Updated: 1/6/2017
Preface       Main      English Finderlist      Texts

Yapese Dictionary

 b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    p    q    r    s    t    u    w    y   

jee    ji    joe    joo    ju    juu    

j

Jeenwaerii [<English January ] n. p.n. time Bi ni m'oon ea puul ko yuu duw, ni guyeey ngea taqareeb ea rraan riy. The month of January.

jimeeng (dial: simeeng) [<Japanese jimen 'ground, plot of ground', cf.shimen 'space surrounding' ] v.i. Ngoongoliy gil' ea naqun u but', ni qaram ea gi ni nga ni toey ngaay. Ba dakea nga ni yoeloey yaqan nga but'. To lay out the ground for a house foundation.

Moey nga da jimeeng naag-eew ea rea naqun roog ney.

joerii [<Japanese> ] n. Ba miit ea suus ni yi maa yin' nga qaay ni ba goomaa, maa kea mus ni l'agruw yael' i goomaa ea baay u dakeän ea rifriif u qaay ni bea koel ni ngea daab qi muul qu qaay. Rubber sandals, slippers, zoris.

Mu piiq ea joerii room nga gu chuw ngaay, yaa kea maath' qayig.

joongoo [<Japanese> ] n. Ban'ean ni rogon ni yi maa ngoongoliy u Waqab ea yi maa feek ba rabaaq i leq ni ba peqmiit nga ni taay ba lëy i puw ko fa gi ni ba kur riy ni yi maa ngal'uweeg ban'ean ni ba raenraen ngaay u reeb ea ban'ean nga reeb ni ngea daab i maap' nga buut'. Funnel.

Mu piiq ea joongoo ngoog nga gu puqög fa rea qachif u daag nga laan ea meeloer.

juboong (dial: siboong) [<Japanese ] n. Maad ni yi maa yin' nga qaay ngea yib i mus nga keenggiy. Qaay ea maad, ni daariy ea keenggin riy, maa mus u luluukngun keengiy. Pants.

Gu ba qadaag yaqan ea juboong room.

jungaq [<Japanese ] v.i. & n. Yoeloey yaqan ban'ean nga ba yaang ea ban'ean. Yaqan ban'ean ni ka ni yoeloey nga ban'ean. To draw; a drawing.

Kea yoeloey beaq ba yaang i jungaq qaraay ni ba feal' yaqan.

Juulaay [<English July ] n. p.n. time Bi ni meedlip ea puul ngaay ko yuu duw. The month of July.

Juun [<English June ] n. p.n. time Bi ni neel' ea puul ko yuu duw. The month of June.

jee    ji    joe    joo    ju    juu     TOP


Yapese Dictionary, web edition
revision 1/6/2017
email: John Thayer Jensen (compiler) – Stephen Trussel (web production)