faan ea kea kireeb-aen'uy ngaak' ma ka ni runguy. To cry for somebody who died.

Dabuug ni gu maa qun ko yaam' ni yugu yi maa dalöqloey' riy, yaa maa feal'eag ban'ean fidik' i doewaag.

dalöqloey' naag (cf. dalöqloey) v.t. Yoer naag ea girdiiq ni kea yim' ni faan ea kea kireeb-aen'uy ngaak'.

dal'iif (cf. dael') n. Baang ko pumoqon ni maa fiiq riy, ma ku maa diyean naag ea bpiin ngaay. Penis. sexual

damaen n. Ba miit ea niig ni ba thum'thuum' doew ni weachweach ngea talimar. Type of fish, convict tang.

GAeg ea ri gu ba qadaag ea suup ko damaen.

damiteeg (cf. damiit) v.t. Paer ni nga ni guuy ban'ean ni ba miith, ni daab ni naang. To spy, watch-out-for.

Mu paer i qer nga qu mu damiteeg ngea yib ma ga dow miil.

damiit {damiit naag} v.i. Miith nga ni changar naag ban'ean ko yi raa guy fa daangaay ma ka ga bea miith yaa dabuum ni yi raa guy-eem. To peep at. [root: damiteeg]

Qa mu damiit naag fa rea fagear roodow ko kea yib fa daawor, kea yib ma gadow ginaeng.

damiit naag (cf. damiit) v.t. Paer ni nga ni guuy ban'ean ni ba miith, ni daab ni naang. To spy, watch-out-for.

Qa mu damiit naag ko miniiq ea kea yib u lëy neam ea kanaawoq.

damlooyuch n. Girdiiq ni ra guy reeb ea fitaeq ni boed ea th'uum qëy mea yib ngaay nga ni thiy ea fitaeq ngea muuq mea yog reeb ea niig ngaak'.

Daawor i m'aay i thiy fa rea fitaeq mea yib ea damloyuch.

dammal₁ a. Tuguul ni ri ba feal' rogon; gaaq ea bitiir fa gamanmaan ni ba feal' rogon. Thriving, of plants.

Ri ba dammal ea buut' ko gi n'ean ney ya bea tuguul ea waldug riy ni ri ba feal' miit.

dammal₂ [cf. Woleaian tumwule 'grow, thrive, of plants' ]

damunmuun v.i. & n. Qabiich. Feek ea ggaan nga laen l'ugney. Ggaan. Ban'ean ni nga ni kaay. Eat; meal.

Ka gu muuq ko damunmuun ko misiiw.

damuumuw a. Ni dabuuy ban'ean ni kea buuch, ma ni tagoopaluw ngaay u laen yän'uy. Angry, mad.

Kea damuumuw fa chaaq ngoog ya ka guub ni ka gu soosoowaath.

danoop n. Dakean ea faayleng, ni baay u thiliin ea tharmiy ngea qaer. World, earth, between heaven and hell.

dangaaw n. Ba miit ea niig ni ba dakea ngea boed yaqan ea dabung ma chanea daariy qolean. Ma paer u taan ea chabog ngu fidik' ea maliil. Type of fish.

Kea l'eeg fa rea tiir ba dangaaw ni bea gaqar ngea languy ea qarcheaq rook'.

dangitaew n. Chiitanangin ea gallabthir ko gallabthir rook' beaq. Great grandmother.

dangituw n. Chiitamangin ea gallabthir ko gallabthir rook' beaq. Great grandfather.

dangiy {dangiyaan} [Cf. Woliaean tingiye 'vagina' ] n. psble. Baang ko bpiin ni maa gargealeag ea bitiir riy. Vagina. sexual

dan'ëy

Puug/m'aag ea dan'ëy: recruit people for war

dapagäl n. Baang i milaey' ni ba gaaq yaang ni goqo dinaey ea ka ni yuung ngaay. Banana plantation.

Bea ngoongoliy ea bpiin ko binaew roog ba yaang ea dapagäl.

dapael n. Naqun ni ba taqaay ni tagiil' ea bpiin ni kea luw fa kea gargeal, mea yaen i paer ngaay. Menstrual house, woman's house.

Reeb ea yool ni Waqab ni kea chuguur ni ngea maath ea chiiney ea dapael.

dapiy voc. Gimeed ea girdiiq. You all.

Chiiney qo dapiy ea baay ea moqlung roodaed baleyaal'.

daqachwoq n. P'eebugul ea n'eew, n'eew ni maa m'ing nga laen ea buwoch foo m'uw. Noechii n'eew u dakean ea raen fa daay. Ripples, wavelets.

Mu qupoeng gow ya ba geel ea daqachwoq ma yi raa moenur.

daqan riy (dial: daariy) ? Mu guy ea daariy. There is not any.

daqdaaq v.i. Mithmiith u ba rabaaq nga ba rabaaq, ni ba qachiichiig, ma ba toomagin, ni woed paaq beaq ni bea churuq. To shake, tremble, as with fear.

Kea geel i geel ea qulum roog gu bea daqdaaq ko qulum.

daqëch (dial: filqech) n. Ba taang, fa ba yaat, ni marungaqagean beaq. Ba gaaq ni marungaqagean ni ba feal' fa ba mak'aak'aer. [root: t'aay]

daqëchqëch {daqachwoq} v.i. Puw noechii n'eew u dakean ea daay foo maraen ni ba qachiichiig nii sum ko nifeeng. To make waves on water.

daqëy (dial: daaqeeg) v.t. Soesoeweeg ban'ean ko daaw' ni ngea qachiichiig yaang.

Bea daqëy fa rea piin yuwaan ea dinaey ni mang qoeng rook'.

daqir (dial: daqur, dariq, daruq, dabaq) adv. time Roo rraan ney. Today.

Daqir ea daariy ea maruweel ya Saabaadoo.

daqorlean n. psd. Gi ni ba qachiichiig u luulukngun ea girdiiq, ni baay u dakean chagiyey, ma baay u taanggin ngorngorey. His waist, middle, core.

Ba qaraay ea siboong rook' beaq ni ri ba gaaq doqorlean.

daqubqub {daqubqubeag} v.i. Suguy langey ko ban'ean ni nga ni kaay fa nga ni qunum. To take a mouthful.

Ka ba gaaq boech ea daqubqub room ko qabiich.

daqubqubeag (cf. daqubqub) v.t. Suguy langey ko ban'ean ni nga ni kaay fa nga ni qunum. To take a mouthful.

Faqän ni changar fa rea tiir ni kea yib reeb i walaagean mea guurguur naag qiir ngea dabqubqubeag fa rea gi faloowaa ngea kaay ngea m'aay.

daqur (dial: dariq, daruq, dabaq, daqir) adv. time. Roo rraan ney. Today.

dar v.i. Ban'ean ni taqareeb, fa ban'ean ni ba piireq, ni baay u taqa baang, mea piireq, fa kea yaen reeb nga baang, ma kea yaen reeb nga baang.

Kea dar fa pi chaaq ra ba gayaed ma kea yaen nga baang.

daram a. Ngoongoliy ni boed rogon ni beqer ni ka ni riin' u wur. To do that way, like that over there.

daramram n. Baang ko nifiy ni maa qog raqën ngea gawealngin nga laang riy. Flame.

Kea daramram fa rea nifiy ni ka ri gaaq.

daraaraaw₁ (cf. daaraaw) v.i. Yaen ni yugu yi bea yaen ni daariy faan. Yaen u fadik' ea chugum ni ba paapëy ma ba guurguur ni daa niir sagqal ngaay ni yi bea gaay ban'ean. To roam about, as in the night; to rummage in stuff looking for something.

Kea yib beaq ka qi daraaraaw u laan ea waay roog ni daa gu naang ko maang ea bea gaay.

daraaraaw₂ [root: cf. deeraew]

daraaw₁ n. Ba miit ea gamanmaan ni maa paer u madaay, ma daathii ba niig, ya maa pagoofaan ko nifeeng. Baay paaq ngea qaay, ma daariy nguwealean, ma ba m'uuth, ma ba qël dabap' i l'ugun. Ba qël keeruq u dakean ngoo taanggin, ma maa fanaay ea girdiiq dagurean ko nuunuw, ni suu- sun ea bachael ngea talbuch. Ba madar p'eebuuk' i dagurean, ma ba dibqag dagurean nga dagurean ea weel, ma ba madangolngol marichalean dagurean. Ba qachiichiig boech ko weel. Type of turtle.

Gu bea yaen u booch nga madaay mu gu guy ba daraaw ni kea yib i for nga laang ni ngea pagoofaan.

daraaw₂ n. Ba miit ea m'aar ni maa yib nga doewey. Leprosy.

Kaakaroom ea qi paer ea girdiiq ni baay ea daraaw rook' u Paakeel.

Darchaq n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Gagil. A village in Gagil.

dardareag (cf. dar via dardaar) v.t. Sum u taqa baang mea reeb ma gi ni yaen fa soor ngaay. To fork, as roads, trees, etc.

dardaar₁ (cf. dar) {dardareag} v.i. Qi sum u taqa ba yaang mea reeb ma gi ni yaen ngaay. To spread out in many directions.

Gu qoloboch ya faqän ni dardaar ea kanaawoq ma da ku gu naang ea gin nga gu soor ngaay.

dardaar₂ [cf. Ulithian madardar 'scattered' ]

dareag (cf. bear) (dial: deereeg) v.t. Ngoongoliy boeg i ban'ean ni taqareeb, fa ban'ean ni baay u taqa baang, ngea mang l'agruw, fa boqor boech. To scatter, separate, spread things all over; two divorce two people.

Daab mu dareag ea gäl yaang i palaang niir ya baay ea ngael u thiliin.

dariq (dial: dabaq, daqir, daqur, daruq) adv. time Roo rraan ney. Today.

Dariikaan n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Ruul. Village in Ruul.

daruq (dial: dabaq, daqir, daqur, dariq) adv. time Roo rraan ney. Today.

daruwoq v.i. Piiq ea ggaan fa raen i kaay beaq fa ba gamanmaan, ni bachaan ea qiir ea daab i yog ni ngea ngoongoliy ea ggaan rook'. To feed, as a person or an animal.

Nap'an ea gu muuq ko daruwoq baabiy mea qaaw ea n'uw ni ba gaaq.

daruwoqiy (dial: daruwoq) v.t. Piiq ea ggaan fa raen i kaay beaq fa ba gamanmaan, ni bachaan ea qiir ea daab i yog ni ngea ngoongoliy ea ggaan rook'. To feed, as a person or an animal.

Fa rea tiir roog ea ku daawor i naang rogon ni ngea daruwoqiy qiir.

daruuy n. Ba miit ea niig ni nigaan ea qey. Baay ea yuub u rachangalean ma ba qawatwaat ramaqën doewngin. Type of fish, rabbit fish.

Boech ea girdiiq ea raa kun ko daruuy ma ri ba qamiith u doewngin.

dawarchangal a. Ban'ean ni dea qayal nga ban'ean, fa daab i miit ni ba feal' rogon nga ban'ean.

dawarchig n. Thael ni dalip ea binaew u roey u Waqab. Third caste.

dawaach {dawaechiy} v.i. Qog nga laang nga ba thael ea girdiiq ni raa yog ni nga ra qabiich gaed u taqa baang. To be promoted in eating rank.

Daab ku qu mu niing ea langad ko rea pagäl niir ya kea dawaach.

dawaechiy (cf. dawaach) v.t. Qog naag beaq nga laang nga ba thael ea girdiiq ni raa yog ni nga ra qabiich gaed u taqa baang. To promote or move someone up in rank.

Yi raa dawaach ea yaay ney ma ba yoqor ea pagäl ni yi raa dawaechiy.

dawëy n. time Fithingaan reeb ea puul ni ba dakea March fa April. Springtime, approximately late March.

Dawëy n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

dawor {daworiy} v.i. Changar naag ban'ean ni yi bea guy rogon ni nga ni pirqeg. To search for.

Gu bea yaen qaraay ni gu bea dawor buw.

daworiy (cf. dawor) v.t. Gaay ban'ean ni nga ni pirqeg. To search for.

Gu bea daworiy fa rea fagear roog ma daawor gu pirqeg ma daariy beaq ni kea guy u baang.

dawul₁ v.i. Qapyow naag ban'ean ni ka fin ni guy; toeluul ni bachaan ni ka ni guy ban'ean ni ba gaaq faan ngooyiy, ma da qa ni leam naag ni yi raa guy.

dawul₂ {dawul naag} v.i. Weeniig ni ba geel ku beaq ni ngea piiq ban'ean ngoom, fa ngea qayuw- eeg-eem.

dawul naag (cf. dawul) v.t. Weeniig ni ba geel ku beaq ni ngea piiq ban'ean ngoom, fa ngea qayuweeg-em.

dayif (dial: deaf) n. Malaang ni ka ni qufung ni ka ni toey ea naqun nga dakean ni bea yoeg lungun ba yaang ea binaew.

dayit' (dial: qayit', teat') n. Ba miit ea niig ni ba dakea talimar doewngin ma ba chuchuguur yaqan ko garamiy. Ma paer u fithik' ea lugoch. Yi maa kaay ma ku yi maa languy. Type of fish.

daa tns. Daangaay. Non-future negative. [from: da: ]

daab₁ n. Ba miit ea girdaan' ni ba qachiig ni maa paer u fithik' ea yaan' fa rungduq. L'agruw rabaaq dagurean. Yi maa languy leemun. Type of clam.

Moey nga daarow ko fëy daab.

daab₂ tns. Daangaay ko ngiyaal' ni baay i yib. Future negative.

daabach₁ n. Malaang ni ba talimar ni malaangaan ea qarow. Type of black stone.

Gi ney ea ri ba piireq ea malaang ni daabach riy.

daabach₂ n. Ba miit ea duqög. Type of yam.

Daabach n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Tamil. Village in Tamil.

daachowor n. Mathiil u laan ea maqut ni bea kiqeg ea gi rook' beaq ea maqut ngea gi rook' beaq. Boundry in taro patch.

Nga gu feek boech ea riich nga gu yuung ko daachowor ko maqut roog.

Daadaguweeg n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

daadëq (dial: daangaay, daaraab) a. Siyeeg ban'ean nga lunguy. No.

Daafaan n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

daafey (dial: taaquum) n. L'agruw lëy i rean ni maa yaen u ba lëy ea naqun nga ba lëy ni baay u dakean ea bulcheq, ni geelngin ea yoew.

Kea thig ba niiw kea qaaw ko fa rea naqun kea m'ing ea daafey riy.

daag₁ v.t. Guy rogon ni ngea guy beaq ban'ean. Koel fa piiq ban'ean u p'eeqawo- chean beaq ni ngea guy. To show, reveal.

Qa mu daag ea biiroom nga gu guy boech, tooq.

daag₂ n. Ban'ean ni ba qachiig boech, ma ba qachiig langaan, ni suusun ea maaloer ni yi maa l'iing ea rean ngaay fa qachif. Coconut shell with only a small hole in the top used to dip water with.

Niiw ni ba gaaq liimuun ea ba feal' ko daag.

daak'₁ (dial: dak') n. Ba miit ea niig, ni ba qëlqël qolean, ni maa paer u fithik' ea langith. Ba qachiig, ni ba dakea l'agruw fa dalip ea qiinch n'umngin. Ba sa- qawatwaat ramaqën. Yi maa languy ma ku yi maa liith. Type of fish.

Gu ba qadaag lamean ea daak' ma chaanea daabuug i firtiy.

daak'₂ n. Miit ni th'aeb i qachiichiig ea maagil'aew. A smaller breed of fruit bats.

daakuriy v.i. Qimmoey ban'ean mea m'aay, fa daawor i sum. There is no more.

Chiiney ea daakuriy ea langad roodow.

daalap' {daalap' naag} v.i. Qunum gathoon ban'ean ni taqa ba yaay ngea m'aay.

daalap' naag (cf. daalap') v.t. Qunum gathoon ban'ean ni taqa ba yaay ngea m'aay.

daan n. Ba miit ea girdaan' ni ba taluulubuuy, ma ba piireq rachnga lean, ni ba talimar, ma baay ea garik riy ni ba talimar, ni maa k'aad. Type of sea urchin.

Chiiney ea ka ri yoqor ea daan u dakean ea qëy.

daangaay interj. No, not.

Daapoey n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

daaq {daaq naag} (dial: daaw') n. Ba miit ea rawëy ni yi maa soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ea dinaey, fa gaal'fa yugu ban'ean ngaay.

daaq naag (cf. daaq) v.t. Soesoeweeg ban'ean ko daaq.

daaqeeg (dial: daqëy) v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun ea yuwaan ban'ean ko daaq.

daar (dial: dear, wear) v.i. L'agruw fa boech ban'ean ni ngea yaen reeb nga baang mea yaen reeb nga baang, ni dea cheaq. To separate, scatter, divorce.

Chiiney ea nga da daar gaed ya kea n'uw ea neap'.

daaraab (dial: daangaay, daadeq) ? Siyeeg ban'ean nga lunguy.

daaraaw (dial: deeraew) v.i. Yaen yaen u fithik' ea lumor fa yugu daeriy faan. To roam about, as in the night; to rummage in stuff looking for something.

daas clsfr. Ragaag ngea l'agruw ea ban'ean. Dozen of.

Ngea yog reeb ea daas ea faak ea nimeen ngoog.

daat' v.i. Guy rogon n'umngin l'agruw i ban'ean, ko lëy ni ngaan ea ba n'uw.

Daatamaag n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

Daatinaeg n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

daat'eag (cf. daat') v.t. Guy rogon n'umngin l'agruw i ban'ean, ko lëy ni ngaan ea ba n'uw.

daaw' {daaw' naag} n. Ba miit ea rawëy ni yi maa soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ea dinaey fa gaal' fa yugu ban'ean ngaay. Comb-like tool for shredding leaves for grass skirts; shredder fir this purpose.

Mu piiq ea daaw' room ngoog nga gu seesey ea qoeng roog ngaay.

daaw' naag (cf. daaw') v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

Bea daaw' naag fa rea buulyal ea qoeng rook'.

daaw {daaweeg} v.i. Taay ban'ean nga gawaelngin ea nifiy fa yaal' ni ngea malik'.

daaweeg (cf. daaw) v.t. Taay ban'ean nga gawaelngin ea nifiy ni ngea malik'.

daawoch n. Rean ni baay u thiliin ea thaam ngea keenggin ea m'uw. Outrigger boom on canoe.

Kea m'ing ea daawoch ko m'uw roog.

daawol {daawol naag} v.i. Rii leam naag ea bpiin (ni faqän raa beaq ni ba pumoqon) fa pumoqon (ni faqän raa beaq ni ba bpiin) ni gubiin ngiyaal', mea qiliiliy naasg. To lust after sexually (woman in general).

daawol naag (cf. daawol) v.t. Rii leam naag ea bpiin (ni faqän raa beaq ni ba pumoqon) fa pumoqon (ni faqän raa beaq ni ba bpiin) ni gubiin ngiyaal', mea qaliiliy naag. To lust after sexually (woman in general).

daawor adv. Daa kii qaaw nga nap'an. Not yet.

Ka mu qabiich fa daawor?

daawqiy (cf. daaw') v.t. Soesoeweeg yuwaan ba miit ea gaak'iy nga ni fanaay ko qoeng fa nuunuw. To shred leaves for grass skirt.

Mu piiq ea daaw' room ngoog nga gu daawqiy ea qoeng roog ngaay.

daaw'eeg (cf. daaw') v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

daay' v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

Bea daay' fa rea piin ea riich ni ngea mang qoeng rook'.

daay₁ {dean, dayin} n. psble. Ban'ean ni woed ea raen, ni ba langabiy ea binaew, ma ba sug ko sool. Salt water, sea water; tide, flow of salt water; tidal season. [root: madaay]

Gu ma tamaadaag u madaay ni neap'.

daay₂ a. Lichliich ea maam ko ban'ean ni baay keenggin, ni suusun ea qaraangooy, fa faasuw, fa galip, ni ban'ean u madaay. Dry, not juicy, of crabs.

Chiiney ea kea daay ea galip.

Daay ni Bool n. Baangiyaal' kaakaroom ni kaakaroom ni kea chëp dakean ea danoop' ko daay. Tidal wave, tsunami.

daay ni ngeek (cf. ngeek (daay + ngeek)) n. Ngiyaal' ni goqo bea yib ea nifeeng ko ngeek, ma ba lichliich ea n'uw ni maa qaaw. Ba gaaq ni November ngea madaq ko May ea daay ni ngeek. Ba geel ea nifeeng, ma ba geel ea daay ko ngiyaal' neam. A certain season; dryseason, winter. daay + ngeek

daaykusaang [<Japanese ] n. & v.i. Beaq ni ba taa dumow naqun, ni qaram ea maruweel rook'; maruweel ni daay- kusaang. Carpenter. builder; to work as a carpenter.

Gu bea gaay reeb ea daaykusaang ni nga gu toey-eew ea naqun roog.

däldael a. Buw ni kea chuuchuguur ni ngea mareaw ni kea yoqor fithik', ma daawor qi qël. Partially ripe, of betel nut.

Gaeg ea gu ba qadaag ea buw ni mareaw ko buw ni däldael.

däl'bul' {däl'bul'uy} n. Ba thael ea yuw ni ka ni taay nga dakean ea wuul ko naqun ma fin ni taay ea qëlrawoq nga dakean ni kea m'aay.

däl'bul'uy (cf. däl'bul') v.t. Nga ni taay ea däl'bul nga reeb ea naqun.

dängdaeng (dial: dängdeeng) v.t. Chingeeg qaraa ruuruug ban'ean ni ba geel marin ni yi bea guy rogon ni ngea muul fa maqathuk. To shake, as if trying to shake loose.

Mu dängdaeng ea rea gii gulgul niir ngea chuw ea chabung riy.

dängdeeng (dial: dängdaeng) v.t. Chingeeg qaraa ruuruug ban'ean ni ba geel marin ni yi bea guy rogon ni ngea muul qaraa ngea maqathuk. To shake, as if trying to shake loose.

därdaer v.i. Yib i dabuy ba miit ea ggaan, ni bachaan ea ka yigii yoqor ni qu ni kaay ka ni dabuy; ba gaaq ni maam ea yi maa därdaer ngaay. To be repulsed by food due to satiation, especially pig fat, then not necessarily due to satiation.

Gu ba qadaag ni gu maa languy ea baabiy machaanea gu ma därdaer ngaay.

därngal (dial: daawol, dirngal) v.i. Yugu ni qadaag ni nga ni paer ku beaq, ma daab i yog, ni suusun bachaan ea ba maabgol, fa maang. To lust after sexually.

daechug v.i. Taay l'agruw ban'ean nga taqa baang, ni ngea maath reeb nga reeb. Combine.

daechuguy (cf. daechug) v.t. Taay l'agruw ban'ean nga taqa baang, ni ngea maath reeb nga reeb. To combine.

dael' {dal'uug} n. psd. Baang ko pumoqon ni maa fiiq riy, ma ku maa diyean naag ea bpiin ngaay. His penis. sexual

dael [cf. Ulithian taael 'type of yam' ] n. Ba miit ea waldug, ni woed ea duqög, ma ba piireq ea rachngal riy. Maa yaen laqarean nga laang, mea yabachbach nga ban'ean nga gilaey'. Type of yam.

Kea kun rachngalean ea dael nga qeg.

Daelëy'aag n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

daeriy v.i. Daathii baay, dea moey. There is none; there is nothing.

Baay ea langad fa daeriy?

daethii v.i. Dea qër rogon ban'ean. To be not.

Gaeg ea bea guyeeg, daethii guur.

debdeb n. Ba kaahool ni baay ea look riy ni yi maa chaqariy ea chugum riy.

debuqöy₁ n. Dagurean ea buqöy. The Tahitian chestnut shell. [root: buqöy]

debuqöy₂ a. Raqën dabap' i l'uguney ni ka rii geel ea qulum rook' beaq. Pale color of lips when it's cold.

deq₁ {deq naag} n. Paalonggin ban'ean nii mus u bugul i paqëy ni ba gaaq ngea madaq nga reeb i bugul i paqëy. Unit of measure; span between thumb and forefinger, middle finger, or little finger.

Qiin ea deq ea rea yael' i qaaw ni beqer roem?

deq₂ (dial: diqiy, diq, diqin) v.i. Riin' ea maang? To do what?; to happen (interrogative) to do, happen (interrogative).

deq naag (cf. deq) v.t. Fooleag ban'ean ni yuu deq; fooleag ban'ean nga bugul i paqëy. To span; to measure by spanning between thumb and forefinger.

Qa mu deq naag ea rea yael' i gaf niir nga moeg n'umngin ngoog.

Deqemchuuy n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Tamil. Village in Tamil.

deqer {deqeriy} v.i. Yoeg ban'ean ngaak' beaq ni bachaan ea yi bea guy rogon ni nga ni naang ban'ean rook. Ban'ean ni ka noeg ngaak' ni bachaan ea yi bea guy rogon ni nga ni naang ban'ean rook'. To question someone; to ask.

Ba qaraay ba deqer ni nga gu fiith ngoom.

deqeriy (cf. deqer) v.t. Yoeg ban'ean ngaak' beaq ni bachaan ea yi bea guy rogon ni nga ni naang ban'ean rook'. To question someone; to ask a question.

Ka mu deqeriy fa rea tiir ko qiir ea pilig ea buw room fa daangaay?

deabach (dial: taqaling) n. Malaang nu qarow, ni ba qawatwaat fa ba talimar raqean, ma daathii lugoch ni kea yim', qaraa binifiy.

dead {deadeag} v.i. Yog ni ngea taaw ko gi ni yi bea yaen ni nga ni guy rogon ko raa taaw ngaay. Ni boed ni yi bea guy rogon ko raa taaw ea qeew nga raan' ba kea gaak'iy fa daangaay. To be able to reach, as the bottom.

Gi ney ea dabuug ea fitaeq riy yaa daab gu dead riy.

deadeag₁ (cf. dead) v.t. Guy rogon ban'ean ko raa dead u baang nga baang fa daangaay. To span; to measure by spanning.

Qa mu deadeag ea qiig ko gadow raa dead fa daangaay.

deadeag₂ (cf. dead) v.t. Guy rogon ko raa dead ban'ean fa daab i dead. To see if a thing, as a pole will reach.

Qa mu deadeag ea rea qeew niir ko raa dead ko rea nguun i buw ni ba qaram fa daangaay.

deaf n. Ba qulung ea malaang ni yi maa qufunguy ma ni toey ea naqun nga dakean, ma baay ea wunbey u m'oon riy. House foundation.

deal v.i. Yaen nga baang ni dea paalog, ma daab i n'uw nap'an mi ni suul. Go off somewhere for a short time; stop out briefly.

Mu soen boech quw ya ka yi gi deal nga ba yaang ni baay yib ma gimeew puruuy' ko maang ea nga mu riin'-eew.

dear (dial: daar, dar, wear) v.i. L'agruw, fa boech, ban'ean ni ngea yaen reeb nga baang, mea yaen reeb nga baang, ni daar cheag. To separate, scatter, divorce.

dëy' (dial: dëy, daa'eeg, daaw' naag, deey') v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

dëy (dial: deey', daaw'eeg, daaw' naag, dëy') v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

Deechumur n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Tamil. Village in Tamil.

deedeeraew v.i. Yaen u fidik' boech ea chugum ni yi bea gaay ban'ean u fidik' ko baay fa daariy. To rummage in stuff looking for something.

Kea yib beaq ka qii deedeeraew u fidik' ea chugum roog ma kea paag ni ba waagëy.

deef (dial: deaf, dayif) n. Ba quling ea malaang ni yi maa qufunguy, ma ni toey ea naqun nga dakean ma baay ea wunbey u m'oon riy. House foundation.

Deefaan n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

Deefeeg n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

deeg (dial: wachag, poes, waqtal, chigar, faqtal) v.i. Tabab beaq ni ngea yaen. To get started, start to go. get up and go.

deempoo [<Japanese dempoo 'telegram' ] n. & v.i. Baang ea baabyor ni yi maa ngoongoliy ni yaen u baang nga baang u dakean ea gamiig. Telegram; to send a telegram. [syn: teeleegaraaf ]

Nga ni deempoo nga Guam ngea yib fa rea tiir roog ni maa qun ko sukuul u roem nga raay ya ka gu m'aar.

deempuung [Japanese ] n. Ban'ean ni ba bangbaang ni boed ea meeriikeengkoo ni yi maa ngoongoliy ea faloowaa riy. Powder.

Ba qaraay boeg i deempuung ni daa gu naang ko quw ea kea yib riy ea nga raay.

deenchii [<Japanese ] n. Ba n'ean ni ba qachiichiig ni baay ea gaamiig riy ni yi maa taay ko deengkii ni magael fa qurngin ban'ean ni maa maruweel ko gaamiig ni boechquw, mi qi piiq ea gaamiig ngaay nga i maruweel. Battery (flashlight battery, not car battery).

Weeniig ngoom mu chuwqiy dalip lëy ea deenchii nga gu fanaay.

deeneen v.i. & n. Kireeb ni ka ni riin' u p'eemiit ea kaan. Th'aeb ea matoochiyal ku Goot. To sin; sin.

Ba moqmaaw' ni nga ni paer ni daab u ni deeneen.

deengkii [<Japanese ] n. Ba miit i geelngin ban'ean, ni yi maa sunumeeg ko ba miit ea masiin, fa ku baay u laaen ea deenchii, ni maa yaen u fadik' ea seeng. Boqor ban'ean ni deengkii geelngin, ni suusun ea magael, ma boech ea su- toef, ma radio. Electricity; flashlight; x-ray.

Kea maath' ea taamaa ko deengkii roog.

deengkiibaesiiraa [<Japanese denkibashira 'ulility pole', <denki 'elect- ricity' + hashira 'pole' ] n. Ba lëy i gaak'iy ni ka ni raeg nga but', ma ni tining ea seeng ni seeng ko gaamiig nga p'eebugul ngea yaen ea seeng u reeb ea deengkiibaesiiraa nga reeb. Utility pole, power pole.

Kea qaaw fa rea kaarroo ko fa rea lëy i deengkiibaasiraa kea t'aer.

deengwaa [<Japanese ] n. Ba miit ea ban'ean ni yi maa noon riy, mea yaen lunguy u fadik' ea seeng ngea taaw ku beaq ni bea matooyil ko reeb ea deengwaa. Baay ban'ean ni baay ea naamba riy ni raa yog ni nga ni poeng ngaak' taqa beaq ni baay ea naambaa ko deengwaa rook'. Telephone.

Gu ba qadaag ni ngea yog reeb ea deengwaa nga tabinaew roog.

deeraew (dial: daaraaw) v.i. Mu guy ea daaraaw. To rummage in stuff looking for something.

deereeg (cf. dear) v.t. Ngoongoliy ban'ean ni taqareeb, fa ban'ean ni baay u taqa ba yaang, ngea mang l'agruw, fa boqor boech. To spread, scatter, separate; to divorce two people.

Weeniig ngoom daab ku mu deereeg ea chabung u but'.

Deeseember n. p.n. time Bi ni ragaag ngea l'agruw ea puul, ni taboelngin pulaan ea yaal'. The month of December.

Yi maa Baaynaag ko Deseember riliiw' ngea laal fean ea puul.

deeweeg v.t. Gilik'aed ban'ean ko nifiy fa taramqën ea yaal'. To dry something over a fire or in the sun.

Kea qaaw ea n'uw ko fa pi qoeng ni yi bea deeweeg ko yaal'.

deey' (dial: dëy, daaw'eeg, daaw' naag) v.t. Soesoeweeg ban'ean ni suusun yuwaan ban'ean ko daaw'.

deey v.t. Gilik'aed ban'ean nga gawaelngin ea nifiy fa yaal' ngea milik'. To dry something on a fire.

Dibaay n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

dibchëy {dibchëy naag} v.i. & a. Paer ban'ean ni dea paapaluw yaa bea th'aeb ea kanaawoq, fa bea th'aeb ban'ean, fa bea th'aeb rogon ban'ean. To be crosswise, blocking the road.

Ka ra dibchëy gow nga kanaawoq.

dibchëy naag (cf. dibchëy) v.t. Niing woqën ban'ean fa beaq.

dibey v.t. Feek ban'ean ni ka ni koel ni ba chuuchuguur nga ngorngorëy. To hold or handle something close to the chest.

Daa gu raa naang rogon i dibey ea bitiir ni qaraay fean i qachiichiig.

dibqag (dial: dubqag, dibqeg) a. Ban'ean ni ba yoqor u thiliin ban'ean u ba rabaaq nga ba rabaaq. Thick.

Ba dibqag ea rea gii palaang ney.

digey v.t. Taay ban'ean ni ngea paalog rooyiy. To leave something, to go, quit.

Mu digey ea bi niir ea waay ya kea kireeb.

digow {digowean} a. Taamadaag nga ban'ean qaraa magar nga ban'ean ni ri buuch. Afraid; worry.

Kea yib ea digow ngoog yaa ri chey ma dea yoeg beaq fa rea maluwol roog ko fa chaaq ni ngea yib i feek-eeg.

Digow n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

digowean (cf. digow) n. Taamadaagean ea rea n'ean fa chaaaq ni yi bea taamadaag ngaak'. Fear of the person or thing you're afraid of.

Dilaeg n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Tamil. Village in Tamil.

dilaek n. Ba yaang i buw ni ka ni quthum ni baay loqmalean ni yi maa chaam ngaay; ku yi maa yoeg nga dael' ea pagäl; Boechi yaang i binaew ni ba san'uun'uw u laen ea maqut. War spear; pointed piece of land in taro patch.

Chiiney ea daa ku nii ra ngoongoliy ea dilaek ya daa ku niir chaam ko dilaek u roey u Waqab.

dilaey' n. Paer ban'ean nga dakean ban'ean, fa nga doew ban'ean, ni ba qël mariin. Ku ba miit ea machmaach ni nga ni taaay reeb ea malaang nga dakean reeb ea peqpiig ko yuu yaang u tabinaew, foo muilaey' ni ngea n'aeg ea kireeb riy, kireeb ko girdiiq, fa kireeb ko kaan. To press, push down on, weigh on; also kind of productive magic.

dileq v.i. Paer ban'ean nga dakean ban'ean, fa nga doew ban'ean, ni ba qël mariin. Ku ba miit ea machmaach ni nga ni taay reeb ea malaang nga dakean reeb ea peqpiig ko yuu yaang u tabinaew, foo milaey' ni ngea n'aeg ea kireeb riy, kireeb ko girdiiq, fa kireeb ko kaan. To press, push down on, weigh on; also a kind of productive magic.

dileqiy (cf. dilaey' madaleq, daleq) v.t. Paer fa taay ban'ean nga dakean reeb ea ban'ean fa doew reeb ea ban'ean ni ba toomaal fa ba qël mariin. To press, push down on, weigh on.

Daak mu ra dileqiy qayig nga but' ya bea qamiith.

diliyean n. Reeb ea nguchol ni ka fi ni sum ni luwaan reeb ni kea muul. Replacement, as of tooth.

Kea yib diliyean fa rea nguwol roog ni ba daliib.

dinaey₁ n. Ba miit ea gaak'iy ni maa yuung ea girdiiq. Waqamngin ea p'aaw ni yi maa languy, ma ku yi maa liith nga ni kaay. Baay ea fasur riy u fadik' ea buut' ni woel ea laek'. Maa sum keenggin ni yuu thael u fadik' nga wuruq. Yuwaane a baay paalëyean. Raa geel ea nifeeng, ma ba moem i thig nga but'. Banana tree.

Baay ba yaang i waldug roog ni goqo dinaey ea ka gu yuung ngaay.

dinaey₂ {dinaey naag} n. psd. Marungaqagean ea taang ni ka ni weeliy marungaqagean ea n'ean ni ni riin' ma ni tunguy fa rea taang.

Dinaey n. p.n. topon. Reeb ea binaew ni baay ko falaak nu Ruul. Village in Ruul.

dinaey naag (cf. dinaey) v.t. Weeliy marungaqagean ea n'ean ni ni riin', ma ni tunguy reeb ea taang. To elaborate on something.

Qa mu dinaey naag boech marungaqagean fa bi neam ea chuur ni mu maen ngaay nga gu naang boech.

Dingiin n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Maap'. Village in Maap'.

diq (dial: diqiy, deq, diqin) v.i. Riin' ea maang? To do, happen (interrogative).

Kea diq ma da ku mu qun ko fa rea yaen nga Doonguch?

diqin (dial: diqiy, diq, deq) v.i. interr. Riin ea maang? To do, happen (interrogative).

Ga bea diqin boech guur fa chi buulyal?

diqiy (dial: diqin, diq, deq) v.i. interr. Riin' ea maang? To do, happen (interrogative).

diriq₁ {diriq naag} n. Fool ni qi mus u taban bugul i paqëy u ba rabaaq ngea madaq nga bugul i paqëy u ba rabaaq. Fathom measure.

Qiin diriq ea rean ni nga ni toey ni nga ni fanaay ko naqun room?

diriq₂

diriq naag (cf. diriq) v.t. Nga ni fooleag ban'ean ko diriq.

diriq ni changëg n. Diriq ni ba k'iy paqëy.

diriq ni makool n. Diriq ni kea bugbug boech paqëy.

dirngal (dial: daawol, därngal) v.i. Yugu ni qadaag ni nga ni paer ku beaq, ma daab i yog, ni suusun ea bachaan ea ba maabgol. To lust after sexually.

Baay ko matoochiyal ko yuu rabaaq i taliiw ni daab ni dirngal yaa reeb ea deeneen.

dirraq₁ n. Lingaan ea quluch ni maa chöb u fadik7 ea laang ni ba geel. Maa yoeg yuu Waqab kaakaroom ni ba nimeen ni dirraq ni bea chöbchöb u laan ea laang. Thunder.

Gaeg ea faqän raa qi chöb ea dirraq ni neap' ma gu ma taamadaag.

dirraq₂ n. Ba nimeen ni pumoqon. Rooster.

Boqor ea nimeen roog ni dirraq ma daariy ea qalaabal.

diyean {diyean naag} [cf Palauan dioll 'pregnant' ] a. Sum faak ea pi qi ni bpiin ni girdiiq fa gamanmaan fa qarcheaq fa niig u fadik' i doew. Pregnant

Baay ba baabiy roog ni ba diyean ea chiiney.

diyean naag (cf. diyean) v.t. Ngoongoliy ea bpiin ni girdiiq fa gamanmaan fa qarcheaq fa niig ni ngea diyean; ngoongoliy ea pumoqon, mea sum faak nga laan ea faayleng. To make pregnant; to impregnate; to beget.

Qu roey u Waqab ea daariy reeb ea bpiin riy ni kea diyean naag ea bitiir ni boqor ko l'agruw taqa ba yaay.

diibach n. Poeng ni ngea yib ea girdiiq ko muur. Formal invitation to a feast.

diiq (dial: =diqiy, used only as a pause, as if asking oneself what one is going to say next The speaker then goes on to supply the answer Eg kea diiq? Kea yib nga Doonguch)

diistiriik [<English district ] n. Baang ea falaak u reeb ea naam. District.

dogol a. Qadaag gubiin ban'ean ni ngea fanaay fa yog ngaak'. Greedy for things.

Rea tiir roog ney ea ri ba dogol, kea k'aring ea taamaraq ngoog.

dogol naag (cf. naag (dogol + naag)) v.t. Chogow fa qathapeag ban'ean ni faan ea ri yi ba qadaag yaa ban'ean ni ba maenigiil. To greed for things. dogol + naag

Ka gu dogol naag ea rea booch rook' ea rea pumoqon neam.

doqoorachaq ? Daab ni puthuy l'agruw i ban'ean nga taqa baang ni daariy yalean yaa yi raa qaf machaan.

Chiiney ea kea m'aay faan ea gubiin ban'ean, kea mus ko doqorachaq ni daakuriy faan.

dorom v.i. Boed ni qer rogon. Like that.

doroey v.i. Boed ni qaraay rogon. Like this.

dow n. Ti ni ba qaraay ban'ean ni daab ku ni fanaay ni nga ni n'aeg fa ka ni n'aeg. Garbage, trash, rubbish.

Kea sug ea dow u laan ea bi ney ea naqun.

Doweasanap' n. p.n. topon. Fithingaan reeb ea dubchol nu Poenpey. Name of a channel in Ponape.

Doweel'iil n. p.n. topon. Fithingaan reeb ea burëy ni baay ko falaak nu Maap'. Mountain in Maap'.

dowoq n. Bank to hold water in maqut.

doedoey v.t. Chuweeg yuu yaang ea rean u ba rean ngea m'uug ea gi ni nga ni fanaay riy.

doedöqöy v.t. Pinpining ban'ean nga nifengin l'uguney. To suck (as breast); to suckle; to suck anything.

Fa rea tiir ea ba ta doedöqöy paaq.

doel' v.i. Buuch ban'ean rooyiy ni ka ni qaaw nga but'. To fall accidentally; to have an accident; to injure oneself accidentally.

Kea doel' fa rea tiir kea puqög ea geeb rook'.

doel₁ n. Ba miit ea waldug ni ba miit ea dael ni ba malbach. Yi ma kaay. Type of wild yam.

Gaathii qurngin ea girdiiq ma maa kaay ea doel.

doel₂ v.i. Qapyow naag ban'ean ni ka fin ni guy; toeluul ni faan ea ni ka ni guy ban'ean ni ba gaaq faan ngooyiy, ma daa qa ni leam naag ni yi raa guy.

doel naag v.t. Weeniig ku beaq ni ngea piiq ban'ean ngoom, fa ngea qayuweeg-eem.

Gamaed bea doel naag-eem (Maria ) u fadik' ea mayibil roomaed.

doem' n. psd. Naqun ni tafean ea m'uw. Gi ni tafean ea girdiiq u doew ea bpiin, ma ba bug ea thiin ni ba kireeb. [syn: toem' ]

doer n. Ban'ean ni yi maa yip' ea buut' ni yuu chuwaq. Baay koelngin ni ba n'uw ma nguwealean ea ba gaaq radaan, ma ba pach. Shovel-like tool for cutting dirt.

Baay ea doer room ma ga piiq ngoog nga gu maruweel ngaay.

doew n. psd. Gaqngin ban'ean fa beaq ni raa yog ni nga ni maath ngaay fa ni guy, ni de4a qun ban'ean ni woed ea yaqäl ngaay. His body.

Kea suug ea but' ea doew fa rea tiir ni ki qi fafael u fidik' ea buut'.

döqdöq (cf. doedöqöy, döqdöqöy) v.i. Pinpining ban'ean nga nifengin l'ugney.

Bea döqdöq thuuth fa rea tiir.

doodow clsfr. Ba thael i n'ean, fa ba thael ea girdiiq. Chuweeg yuu yaang i ran u ba rean ngea m'uug ea gi ni nga ni fanaay riy. Yuu thael naag boeg i ban'ean fa boech ea girdiiq. Stage, level, grade in grading things, or people.

Gaeg ea gu baay u reeb ea doodow ni ri ba soobuut'.

dook [<Japanese doku 'poison'; cf. Palauan dok 'poison' ] n. Ban'ean nni raa ni kaay. meab ea m'aar ngooyiy, fa niim' ngaay; yuub. Poison.

Baay ba nimeen roog ni kea kaay ea dook kea m'aar ni sanaa baay yim'.

doolaa [<English dollar ] n. Salpiy ni Mariikeen; ban'ean ni yi maa yoeg toelangin paluwon ban'ean ni nga ni chuwqiy ngaay. Paluwon raqay ea row. Raa reeb ea doolaa, ma raqay ea roowroow u laanggin. Dollar.

Kea mus ni taqareeb ea doolaa ni ka ba qaraay roog.

doom' n. Tagiil'. Baang ni baaay ban'ean riy. Baang ko ban'ean.

doomaa₁ [<Japanese ] n. L'agruw miit ea gosgoos ni ngabchëy. Yi maa ngoongoliy u dakean baang i palaang fa baabiyor, ni baay noechi yaang i n'ean riy ni ba talimar, maa ku baay noechi yaang i n'ean riy ni ba roowroow. Baay noechii n'ean ni rean fa plastic ni ba qachiichiig ni yi maa yaen naag u baang nga baang ni qurngin ngiyaal' ni daab i tal. Checkers; chess; a game.

Moey nga da doomaa gow yaa daariy ban'ean ni gadow bea riin' ea chiiney.

doomaa₂ (cf. doomaa) v.i. Yaen beaq fa ban'ean u baang nga baang ni qurngin ngiyaal' ni daab i tal. To move around repeatedly.

Fa rea fagaer roog ea yi bea doomaa ngaak' u taban ea maruweel.

doomaal n. Ba miit ea niig ni ba qachiichiig, ni ba dakea l'agruw fa dalip ea qiinch n'umngin. Nigaan ea lem, ni yi maa koel ko k'eef ngea mangaagow. Maa languy beoch ea girdiiq, ma ku yi maa faathiy keeruq nga ni pacheag ban'ean ngaay. Ba m'araaniiw raqën doew. Type of fish, filefish.

Galufean ney ea gu maa yaen nga madaay ma gaathii ri ku gu maa guy ea doomaal ya sanaa kea lichliich.

doomaar {doomaar naag} n. Manaaw ni ka ni keerkeer ka ni qathukuy ea lingir ngaay, ku yuu ngiyaal' ea maa yoen' boech ea girdiiq ea suugaa ngaay. Grated manaaw and lingir. [syn: roogäch, chamcham ]

Gu ba qadaag ni gu maa kaay ea doomaar ni ka fi ni gu suul u madaay ko fitaeq.

doomaar naag (cf. doomaar) v.t. Qathukuy beaq boech a thiin nga fadik' ea puruuy' ni daariy faan, yaa baay u wuruq ea n'ean ni yi bea puruuy' naag. To interject a point totally irrelevent to what is being talked about.

Gaqal lamaam ya yi bea chamcham ma ga bea doomaar.

Doom'eamalguyeab n. p.n. topon. Fithingaan baang ea binaew u teed ni ba chuuchuguur nga Thaloomaar u Dalipeebinaew.

Doom'qathing n. p.n. topon. Baang ea binaew u Nimaar, ni baay ea kaantiin ku Tamaag ni Fanoowaay fithingaan riy.

doonaech [<English doughnut, or perhaps <doughnuts; or conceivably through Japanese. ] n. Ba miit ea falowaa ni yi maa ngoongoliy ni yaqan ea taayyaa, yaa baay ea maguf u lukngun, ni yi maa liith ko giriis. Doughnut.

Gaeg ea gu ba qadaag ea teempuuraa ko doonaech.

doonmaech [<English dynamite, possibly through Japanese. ] n. Taliin ea chaam ni yi maa yin' ngea qaaw nga but' mea chöb. Ba yoqor miit. Baay ba miit ni yi maa yin' nga paqëy, ma ba miit ea maa yin' a sikoekii. Ba miit ea taliin ea maruweel ni yi maa k'eeg mea chöb ni ba qël mariin. Yi maa fanaay ko bil malaang, fa puth naqun, fa qurngin miit ea magothgooth. Dynamite; explosive; bomb.

Nap'an ea mael ma boqor ea doonmaech ni qi yin' ea sikoekii nu Marii- keen nga dakean ea naam nu roey u Waqab.

doonguch₁ [cf. Ulithian thonguch 'island' ] n. Baang ea binaew ni ba qachiichiig ma ba liyeeg ea daay. Island.

Fa rea doonguch nu Taraang ea qiir ea raam ea gi ni qi paer O'keefe riy.

doonguch₂ v.i. & v.t. Qulunguy ea buut' nga beal ea waldug ngea toelaeng nga laang u dakean ea buut' ngea feal' rogon ea tuguul riy.

Ka gu doonguch naag ea duqög u milaey' roog.

Doonguch n. p.n. topon. Baang ea binaew ni baay u luulukngun ea naam nu roey u Waqab ni faqän baay tafean ea qaam ngea maruweel ko qaam riy. Main town in Yap State.

Gaeg ea kea chaelibaag ko suulsuul nga Doonguch ni gubiin ea rraan ko maruweel.

doonguch ni lugumathaaw (cf. mathaaw (doonguch + mathaaw)) n. Boech ea doonguch ni baay ea naaq riy ni ba qachiichiig ni ba chuguur ko fa rea doonguch. Atoll. doonguch + mathaaw

U Yuuliithii ea reeb ea doonguch ni lugumathaaw.

doonguchol n. Malaang fa koebreq ni ka ni reag nga but' ni dalip ni yi maa taay ea th'iib nga dakean nga ni liith.

Chiiney ea kea gaaq ni koebreq ko biyaa ea yi bea fanaay ko doonguchol.

doonguu [Japanese ] n. Taliin ea maruweel u ba gaaf ea maruweel. Tools, for a particular job.

Gabuul ma ga feek ea doonguu room ko puw llug nga gu maruweel ngaay.

dooq₁ {dooq naag} (dial: luqör, marëqchal) n. Chabung fa buut' ni yi maa yin' nga beal ea waldug ni ngea piiq yang- qolean ngea paapëy ngea gaaq. Garbage heap, garbage dump, compost heap.

Nga gu won guun' ea dooq ko waldug roog ea bi ney ea Saabaadoo.

dooq₂ (cf. dooq) n. Yuu yaang i binaew ni kea sum u fidik' ea maliil. Kea sum rook' fa kea ngoongoliy ea girdiiq. Piece of land in the midst of the mangroves or with mangroves on it; mangrove island.

Kaakaroom ea yi maa yin' ea dooq u fadik' ea maliil nga u ni yuung ea tamaagow ngaay nga u ni fanaay.

dooq naag (cf. dooq) v.t. Taay ea chabung fa buut' nga beal ea waldug.

Nga gu dooq naag ea duqög roog ngea gaaq ea duqög riy.

door v.i. Ngoongoliy ea n'ean ni woed ni ga bea ngoongoliy, i guur beaq ni gu bea noon ngoom. contraction Short form of yoodoor, <yoed + wur)

Daa ku muur door=Mu taleag i ngoongoliy ea pi n'ean niir ni ga bea ngoo- ngoliy.

dubchol n. Yuu yaang ni ba qaraay ea reegur ni ba maab nga laan ea lugoch fa maak'eef ni ba maab nga reegur. Reef pass, reef entrance, channel.

Gu maa tamaadaag ni gu maa qun ko deengkii ni neap' u dabap' ea dubchol ya ba yoqor ea qayong riy.

dubqag (dial: dipqag) a. Ban'ean ni ba yoqor u thiliin ban'ean u ba rabaaq nga ba rabaaq. Thick.

Ba dubqag ea rea gii palaang ney.

dugaq n. Reeb ea rean ni rumag ko naqun ni baay u luulukngun miit ea naqun ni yi maa taay ea qamaech nga dakean ngea koel ma geelngin. Roof pole, pole supporting roof.

Kea m'ing ea dugaq ko faeluw ko binaew roog.

Dugchur n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni pumoqon. Masculine name.

dugduguy (cf. duguy) v.t. Duguy ban'ean ni ba piireq yaay fa ba n'uw nap'an. To crumble up or fold many times.

Kea puw-aen' fa rea piin ea dugduguy fa rea gii teengaamii roog kea n'aeg.

Dugor n. p.n topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Weeloey. Village in Weeloey.

dugow n. & v.i. Taamadaag qaraa rus naag ban'ean ni faan ea ba t'uuf qaraa ba mak'ar taamadaag. Fear; to fear for.

Ka gu dugow ko chaaq neam yaa kea ching ma ri liiqeeg.

dugow naag (cf. naag (dugow + naag)) v.t. Rus naag ban'ean ni rii buuch. To fear for something. dugow + naag

Ka gu dugow naag fa pii girdiiq ni ka raanoed ko chuur yaa ri yib ea m'aar ngaak' ba gayaed ngea yim' u liguuleng.

Duguwean n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

Duguweem n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

duguy v.i. Qun nga reeb ea togmog fa yoogum ni ba toelaeng. T'eet'aer ban'ean ni boed ea baabiyor fa yuwaan ea gaak'iy. To attain an eating rank; to fold, as paper.

Miniiq ea kea duguy fa rea gi baabiyor roog ni gu taay qaraay?

duguun n. psd. Boen tangaangëy. Smell, odor of the crotch (obscene).

Ba kireeb boen duguun fa rea buulyal.

duguun i ney n. psd. T'aay ea yaal; yal nii mus u mutoethëy nga but'. One's belly, lower part of the belly.

Kea yib ea misilpig ea chiiney ni baay ea qamiith u duguun i ney riy ni ba geel.

duk'uuf adv. time Ka dalip ea rraan ea daqir. Two days after tomorrow.

Raa duk'uuf ma baay ea moqlung ko pagäl ko bi roog ea binaew.

Dulukaan n. p.n. topon. Reeb ea binaew ko falaak nu Ruul. Village in Ruul.

dulunguy v.t. Liith ban'ean ni ba raenraen ni boed ea raen ngea gaweal. To boil, as water.

Mu dulunguy ea raen nga da qunum-eew ea koofiy.

dumow v.i. Maruweel ni yi maa taay, ni nga ni ngoongoliy baang u doewey, fa ban'ean ni yi bea koel nga baang u doewey, ngea qaaw nga ban'ean ni ba qël mariin. Thuum' rean ko tow fa yaer. Ngoongol naqun; maruweel ni yi maa taay ni nga ni ngoongoliy ban'ean ko rean, ni suusun ea m'uw, chumal, ngea ku boech ban'ean. P'ag gaak'iy; bayaang paan. Chaam ku beaq fa geechig naag ea bitiir nga paqëy, fa ban'ean ni nga ni toey ngaak'; fa rea n'ean ni nga ni fanaay nga ni toey ngaak' beaq. To cut down, fell a tree; to build.

Chiiney ea kea lichliich ea girdiiq ni ka ma naang ea dumow m'uw.

dumuuq v.i. Kaay fa qunum ban'ean, mea suul u p'eethunguy nga but'. To regurgitate through the nose like a baby.

Yi raa dumuuq ko biyaa ma ba qamiith.

dundun'uuf (cf. dun'uuf) v.i. Mu guy ea dun'uuf. To squeze.

dunduun (cf. duun) v.i. M'aar ko yal nga qu ni suul nga kaloosis ni gubiin ngiyaal'. Duun ni ba piireq yaay, fa ba n'uw nap'an, fa boqor yaang. To have diarrhea excretory

Ka gu languy ea maam ko baabiy kea yib ea dunduun ngoog.

dunubbiy (cf. dunuub) (dial: dunuubiy) v.t. Koel ban'ean nga l'agruw rabaaq i paqëy ni faan ea ngea daab i thig fa maap' nga buut'. To support something with two hands to prevent it from falling or spilling over.

Weeniig ngoom mu dunubbiy ea rea kaap ney yaa rii maap'.

dunugub a. Maduugil ni daab i thig fa daab i maap'.

dunugubiy (cf. dunugub) v.t. Duguliy ban'ean ni daab i thig fa daab i maap'.

dunuwub a. Maduugil ni daab i thig fa maap'.

dunuwubiy (cf. dunuwub) v.t. Maduuguliy ni daab i thig fa maap'.

Mu dunuwubiy ea rea leq room niir nga thiliin ea malaang ya ri maap'.

dunuub (dial: dunugub) v.i. Koel ban'ean nga l'agruw rabaaq i paqëy ni faan ea ngea daab i i thig ngea maap' fa muul nga buut'. To support something with care with both hands as to prevent it from falling or spilling.

dunuubiy (cf. dunuub) v.t. Duugiliy u but' ni bachaan ea rii thig fa rii maap'. To support something to prevent it from falling.

Mu dunubbiy ea rea rabaaq i leq room niir nga thiliin ea malaang ya ra maap' nga but'.

dun'uuf v.t. Piiq ba rabaaq ngea ba rabaaq ban'ean ni bachaan a ngea yaen i qachiig fa rea n'ean nga lukngun. To squeeze.

Kea siy i dun'uuf paqag ya bea qamiith ni ga bea dun'uuf.

duqög [cf. Ulithian tooeg 'yam' ] n. Ba miit ea ggaan ko waldug ni boed ea theap ni maa tuguul u fadik' ea but' mea yib laqarean nga laang nga qii garaaraaw u but' fa nga ban'ean. Type of yam.

Gu ba qadaag ea duqög ko laek' ya ba munguuy ea duqög.

duqör n. Ba lëy i gaak'iy fa ban'ean ni ka ni raeg u madaay fa maqut ni bea daag ea gi ni baay ban'ean riy. Yuu lëy i gaak'iy ni rean ko saagel. Channel marker, pole to mark a channel or other obstacles in the ocean.

Ka gu seer ko fa rea qeach ya kea puug beaq fa rea lëy i duqör riy kea n'aeg nga ba yaang.

durruq v.i. Ruurruur fa gëchgeach fa daqdaq ni ba geel, ni boed ni kea geel ea qulum fa damuumuw. Ruurruur ko faayleng. To shiver, shake; earthquake.

Ba geel ni ba geel ea garbeab gu bea durruq ko qulum ea chiiney.

duruwoqiy v.t. Piiq ea ggaan fa raen i kaay beaq fa ba gamanmaan. To feed; water a person or an animal.

gubiin ea rraan maa gu ma duruwoqiy ea baabiy roog ni l'agruw yaay.

duw n. time Ragaag ngea l'agruw ea puul nu baabyor. Year.

Gaeg ea kea man ea riliiw' ea duw roog ea daqir.

duweer (dial: deqer) n. Mu guy ea deqer. A question.

duwor n. Boeg i ban'ean ni bea maen' u madaay i yaen ni chabung ngea ku boech ban'ean ni bea qun u paaq ea daay. Flotsom and jetsum.

Mu girengiy ea rea gaaf niir nga mu guy ea laam riy yaa sanaa kea miit ea duwor ngaay yaa ka yigii n'uw nap'an ma daawor i k'aed reeb ea niig.

duubil {duubil naag, duubileeg} v.i. Qadaag ko ban'ean ni ri ba geel. Hope for; wish for.

qathap, qaram

duubil naag (cf. duubil) v.t. Qadaag ban'ean ni ri ba geel. To hope for; wish for.

duubileeg (cf. duubil) v.t. Qadaag ban'ean ni ri ba geel. To hope for, to wish for.

duug [cf. Wol. tuuga 'basket' ] n. clsfr. Ba miit ea tafean ea ggaan, fa yugu ban'ean ni yi maa lifith ko yuw, ma raa yog ni nga ni feek nga paqëy. Basket, only used for coconut leaf ones.

Gaeg ea daag naang rogon i lifith ea duug ngea cheal.

duugil a. & v.i. Paer ban'ean ni daab kii mithmiith, fa ngea thiil. Suwoon ban'ean fa beaq nga laang. Supported, leaned on; certain, established. fixed; determined, ascertained, set, steady, firm, definite; stand, as opposed to sitting; to stop moving, as a car.

Weeniig ngoom qa mu duugil qaraay nga da noonoow ya gu bea guur ni nga ku gu waen ko maruweel roog.

duugiliy (cf. duugil) v.t. Ngoongoliy ban'ean ni ngea duugil, qaraa daab ki mithmith, fa ngea thiil. To support, establish, fix, determine, set, steady, make firm, make certain, ascertain, make definite.

Mu duugiliy ea thiin room ya gu bea guur ni nga gu waen.

duum'₁ a. Liyoer ko n'ean ni yi bea yoeg ni nga ni riin'. Obedient.

Chiiney ea kea yoqor ea bitiir ni daa kiir duum' ko labthir rook'.

duum'₂ v.i. Ngoongoliy ban'ean ngea m'ing; tabab i ngoongoliy ea milaey'; p'eag ea gaak'iy riy, qurfeeg ea paan riy, ma ni keer nga ni yuung ea waldug ngaay; feek waqamngin ea gaak'iy fa yaasaay u paqngin ea gaak'iy. To harvest fruit, pick fruit; to break off; to start a garden.

Ra chugur ni ngea yib ea n'uw ma qaram ea ngiyaal' ni yi maa tabab ko duum' milaey'.

duum v.t. Ngoongoliy, riin' ban'ean. To do; in gosong to straighten the direction of the gosong. [syn: riin' ]

Maang ea ka mu duum nga loelugeam ni kea riin' ban'ean yaqan?

duun {duun naag} v.i. Puqög gathoon ea giil' i ggaan rooyiy. To defecate. [root: maduun] excretory

duun naag (cf. duun) v.t. Puqög gathoon ea giil' i ggaan rooyiy. To defecate. excretory

duur a. Kireeb laen yaen' ni bachaan ea daa ni t'ufeeg fa ni gaagaaliy boech ni boed boech ea girdiiq. Ta puwaen' ni bachan ea daa ni riin' ban'ean ngoom ni boed ni ka ni riin ngaak' beaq. Paer ni daab ni noon, fani ngoongoliy ea n'ean ni maa riin' beaq ni kea duur laen yaen. To feel rejected, reject angrily; sulk.

Kea duur fa rea tiir ya daa ni piiq reeb ea faloowaa ngaak'.

duuy {duuy naag} n. Bitiir ni ri ba t'uuf rook' ea gällabthir rook'.

Ri ba duuy ea rea tiir neam rook ea chiitamangin.

Duuy n. p.n. prsnme. Reeb ea nguchol ni bpiin. Feminine name.

duuy naag (cf. duuy) n. T'ufeeg ea gällabthir faakrow.

Fa rea piin ea ri bea duuy naag ea bitiir rook'.

da    daa        dae    de    dea        dee    di    dii    do    doe        doo    du    duu     TOP


Yapese Dictionary, web edition
revision 1/6/2017
email: John Thayer Jensen (compiler) – Stephen Trussel (web production)